Ημερίδα διοργανώθηκε για τον Μαλιακό Κόλπο, με πρωτοβουλία της Νομαρχίας Φθιώτιδας, όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα και οι προοπτικές που υπάρχουν. Στην ημερίδα παρέστει και ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Παντελής Σκλιάς, ο οποίος στην ομιλία του τόνισε τα παρακάτω:

 

«Τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν το θεσμό της Αυτοδιοίκησης και το κύρος  των εκπροσώπων της.
Να σημειώσω επίσης την ταχύτατη και αποτελεσματική αντίδραση του ιδίου (Νομάρχη Φθιώτιδας, κ.Χειμάρα) και των υπηρεσιών του για την σοβαρή , αξιόπιστη και έγκυρη αντιμετώπιση του φαινομένου που εμφανίστηκε στον Μαλιακό Κόλπο και το οποίο ήδη αποτελεί παρελθόν αλλά σε κάθε περίπτωση συνιστά για όλους εμάς μάθημα συμπεριφοράς για το μέλλον.
Η κινητοποίηση και δραστηριοποίηση από την πρώτη στιγμή του συνόλου σχεδόν της επιστημονικής κοινότητας της χώρας μας στην περιοχή, αποτέλεσαν σημαντικό στοιχείο αξιόπιστης αντιμετώπισης του ζητήματος με παράλληλη εξαγωγή επιστημονικά τεκμηριωμένων απόψεων σχετικά με το φαινόμενο , τις αιτίες εμφάνισής του και τις επιπτώσεις του.
Ο Μαλιακός αποτελεί ένα θαλάσσιο περιβάλλον με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως αβαθείς περιοχές, εκβολές Σπερχειού ποταμού, επιδράσεις από θαλάσσια ρεύματα του Β. Ευβοϊκού και του στενού των Ωρεών. Επί πλέον, αποτελεί και ένα φυσικό «ιχθυογεννητικό σταθμό» για διάφορα είδη ψαριών και μια θαλάσσια περιοχή πλούσια σε φυσικούς πληθυσμούς οστρακοειδών και έχει ενταχθεί στις περιοχές NATURA 2000. Το οικοσύστημα του Μαλιακού κόλπου μπορεί να αποτελέσει ένα ενδιαφέρον πεδίο επιστημονικής (βασικής και εφαρμοσμένης) έρευνας, η οποία θα έχει σαν στόχο την καλύτερη κατανόηση των φυσικοχημικών και βιολογικών μηχανισμών που οδηγούν σε φαινόμενα, όπως αυτό που παρατηρήθηκε πρόσφατα με το θάνατο χιλιάδων ψαριών.
Για να είναι δυνατή στο μέλλον η έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η λήψη άμεσων και συγκεκριμένων μέτρων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Μαλιακού κόλπου και της ευρύτερης περιοχής του Σπερχειού ποταμού. Αυτό θα επιτευχθεί με μια συνεχή και συστηματική ερευνητική προσπάθεια από κέντρα όπως το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., το οποίο και κλήθηκε να διερευνήσει τα αίτια του θανάτου των ψαριών στο Μαλιακό, στα πλαίσια εθνικών και Κοινοτικών προγραμμάτων, από τα οποία θα αντληθούν και οι απαραίτητοι πόροι.
Στο παραπάνω πλαίσιο καταθέτω σήμερα, στην επιστημονική κοινότητα, συγκεκριμένη δέσμη πρωτοβουλιών προς συζήτηση και αξιολόγηση.
Άμεσα δρομολογείται ένα πρόγραμμα καταγραφής όλων των πηγών επιβάρυνσης και ρύπανσης της περιοχής του Μαλιακού κόλπου και της κοιλάδας του Σπερχειού με τελικό σκοπό τη μείωση των ανθρωπογενών επιδράσεων στο θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής. Με τη συνεργασία υπηρεσιών που διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό η εξωτερικούς συνεργάτες, μπορεί να δημιουργηθεί στην αρχή ένα αρχείο (π.χ. ηλεκτρονικό) με καταγεγραμμένα τα χαρακτηριστικά των πηγών επιβάρυνσης (δυναμικότητα, τοπογραφία, χρόνος λειτουργίας, κ.α.) και στη συνέχεια να παρακολουθούνται συνεχώς όλες οι μεταβολές τους. Όσες από τις δραστηριότητες λειτουργούν παράνομα και ρυπαίνουν άμεσα θα υφίστανται τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία κυρώσεις. Όλες οι δραστηριότητες τίθενται σε ένα συγκεκριμένο χωροταξικό πλαίσιο με σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων τους, όπως άλλωστε προβλέπεται και από την Κοινοτική νομοθεσία.
