Εισηγητής στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο ρυθμίζονται θέματα προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης ορίστηκε ο βουλευτής Εύβοιας, Σίμος Κεδίκογλου.

Στην εισήγησή του κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης ο κ. Κεδίκογλου επεσήμανε, ότι με το εν λόγω σχέδιο νόμου γίνεται πράξη η αξιοποίηση του προσωπικού που υπηρετεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Αρχών.
Συγκεκριμένα, παρέχεται καταρχήν η δυνατότητα βαθμολογικής εξέλιξης αντίστοιχης με αυτή που προβλέπεται στον Υπαλληλικό Κώδικα για τους μόνιμους υπαλλήλους.
Οι υπάλληλοι με βαθμό Α’ αποκτούν δικαίωμα για την επιλογή τους σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γραφείου, Τμήματος ή Διεύθυνσης.
Προβλέπεται ανάλογη εφαρμογή σειράς διατάξεων του Υ.Κ. αναφορικά με τα κρισιμότερα ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης αλλά και όπως επιτάσσουν οι ανάγκες της διοίκησης.
Για το προσωπικό αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου προβλέπεται βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων σε συνάρτηση με την εκπαιδευτική βαθμίδα και με ειδική πρόβλεψη για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Επίσης, καθορίζεται ο χρόνος προαγωγής από βαθμό σε βαθμό καθώς και η σύνταξη πινάκων πρακτέων, όπως άλλωστε συμβαίνει και για το μόνιμο προσωπικό της δημόσιας διοίκησης. Για το προσωπικό των ΟΤΑ εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των αντίστοιχων άρθρων του κώδικα κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων.
Ο κ. Κεδίκογλου ανέφερε, επίσης, ότι επεκτείνονται τα ισχύοντα για τους μόνιμους υπαλλήλους και για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου όσον αφορά τη δυνατότητα συμπλήρωσης των 35 ετών συνολικής υπηρεσίας.
Ακόμη προβλέπονται:
Θέματα αναρρωτικής άδειας προσωπικού.
Καθορίζεται το πειθαρχικό δίκαιο.
Η μεταφορά προσωπικού.
Μετατάξεις από ειδικότητα σε ειδικότητα.
Μεταβατικές διατάξεις για την κατάταξη του υπηρετούντος προσωπικού.
Προβλέπεται η αύξηση της μοριοδότησης στις προσλήψεις για τους κατοίκους των Νησιωτικών και Ορεινών περιοχών καθώς και η επιδότηση κατοικίας προκειμένου να τονωθεί η αποκέντρωση.
Με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου, μεταξύ άλλων, θεσμοθετείται η διευκόλυνση της πρόσβασης κατόχων άδειας διαμονής στην απασχόληση και επιλύονται επιμέρους ζητήματα αδειών διαμονής.
Επιπλέον, προτείνεται η ρύθμιση θεμάτων ενημέρωσης και επικοινωνίας, εισάγονται θέματα υπηρεσιακά- λειτουργικά της ειδικής γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού και Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Η θεσμική και οργανωτική θωράκιση των εμπλεκομένων υπηρεσιών και φορέων υλοποίησης για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΕΣΠΑ) αποτελεί προτεραιότητα προκειμένου να διασφαλιστεί η κανονικότητα και νομιμότητα υλοποίησης των έργων. Άλλωστε, η εμπειρία από προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού έδειξε ότι τόσο η επάρκεια πόρων όσο και ο λεπτομερής προγραμματισμός δεν διασφαλίζουν την ομαλή αναπτυξιακή διαδικασία αν δεν συνοδεύονται από κατάλληλους μηχανισμούς διαχείρισης υλοποίησης και ελέγχου των έργων και δράσεων.
«Με τις προτεινόμενες διατάξεις- κατέληξε ο κ. Κεδίκογλου- προωθείται ένα σύνολο ρυθμίσεων που αποσκοπεί στη συνολική βελτίωση της αποτελεσματικότητας ώστε να ολοκληρωθούν επενδυτικά σχέδια στην Περιφέρεια και οι ι νέες τεχνολογίες να αμβλύνουν το Ψηφιακό χάσμα μεταξύ των λιγότερο αναπτυγμένων και απομονωμένων περιοχών της υπαίθρου και των αστικών κέντρων».