Η Εκδήλωση με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια: Προτεραιότητα για τη Βιομηχανία» του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 στο Επιμελητήριο Ευβοίας στη Χαλκίδα.

Καλωσόρισμα απηύθυνε ο κ. Παναγιώτης Σκιαδάς, Α’ Αντιπρόεδρος του ΣΒΣΕ και Senior Sustainability Director του Ομίλου Viohalco, ο οποίος ως μέλος του πάνελ των ομιλητών της εκδήλωσης επεσήμανε τη σημασία της Υγείας και της Ασφάλειας (Υ&Α) στο χώρο της Βιομηχανίας με σκοπό τη δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος διότι μόνο έτσι δύναται μία βιομηχανία να είναι μακροχρόνια βιώσιμη. Ο κ. Σκιαδάς επεσήμανε το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας. Επίσης τόνισε ότι η προσέγγιση στο τρίπτυχο «επένδυση σε υποδομή, εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού και σύστημα διαχείρισης» που ακολουθείται στη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας είναι παρόμοια με την προσέγγιση που πρέπει να ακολουθηθεί για τη δημιουργία ενός υγιούς προγράμματος Υ&Α. Πυλώνας στη δημιουργία του ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος είναι πάντα η ανώτατη διοίκηση κάθε επιχείρησης, η οποία οφείλει με το παράδειγμά της να καθοδηγεί αποτελώντας πρότυπο τήρησης των βέλτιστων πρακτικών υγείας και ασφάλειας και η οποία πρέπει να ηγείται της προσπάθειας με τη διάθεση οικονομικών πόρων για την αύξηση των μέτρων ασφαλείας και την ένταξη εργατικού δυναμικού ικανού να αντιληφθεί και να εκπαιδευτεί στα παραπάνω ζητήματα.

blank

Ο Δρ. Γεώργιος Δ. Πανόπουλος, ως Εκτελεστικός ∆ιευθυντής στον Όµιλο MANAGEMENT FORCE, με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικής σε θέματα Υ&Α σε επιχειρήσεις, ανέδειξε τη σημασία διασφάλισης μίας σφαίρας επιρροής, η οποία θα είναι ασφαλής για όσους βρίσκονται εντός των βιομηχανικών χώρων αλλά και πολιτών που επηρεάζονται από σχετικές ενέργειες, υπογραμμίζοντας την ατομική και συλλογική διάσταση της υποχρέωσης ασφαλούς διαβίωσης. Ο Δρ. Πανόπουλος αναφέρθηκε στην πολλαπλότητα της φύσης του υποβάθρου των Θεμάτων Υ&Α όπως η ηθική και η νομική, με την ύπαρξη εκτενούς νομοθεσίας η οποία θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί, η θεσμική και η επιχειρηματική. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, υπογράμμισε το αλληλένδετο των εννοιών της παραγωγικότητας και της ασφάλειας ως ομόρροπων δυνάμεων, καθώς και τη σημασία της επέμβασης του Δημοσίου αλλά και της πολιτικής που υιοθετεί η Ανώτατη Διοίκηση της επιχείρησης. Τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας αποτελούν ένα πολύπλοκο οικοδόμημα, το οποίο μόνο με σταθερά βήματα μπορεί να οδηγήσει σε μηχανισμούς μείωσης και εξάλειψης των κινδύνων. Η διάχυση της πολιτικής ασφάλειας από τα στελέχη της Ανώτατης Διοίκησης στους ηγέτες των υποομάδων της επιχείρησης απαιτεί γνώση, ενέργεια, υποστήριξη και συντονισμό. Τέλος, ο Δρ. Πανόπουλος τόνισε τη σημασία της ασφάλειας ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη με παράλληλο σεβασμό προς τα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η κα Ρένα Μπαρδάνη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ), υπέδειξε την Βιομηχανία ως τον πρώτο εισηγητή καλών πρακτικών για Θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Ελλάδα. Η κα Μπαρδάνη αναφέρθηκε στην επερχόμενη Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία στις 28 Απριλίου 2024, η οποία εστιάζει στις επιβλαβείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία και στον αυξημένο κίνδυνο έκθεσης του εργατικού δυναμικού σε επιβλαβείς συνθήκες όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, η υπεριώδης ακτινοβολία, η θερμική καταπόνηση κτλ. Στη συνέχεια, η κα Μπαρδάνη αναφέρθηκε στα εργατικά ατυχήματα της χώρας μας και συγκεκριμένα στη δημοσίευση ποικίλων στατιστικών δεδομένων λόγω της ύπαρξης διαφορετικών πηγών καταγραφής όπως ο Ε.Φ.Κ.Α., η ΕΛΣΤΑΤ, η Επιθεώρηση Εργασίας αλλά και διαφορετικών χρονικών σημείων καταγραφής των συμβάντων. Επιπροσθέτως, τονίσθηκε η ανάγκη μελέτης και ανάλυσης των εργατικών ατυχημάτων με σκοπό την αποφυγή της επαναληψιμότητας, καθώς και η ανάγκη διάχυσης της εκπαίδευσης σε θέματα Υ&Α όχι μόνο στον εργασιακό χώρο αλλά και στη τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως και σε χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης.

