Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χρηματοδοτεί και στηρίζει το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» για το σύνολο της Περιφέρειας, ενώ παραμένουν όλες οι υφιστάμενες δομές.


Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προσκαλεί δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής Στερεάς Ελλάδας», με αντικείμενο τη συνέχιση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Αναφερόμενος στην πρόσκληση αυτή, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παντελής Σκλιάς δήλωσε:
«Δόθηκε ήδη στη δημοσιότητα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη συνέχιση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και αναμένουμε τις προτάσεις των υποψήφιων αναδόχων. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω πως με την προκήρυξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» οι δυνητικοί δικαιούχοι και ωφελούμενοι θα φτάσουν μέχρι 7.000 αντί των 5.400 που καλύπτονταν μέχρι σήμερα.
Παράλληλα, επιτυγχάνουμε την απόλυτη γεωγραφική κάλυψη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ακόμη και σε περιοχές που έως σήμερα ήταν ακάλυπτες. Στο πλαίσιο αυτό οι υπάρχουσες Δομές του προγράμματος θα μετέχουν όλες, ώστε να μην δημιουργείται κανένα πρόβλημα στους εργαζόμενους αλλά και τους ωφελούμενους. Άλλωστε, η εμπειρία τους και η συνεργασία που έχουν αναπτύξει με τις τοπικές κοινωνίες, μας είναι χρήσιμη, 
Την ίδια στιγμή δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους φορείς όπως η Εκκλησία, ΜΚΟ και ιδιώτες να συμμετάσχουν με Δομές παρέχοντας υπηρεσίες.
Επίσης, επιτυγχάνεται η ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών μέσα από αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών από τις Δομές αλλά και την ορθολογική συμμετοχή δικαιούχων μέσα από αντικειμενικά κριτήρια επιλογής ωφελούμενων. Τέλος, έχουμε ήδη ζητήσει από κοινωνικούς φορείς τη συνεργασία τους με σκοπό την ενημέρωση δυνητικών δικαιούχων σχετικά με το πρόγραμμα.  Τέτοιοι φορείς είναι ο Σύλλογος Νεφροπαθών, η  Εκκλησία, κ.ο.κ.
Με τα παραπάνω δημιουργείται ένα πλαίσιο ανάπτυξης του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με κοινωνική αποδοχή, διαφάνεια και αποδοτικότητα.
Να σημειώσω ότι 2,5 εκατ. Ευρώ ήδη κατανέμονται  σε Τελικούς Δικαιούχους του υφιστάμενου προγράμματος με σκοπό τη κάλυψη των δαπανών μέχρι και 30/4/2009, ενώ οι πόροι για την περίοδο μέχρι και την έναρξη του νέου προγράμματος, δηλαδή την 1/9/2009 είναι ήδη εξασφαλισμένοι…»
Με την παρούσα πρόσκληση θα χρηματοδοτηθεί η παροχή υπηρεσιών φροντίδας κατ’ οίκον σε ηλικιωμένα και μη ηλικιωμένα άτομα (ΑΜΕΑ κλπ) που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας, υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά και ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών
από Δομές οι οποίες πληρούν όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωση με συνέπεια της βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Η έναρξη των δράσεων ξεκινά την 1/9/2009.
Στόχος είναι η παραμονή των ωφελουμένων στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον τους, η διατήρηση της συνοχής της οικογενείας τους, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και η εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.
Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ΔΙΣΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Υψηλάντη14, ΤΚ 35100, Λαμία. Επίσης, μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της ΔΙΣΑ (www.disase.gr)