Η Δημοτική Αστυνομία έχει την ευθύνη της περισυλλογής των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων. 

Με απόφαση του Δημάρχου Χαλκιδέων, Θανάση Ζεμπίλη, για την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στην πόλη μας, θα συνεπικουρεί και η Δημοτική Αστυνομία, προκειμένου να υπάρχει άμεση αντιμετώπιση του φαινομένου.
Οι πολίτες θα μπορούν να επικοινωνούν με την Δημοτική Αστυνομία, στο τηλέφωνο: 22210 – 73777, όπου θα ενημερώνουν για τα στοιχεία του εγκαταλελειμμένου οχήματος, ώστε η υπηρεσία να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες.

Πότε θεωρείται ένα όχημα εγκαταλελειμμένο και η διαδικασία αποκομιδής του (ΚΥΑ 1002901/67/2002)

1. Χαρακτηρίζονται ως εγκαταλελειμμένα, εφόσον:
α) Αφήνονται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους, στους οποίους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 10 ημέρες.
β) Αφήνονται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 20 ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής.
γ) Αφήνονται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση  του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωσή του.
δ) Αποτελούν γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για τη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της κατάστασης που βρίσκονται δεν δύναται να ανταποκριθούν στον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. (παρ.1 Άρθρο 1 ΚΥΑ 1002901/67/2002).

2. Η διαδικασία που θα ακολουθείται είναι η εξής:
Για οχήματα χωρίς πινακίδες
 Η Δημοτική Αστυνομία θα τοποθετεί σε εμφανές σημείο του οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο, προς ενημέρωση των ιδιοκτητών τους. Με την παρέλευση 15 ημερών, αν το όχημα δεν έχει αποσυρθεί από τον κάτοχό του, το όχημα αυτό θεωρείται πλέον ως στερεό (δημοτικό) απόβλητο και περιέρχεται στην κυριότητα του Δήμου, ο οποίος έχει και την ευθύνη απόσυρσής του (παρ.2 αρθρ.1 ΚΥΑ 1002901/67/2002).
Για οχήματα με πινακίδες
 Η Δημοτική Αστυνομία, εντός 15νθημέρου από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου, υποχρεούται να αναζητήσει τον κάτοχο του οχήματος και να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ο.Υ., όσο και τις υπηρεσίες Ασφάλειας (για πιθανόν εκκρεμότητες που τους αφορούν), οι οποίες και υποχρεούνται να ενημερώσουν σχετικά για τα αποτελέσματα των ερευνών τους.
Με το πέρας των εν λόγω διαδικασιών, το εγκαταλελειμμένο όχημα, περιέρχεται στην κυριότητα του Δήμου, ως στερεό απόβλητο, και παραδίδεται στον Ο.Δ.Δ.Υ., όπου και φυλάσσεται για ένα (1) μήνα.
 Μέσα στο διάστημα αυτό, θα υπάρχει στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτημένη η φωτογραφία του εν λόγω οχήματος. Εάν μέσα στο μήνα το όχημα αναζητηθεί από τον κάτοχό του παραδίδεται σ’ αυτόν, εφόσον προηγουμένως καταβληθεί στο Δήμο, η δαπάνη απομάκρυνσης και φύλαξης (που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου). Εάν ο μήνας παρέλθει άπρακτος, ο ΟΔ.Δ.Υ. προβαίνει στην εκποίηση ή καταστροφή του οχήματος (παρ.4 αρθρ.1 ΚΥΑ 1002901/67/2002).