Ο κ. Γιάννης Κοκκινόπουλος, Health & Safety Training Manager της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, εταιρείας – μέλους του ΣΒΣΕ, παρουσίασε το σύστημα Εκτίμησης Κινδύνων ως ηθική υποχρέωση ανάμεσα σε συνεργάτες και τρίτους, καθώς και ως νομική υποχρέωση με το Ν. 3850/10. Ο κ. Κοκκινόπουλος επεσήμανε την επιρροή που ασκούν τα ζητήματα Υ&Α στο επίπεδο, τον σκοπό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία της επιχείρησης, στο εργατικό δυναμικό, αλλά και στους πελάτες και κατ’επέκταση στην τοπική κοινωνία. Η επιχείρηση οφείλει να ενημερώνει το εκτιθέμενο σε πιθανό κίνδυνο εργατικό δυναμικό της για τη φύση, τη μέθοδο, τους κινδύνους της εργασίας που καλείται να εκτελέσει όπως και για τα μέτρα αντιμετώπισης, τηρώντας τις αρχές της αυτοπροστασίας και της αλληλοπροστασίας μέσω της αναγνώρισης και της κατανόησης του κινδύνου. Ο κ. Κοκκινόπουλος εστίασε στο Risk Assessment Starting Point και στο Σύστημα Αναγνώρισης Κινδύνου, τα οποία βάσει νόμου οφείλουν να είναι διατυπωμένα σε έγγραφο και να έχουν συγκεκριμένο περιεχόμενο, παραθέτοντας τα ποικίλα οφέλη τους όπως η θέση προτεραιοτήτων, η πρόληψη, η οργάνωση, η διαχείριση του κόστους και ο συντονισμός μεταξύ Διοίκησης και εργατικού δυναμικού. Τέλος, ο κ. Κοκκινόπουλος επεσήμανε τον δυναμικό χαρακτήρα του παραπάνω συστήματος καθώς και την ανάγκη ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την ουσιαστική αντιμετώπιση ενδεχόμενων κινδύνων.

Ο κ. Χαράλαμπος Κουρής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΣΕ και Γενικός ∆ιευθυντής Βιώσιµης Ανάπτυξης της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ υπέδειξε την Υγεία και την Ασφάλεια ως κύριο συστατικό μίας επιτυχημένης στρατηγικής για την ανάπτυξη και τη λειτουργική απόδοση των βιομηχανικών επιχειρήσεων, η οποία πρέπει να είναι συνεχής προκειμένου να συμβάλει στην ποιοτική ενίσχυση και στην αύξηση κέρδους. Ως μοναδικός στόχος είναι η εξάλειψη των ατυχημάτων και η απόλυτη προστασία των εργαζομένων, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με την έγγραφη δέσμευση της Διοίκησης, τη διάθεση πόρων, τη διαρκή προσπάθεια και τη συνέπεια λόγων και πράξεων. Σημαντικό βήμα αποτελεί η μεθοδολογία ανάλυσης και διερεύνησης συμβάντων για τον εντοπισμό ενδεχόμενων κενών στα εταιρικά επίπεδα ελέγχου, καθώς και παραγόντων που εντείνουν τις εστίες ανασφάλειας, όπως η ελλιπής οργάνωση και επίβλεψη των ομάδων καθώς και τα διοικητικά κενά όπως η έλλειψη επαρκών γνώσεων και πόρων. Τέλος, ο κ. Κουρής τόνισε την ανάγκη της άμεσης μετά το ατύχημα ανάλυσης του συμβάντος και σχεδιασμού μίας σειράς διορθωτικών ενεργειών με σκοπό την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών αλλά και την αποφυγή οποιουδήποτε παρεμφερούς συμβάντος.

Κατά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, ο Δρ. Γ. Πανόπουλος επεσήμανε την ευθύνη της Πολιτείας και των μεγάλων επιχειρήσεων προς την εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού και την εισαγωγή αυτοματοποιημένων διαδικασιών με σκοπό τη διασφάλιση της βιωσιμότητας σε μία ασφαλή κοινωνία. Τέλος, ο κ. Π. Σκιαδάς υπογράμμισε τη σημασία συμμετοχής όλων των εταιρικών στελεχών στην κουλτούρα Υ&Α, καθώς κάθε ατύχημα έχει συστημική βάση και δεν οφείλεται μόνο σε ανθρώπινο λάθος. Η εκτίμηση κινδύνου πρέπει να είναι μία δυναμική διαδικασία λόγω των συνεχών αλλαγών στο επιχειρησιακό περιβάλλον αλλά και μία μόνιμη διαδικασία προς τον σκοπό της βελτίωσης.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ευβοίας, κ. Ιωάννης Γεροντίτης.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου ευχαριστεί τον Πρόεδρο και το Επιμελητήριο Ευβοίας για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας αλλά και όσους παρευρέθηκαν και στήριξαν με κάθε τρόπο την εκδήλωση.

Ακολουθείστε μας στο Google News