12,6 εκατ. Ευρώ για τη χρηματοδότηση δράσεων Ανάπτυξης Κοινωνικών Υποδομών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Με την πρόσκληση ενδιαφέροντος που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την Ανάπτυξη Κοινωνικών  Υποδομών είναι δυνατή η χρηματοδότηση πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 12.630.000 ΕΥΡΩ και συγκεκριμένα οι ακόλουθες δράσεις: 
1. Ανάπτυξη δομών ανοικτής φροντίδας κοινωνικών ομάδων.
2. Δημιουργία δομών ημιαυτόνομης διαβίωσης και κοινοτικών ή διαδημοτικών δικτύων υποστήριξης και φιλοξενίας για άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες, γέροντες κλπ.
3.Κέντρο αποκατάστασης ΜΚΕΑ.
4.Επέκταση ή και δημιουργία δομών βραχείας φιλοξενίας οικογενειών που συνοδεύουν άτομα που νοσηλεύονται.
5. Οικοτροφεία.
6.Προστατευόμενα διαμερίσματα.
7. Ξενώνες Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
8. Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ).
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προσκαλεί δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 5: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Στερεάς Ελλάδας» στον κωδικό θέματος προτεραιότητας 79 – Άλλες Κοινωνικές Υποδομές του Ε.Π. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013.  Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα χρηματοδοτηθούν από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους.
 Η πρόσκληση απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες Δυνητικών  Δικαιούχων: Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης & εποπτευόμενοι φορείς, 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ.
Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 11η Ιουνίου 2009 και η ημερομηνία λήξης θα προσδιοριστεί από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους Ι. Κούτσικο, τηλ. 2231350907, e-mail: gkoutsikos@mou.gr, Π. Λαθούρη, τηλ. 2231350912, e-mail: plathouris@mou.gr, και Π. Καραγεώργο, τηλ 2231350922, e-mail: pkarageorgos@mou.gr.
Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013», το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, πίνακας επιλεξιμότητας δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.stereaellada.gr/espa.htm.                                Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.