Η θέσπιση της συμβολαιακής γεωργίας έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό στον κλάδο της βιομηχανικής τομάτας. Ο ενιαίος τύπος σύμβασης μεταξύ παραγωγών και μεταποιητών αποτελεί εγγύηση για τις συναλλαγές με στόχο την προώθηση ποιοτικών προϊόντων και την παράλληλη εξασφάλιση της βιωσιμότητας των φορέων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις με τους εμπλεκόμενους φορείς αποφάσισε τη λήψη των παρακάτω μέτρων:
1. Με απόφαση της Υπουργού, Κατερίνας Μπατζελή, εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 271172/23.04.2010 Εγκύκλιος του ΥΠ.Α.Α.& Τ που καθιερώνει και ενσωματώνει στην ΚΥΑ αριθμ. 278486/05.03.2008, Ενιαίος Τύπο Σύμβασης Μεταποίησης που περιλαμβάνει τουλάχιστον :
– Τους όρους πληρωμής της αξίας της πρώτης ύλης που είναι η καταβολή προκαταβολής του 40% της εν λόγω αξίας εντός 60 ημερών από το τέλος του μήνα παράδοσης και εξόφληση του υπόλοιπου ποσού το αργότερο μέχρι την 31.01.2011.
– Για την διασφάλιση της πληρωμής της πρώτης ύλης βιομηχανικής τομάτας που θα παραδώσουν οι παραγωγοί στο πλαίσιο σύμβασης μεταποίησης, την υποχρέωση των μεταποιητών να εκδώσουν εγγυητική επιστολή τράπεζας υπέρ της συμβαλλομένης Ο.Π. για ποσό που αντιστοιχεί κατ΄ εκτίμηση στην αξία της παραδοθείσας πρώτης ύλης που έχει συμφωνηθεί στην εν λόγω σύμβαση μεταποίησης, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής αυτής.
Η εγγυητική επιστολή εκπίπτει υπέρ της συμβαλλόμενης Ο.Π. σε πρώτη ζήτηση αυτής στην περίπτωση που ο μεταποιητής δεν έχει εξοφλήσει ολοσχερώς την αξία της παραδοθείσας για μεταποίηση πρώτης ύλης μέχρι την 31.01.2011.
2. Επίσης, επιτρέπεται η σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης Μεταποίησης ως προς την ποσότητα και μέχρι του ποσοστού 20% κατ’ ανώτατο όριο της αρχικά συμφωνηθείσας ποσότητας, που μπορεί να υπογραφθεί μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2010.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης εγγυητικής επιστολής όσοι εγκεκριμένοι μεταποιητές είχαν εξοφλήσει την αξία της πρώτης ύλης, που παρέλαβαν το έτος 2009, μέχρι την 31.03.2010.
3. Στην ονομαστική κατάσταση των παραγωγών τομάτας που επισυνάπτεται στη Σύμβαση Μεταποίησης και όσον αφορά την έκταση που δηλώνει ο παραγωγός θα πρέπει να αναγράφεται και ο 13ψήφιος κωδικός αριθμός κάθε αγροτεμαχίου.
4. Όσον αφορά τους παραγωγούς, η κατάθεση του αντιγράφου της Σύμβασης Μεταποίησης με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, μπορεί να γίνει και μετά την 15η Μαΐου 2010 (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της ενιαίας αίτησης) αλλά όχι αργότερα από 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της πρώτης παράδοσης της πρώτης ύλης όπως καθορίζεται στην εν λόγω Σύμβαση Μεταποίησης.
Τέλος επισημαίνεται ότι το καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τις τομάτες που παραδίδονται για μεταποίηση από 01.01.2011 εντάσσεται στο καθεστώς της Ενιαίας Ενίσχυσης.