Βουλευτές της ΝΔ, μεταξύ αυτών και ο Κώστας Μαρκόπουλος κατέθεσαν ερώτηση στην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με την επιβίωση της Βιντζότρατας.

Η βιντζότρατα είναι ένα από τα πλέον παραδοσιακά αλιευτικά εργαλεία της Μεσογείου, με μακρύτατη παράδοση στη χώρα μας (υπάρχουν ιστορικά δεδομένα για τον παραδοσιακό αυτός τρόπος αλιείας από την εποχή του Ομήρου). Από την εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 1626/94, σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων τεχνικών μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο, η βιντζότρατα λειτουργεί με βάση άδειες που εκχωρούνται σε ετήσια βάση, στο πλαίσιο της δυνατότητας παρεκκλίσεων, αν και η πρόβλεψη του σχετικού κανονισμού ήταν να σταματήσει η λειτουργία της από το 2002. Επιπλέον, με βάση τον Κανονισμό 1967/2006 για τη Μεσόγειο του Συμβουλίου της Ε.Ε., με τον οποίο καταργείται ο Καν(ΕΚ) 1626/94, η βιντζότρατα θα πρέπει να καταργηθεί εντός του 2010. Σήμερα, με βάση τα στοιχεία του Αλιευτικού Μητρώου, υπάρχουν 431 παραδοσιακά σκάφη σε όλη την Επικράτεια (με μέσον όρο μήκους τα εννέα μέτρα) και περίπου 1800 άτομα απασχολούνται και η οικονομική τους επιβίωση είναι άμεσα εξαρτώμενα από τη βιντζότρατα.

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019

 Επίσης, με Υπουργική Απόφαση του 2002, περιορίστηκε η περίοδος λειτουργίας κατά δύο μήνες (Απρίλιος και Μάιος) και έτσι σήμερα η βιντζότρατα λειτουργεί από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, δηλαδή συνολικά έξη μήνες το χρόνο. Λειτουργεί δε παραδοσιακά πάνω από λιβάδια Ποσειδώνιας (Posidonia oceanica) και λασπώδεις βυθούς σε ποσοστό μικρότερο του 30% των χαρτογραφημένων περιοχών Πωσειδώνιας. Η αλιεία αυτή ασκείται σε πολύ συγκεκριμένα θαλάσσια σημεία – καλάδες -(από 0 έως 70 μέτρα από την ακτή) που συνολικά δεν ξεπερνούν το 1-2% της παράκτιας ζώνης, σε σύγκριση με άλλα παράκτια εργαλεία που μπορούν να αλιεύουν σε όλη την παράκτια ζώνη. Η διάρθρωση των τυπικών αλιευμάτων είναι 70% μαρίδα, 15% σαρδέλα, 10% γόπα και κάποια άλλα ψάρια της παράκτιας ζώνης. Η κατάργηση αυτού του τύπου αλιείας θα εκτοξεύσει το κόστος της κατά κανόνα φθηνότερης αυτής κατηγορίας ψαριών, που μάλιστα τους μήνες της απαγόρευσης είναι απαγορευτικό (με κόστος μεγαλύτερο από τα οφέλη), με αποτέλεσμα οι αλιείς τους μήνες αυτούς να μην δουλεύουν με τους εναλλακτικούς τρόπους (δίχτυα και παραγάδια).

 Οι επιπτώσεις της βιντζότρατας στα λιβάδια Πωσειδώνιας, με βάση επιστημονικές μελέτες (π.χ. Μελέτη ΕΛΚΕΘΕ – Επιστημονικό Υπεύθυνο: Γ. Πετράκη), είναι μηδαμινή, όπως μηδαμινή είναι και η επίπτωση που θα έχει μία πιθανή κατάργηση στα ιχθυαποθέματα. Υπάρχουν μάλιστα μαρτυρίες από παλαιότερα πειράματα σε περιοχές της Ελλάδας που δείχνουν ότι ο περιορισμός της βιντζότρατας μείωσε τα σχετικά ιχθυαποθέματα, προκαλώντας ανισορροπία στις τροφικές και οικολογικές αλυσίδες του ενδιαιτήματος με μειώσεις στην βιοποικιλότητα των ιχθύων και των ασπόνδυλων του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

