Ο Δήμος Χαλκιδέων προσλαμβάνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά 40 άτομα και συγκεκριμένα έξι ατόμων κατηγορίας ΔΕ κλάδου ειδικότητας Οδηγών απορριμματοφόρου, είκοσι οκτώ ατόμων κατηγορίας ΥΕ κλάδου προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων/ειδικότητας συνοδών απορριμματοφόρων και έξι ατόμων κατηγορίας ΥΕ κλάδου/ειδικότητας Εργατών γενικών καθηκόντων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 3. Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 4. Άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
 5. Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης (Π.Ε.Ι)
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν:

1.ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: proslipsis@dchalkideon.gr

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές
ή 2.με φυσική παρουσία στο Δημοτικό Κατάστημα Ληλαντίων και Μεγασθένους 2ος όροφος, στο τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους σε διάστημα επτά (7) ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης, στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του
(www.dimoschalkideon.gr), δηλαδή από Παρασκευή 24.05.2024 έως και την Πέμπτη 30.05.2024 και ώρα 23.59.

Αρμόδια υπάλληλος Κληματσάκη Αλεξάνδρα , τηλ.2221355129.

Ακολουθείστε μας στο Google News