Στις 4 Νοεμβρίου 2007, διεξήχθη στην Καρδίτσα ημερίδα σχετικά με το δημογραφικό ζήτημα και την υπογεννητικότητα, που ταλανίζει τη χώρα μας. Στην ημερίδα συμμετείχε και ο Σύλλογος Τριών Τέκνων Εύβοιας δια του Προέδρου Καραμουσλή Αθανασίου.  Πέραν των ενημερώσεων παρουσιάστηκαν προτάσεις από τους Συλλόγους Τριτέκνων για την αντιμετώπισή τους.
Πραγματοποιήθηκε, κατόπιν, μέσα σε κλίμα σύμπνοιας και ενότητας, αγωνιστικότητας και ευρείας συμμετοχής η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των Συλλόγων με Τρία Παιδιά Ελλάδος, στη διάρκεια της οποίας έλαβε χώρα ο απολογισμός έργου από τα μέλη της απερχόμενης Πανελλαδικής Επιτροπής Αγώνα τριτέκνων «Τριτεκνία=Πολυτεκνία» και μια διεξοδική ενημέρωση για την μέχρι τούδε πορεία του αγώνα.

Στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και εκ των τοποθετήσεων των μελών αυτής διαπιστώ-θηκαν, ομόφωνα, τα εξής :
-Στην διαμόρφωση της πολιτικής γεωγραφίας μετά τις εκλογές θεωρούν ότι συνέβαλε  και ο μέχρι τώρα δίκαιος αγώνας τους.
– Η Κυβέρνηση δεν διαθέτει συγκεκριμένη, σοβαρή και ουσιαστική πολιτική για άμεση αντιμετώπιση και   επίλυση του δημογραφικού προβλήματος που αποτελεί βόμβα νετρονίου στα θεμέλια του έθνους.
-Η Κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός  αθέτησαν εν πολλοίς  τις δεσμεύ-σεις τους για την πλήρη, άνευ όρων και περιορισμών, άμεση ένταξη των γονέων με τρία τέκνα στους πολύτεκνους, αίτημα που βασίζεται αφενός στις προεκλογικές δεσμεύσεις του 2004 της παρούσης κυβέρνησης και αφετέρου στην ανάγκη αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος, αφού οι τρίτεκνοι αποτελούν τους αιμοδότες της ελληνικής κοινωνίας.
-Είμαστε στον Νοέμβριο, η μοναδική υπόσχεση προς τους τριτέκνους, μετά την ψήφιση του ελλειμματικού και εν γένει ανεφάρμοστου νόμου 3454/06, το «πολυτεκνικό» επίδομα,  η Κυβέρνηση ακόμη υο σκέφτεται  και δεν έχει καταθέσει σχετική πρόταση σχεδίου νόμου στην αντίστοιχη επιτροπή της Βουλής.
-Από την μέχρι τώρα πληροφόρησή μας, όχι βέβαια από τους ‘’αρμοδίους’’ που απαξιούν να καλέσουν το αρμόδιο αντιπροσωπευτικό όργανο των τριτέκνων για συνεργασία και κατάθεση απόψεων-προτάσεων, ενώ την ΑΣΠΕ την ‘’καλούν’’, φαίνεται ότι και για αυτό ακόμη γίνονται πολλές ‘’υπόγειες’’ διεργασίες. Πότε; Πώς θα δοθεί; Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι; Με ποιες προϋποθέσει ή περιορισμούς θα δοθεί το επίδομα αυτό;
Όλοι οι Πρόεδροι των Συλλόγων Τριτέκνων ενωμένοι και αποφασισμένοι δηλώνουν ότι ο αγώνας τους θα συνεχισθεί και μάλιστα πιο δυναμικά όχι στη βάση της επαναφοράς της συζή-τησης επί του ενός και μόνου αίτημά τους, που είναι ήδη γνωστό και ξεκάθαρο, αλλά στην λήψη άμεσων και σοβαρών επιτέλους αποφάσεων για την πλήρη εξομοίωση και ένταξή τους στις διατά-ξεις του ν.1910/44 Περί Πολυτεκνίας.
 
Ζητούν οι Πρόεδροι από τον Πρωθυπουργό επιτέλους να κάνει δεκτό το αίτημά τους για μια συνάντηση μαζί τους, διότι πιστεύουν ότι δεν είναι πλήρως και ορθά ενημερωμένος.

Δηλώνουν απερίφραστα ότι η αγωνιστική τους δράση θα ενταθεί, τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο, μέχρι την πλήρη δικαίωσή τους.
Το αίτημα των γονέων με τρία παιδιά άπτεται της ομαλής συνέχειας του έθνους, είναι ζωτι-κού ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου απαιτείται η άμεση, σοβαρή και ουσιαστική αντιμετώπισή του.  


     Τα μέλη της Γενικής Συνελεύσεως

Οι Πρόεδροι των Συλλόγων με τρία παιδιά Ελλάδος