 Οι φήμες για την κατάργηση της βιντζότρατας ολοένα και εντείνονται και τόσο όλοι οι άμεσα ενασχολούμενοι, των οποίων ο βιοπορισμός εξαρτάται από αυτή την αλιεία, όσο και Ενώσεις Εμπόρων από ιχθυόσκαλες και καταναλωτικές οργανώσεις έχουν εκφράσει έντονες ανησυχίες για το τί μέλει γενέσθαι. Παράλληλα, μία εκ των πραγμάτων κατάργηση (με βάση τις νέες προβλέψεις των κοινοτικών κανονισμών η αλιεία αυτή θα πρέπει να ασκείται σε απόσταση 1,5 μιλίου από την ακτή και με άνοιγμα ματιού 40 χιλ., κάτι που καθιστά αδύνατη τη συνέχιση αυτού του τρόπου αλιείας) θα στερήσει από τη χώρα μας έναν από τους παραδοσιακότερους τρόπους αλιείας, ταυτισμένος με τον παράκτιο-αλιευτικό χαρακτήρα της πατρίδας μας, με έντονες τις πολιτιστικές και κοινωνικοοικονομικές του ρίζες σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Ερωτάται η κα Υπουργός
1. Έχει παραληφθεί επισήμως η επιστημονική μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ από τη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ); Η μελέτη αυτή μπορεί να αποτελέσει τη βάση για πολλά επιστημονικά στοιχεία που απαιτούνται στο πλαίσιο των απαιτούμενων ενεργειών του ΥπΑΑΤ για τη διασφάλιση της συνέχισης της βιντζότρατας.

2. Σε ποιο σημείο βρίσκεται η διαδικασία οριστικοποίησης του Σχεδίου Δράσης που οφείλει να προετοιμάσει η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥπΑΑΤ; Πότε προτίθεται το Υπουργείο να αποστείλει το Σχέδιο Δράσης στην αρμόδια υπηρεσία της Ε.Ε.;


3. Στον μέχρι σήμερα σχεδιασμό, έχουν συμπεριληφθεί τα στοιχεία της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας της Ελλάδας (εκτεταμένη παράκτια και νησιωτική της φύση), παράλληλα με αυτά της τεχνικής ιδιαιτερότητας αυτού του τρόπου αλιείας; Πώς συγκεκριμένα προτίθεται η κυβέρνηση να διαφυλάξει αυτό το αλιευτικό εργαλείο εν όψει του νέου καθεστώτος;

4. Με ποιόν τρόπο θα γίνεται η παρακολούθηση του νέου συστήματος αλιείας, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέχεια της λειτουργίας της βιντζότρατας που καθιερώνεται στο πλαίσιο των νέων Ευρωπαϊκών Κανονισμών; Υπάρχει πρόβλεψη χρηματοδότησης ενός τέτοιου μηχανισμού, ο οποίος θα έχει την ευθύνη σύνταξης των προβλεπόμενων περιοδικών εκθέσεων, από τον κρατικό προϋπολογισμό;


5. Τί ενέργειες έχουν γίνει συνολικότερα (π.χ. καταγραφή δεδομένων σύστασης αλιεύματος στα κατά τόπους Λιμεναρχεία, καταγραφή των σημείων αλιείας – καλάδων, δημιουργία συστήματος στόλου βιντζότρατας κ.α. διαχειριστικά εργαλεία) σε σχέση με την προετοιμασία της συμμόρφωσης στον εν λόγω Ευρωπαϊκό Κανονισμό προκειμένου να προστατευτεί η βιντζότρατα και οι περίπου 1800 άνθρωποι των οποίων η επιβίωση εξαρτάται από τη συνέχιση του τρόπου αυτού αλιείας;

6. Έχει συσταθεί Επιτροπή υποστήριξης του Σχεδίου Δράσης που θα επωμιστεί την τεχνική ευθύνη στήριξης του παραδοσιακού αυτού τρόπου αλιείας έναντι των αρμόδιων υπηρεσιών της Ε.Ε.; Ποιά είναι η τεχνική προετοιμασία για τη στήριξη των θέσεων της Ελλάδας σε σχέση με την σχετική διαδικασία της Ε.Ε.;

7. Υπάρχει επεξεργασία νομοθετικού πλαισίου που θα συμβάλλει στην συμμόρφωση της Ελλάδας στα νέα δεδομένα, χωρίς να θιγεί η βιντζότρατα;