Για το θαλάσσιο περιβάλλον, εκτός αυτών που αναφέρθηκαν πιο πάνω, προτείνονται τα εξής:
1. Άμεση συνεργασία της Περιφέρειας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για τη διεξαγωγή προγράμματος συνεχούς παρακολούθησης (monitoring) των φυσικοχημικών και βιολογικών παραμέτρων που θα επιλεγούν και θα αποτελέσουν «δείκτες» επιβάρυνσης του θαλάσσιου συστήματος του Μαλιακού. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας μπορούν να εκπαιδευτούν και υπάλληλοι της Περιφέρειας και της Ν.Α., ώστε να είναι σε θέση με τη βοήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού, αφ’ ενός να παρακολουθούν μακροσκοπικά τη ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τις μεταβολές του, αφ’ ετέρου να είναι σε θέση να λαμβάνουν δείγματα νερού και οργανισμών και να τα στέλνουν για ανάλυση σε εξειδικευμένα ερευνητικά κέντρα.
2. Συνεργασία με επιστημονικούς φορείς όπως το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) και το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για τη παρακολούθηση των ιχθυοαποθεμάτων στο Μαλιακό κόλπο και στο Β. Ευβοϊκό. Ανάλογα προγράμματα έχουν εκπονηθεί από τα προαναφερόμενα ερευνητικά κέντρα σε άλλες θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας. Η μελέτη των ιχθυοπληθυσμών πρέπει να είναι συνεχής και σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί να αναπτυχθεί συνεργασία με τους επαγγελματίες αλιείς της περιοχής, αφού τους χορηγηθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός και τεθεί σαφές πλαίσιο εργασιών. Άλλωστε η προστασία των ιχθυοαποθεμάτων στο Μαλιακό τους αφορά σε μεγάλο βαθμό.
3. Πρόγραμμα δορυφορικής παρακολούθησης του Μαλιακού κόλπου. Με τον τρόπο αυτό θα παρακολουθούνται οι μεταβολές στις συνθήκες (π.χ. θερμοκρασία, πυκνότητα) του θαλασσινού νερού και η εξάπλωση των φερτών υλών από το Σπερχειό ποταμό. Μπορούν έτσι να διαγνωστούν έγκαιρα οι συνθήκες που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη πλαγκτονικών οργανισμών, οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν φαινόμενα θανάτου ψαριών ή και ευτροφισμού. Σε παγκόσμια κλίμακα η ανάπτυξη φυτοπλαγκτονικών οργανισμών, που μπορεί να προκαλέσουν φαινόμενα ευτροφισμού ή και να έχουν τοξικές επιδράσεις παρακολουθείται και δορυφορικά. Αν δεχθούμε σαν δεδομένο τη συνεχή αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου, τότε η πιθανότητα εμφάνισης φαινομένων μεγάλης ανάπτυξης φυτοπλαγκτονικών οργανισμών στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι σημαντική. Αυτό αφορά και το Μαλιακό κόλπο που αποτελεί ένα ημίκλειστο και αβαθές περιβάλλον.
4. Δημιουργία μόνιμου κέντρου εποπτείας και παρακολούθησης του Μαλιακού κόλπου και της κοιλάδας το Σπερχειού με κατάλληλη στελέχωση και εξοπλισμό, ώστε σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα να συγκεντρώνει σε συνεχή βάση δεδομένα από το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, να τα ταξινομεί (δημιουργία βάσης δεδομένων), να τα αξιολογεί και σε κάθε περίπτωση να μπορεί να κινητοποιεί τους αρμόδιους φορείς για πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον και λήψη μέτρων. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να αναπτυχθεί ένα δίκτυο τηλεπισκόπισης που θα περιλαμβάνει σταθερούς σταθμούς μέτρησης παραμέτρων ποιότητας νερού σε επιλεγμένα από το πιο πάνω αναφερόμενο πρόγραμμα παρακολούθησης σημεία του Μαλιακού και του Σπερχειού και κέντρο συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων με έδρα την Περιφέρεια. Οι μονάδες υδατοκαλλιέργειας που λειτουργούν στην περιοχή μπορεί να ενταχθούν στο δίκτυο σταθμών μέτρησης παραμέτρων ποιότητας του θαλασσινού νερού.
Η παραπάνω δέσμη πρωτοβουλιών πρόκειται άμεσα να χρηματοδοτηθεί από ειδικό πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Η σχετική πρόταση βρίσκεται ήδη στο στάδιο της προετοιμασίας και θα υποβληθεί σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Παράλληλα:
– 1,5 εκ ευρώ έχουν ήδη εγκριθεί από το ίδιο πρόγραμμα για την ηλεκτρονική διαχείριση των υδάτινων πόρων βάζοντας τέλος στην άναρχη εκμετάλλευση του υδροφόρου ορίζοντα από γεωτρήσεις
– 1,5 εκ ευρώ έχουν ήδη εγκριθεί για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού δορυφορικού συστήματος έγκαιρης ενημέρωσης και εντοπισμού πυρκαγιάς.
Και τα δύο αυτά συστήματα αναμένουμε να είναι σε εφαρμογή μέχρι το τέλος του 2009.
Παράλληλα, σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση συνεχίζουμε τον διάλογο που ήδη ξεκινήσαμε αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου με τους Δήμους της κοιλάδας του Σπερχειού με σκοπό την ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών διαχείρισης των λυμάτων με χρηματοδότηση από το  ΕΣΠΑ, μέσα από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΥΠΕΧΩΔΕ η το Περιφερειακό Πρόγραμμα.
Η ανάπτυξη διαλόγου με τους φορείς, τους πολίτες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, επίσης, συνετέλεσαν στην ανάπτυξη ενός κλίματος εμπιστοσύνης και κοινής δράσης.
Όμως, την ίδια στιγμή, άναρθρες κραυγές, αβάσιμη παραπληροφόρηση, αμαθείς παντογνώστες  έκαναν  την εμφάνισή τους με σκοπό την εκμετάλλευση της αγωνίας και του μόχθου των συμπολιτών μας.
Κάποιοι – ευτυχώς λίγοι –  είδαν την ώρα της κρίσης ως την κατάλληλη ευκαιρία να περάσουν τα μηνύματά τους, να αντιπολιτευθούν ή να εκφράσουν προσωπικές πικρίες, χωρίς δυστυχώς να αντιλαμβάνονται το γεγονός ότι από τη μια εκτίθενται και από την άλλη κάνουν κακό στον τόπο μέσα από τη δυσφήμιση που προκαλούν. .
Σας λέω λοιπόν ότι πλανώνται οικτρά. Αποτελούν μέρος μιας θλιβερής εικονικής πραγματικότητας που οι ίδιοι δημιουργούν και μάλιστα με τρόπο που δεν είναι κατανοητός σε κανένα υπεύθυνο πολίτη αυτής της περιοχής, αυτής της χώρας, ενδεχομένως ούτε καν στους ιδίους.
Αναφέρθηκαν στη δήθεν απουσία της Περιφέρειας και του Γενικού Γραμματέα στην περίοδο της κοινής προσπάθειας αναγνώρισης και εξήγησης του φαινομένου με αξιόπιστο επιστημονικό τρόπο.
Είναι γεγονός ότι το έλλειμμα που αναγνωρίζω στον εαυτό μου σε ότι αφορά τις επιστημονικές μου γνώσεις γύρω από το συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο της υδροβιολογίας και της ιχθυολογίας δεν μου επέτρεψαν να εκφράσω ανάλογη επιστημονικά τεκμηριωμένη θέση, όπως προτίμησαν να κάνουν άλλοι μέσω των τοπικών ΜΜΕ.
Τόσο στην επαγγελματική μου πορεία, την πανεπιστημιακή μου σταδιοδρομία και τη συμμετοχή μου σε κυβερνητικές θέσεις  ποτέ δεν καπηλεύθηκα την έκτακτη συγκυρία και την ανθρώπινη δυσκολία με σκοπό το οιοδήποτε βραχυπρόθεσμο συμφέρον και πολύ περισσότερο το μικροκομματικό.
Αόριστες πρωτοβουλίες, θεωρητικές προσεγγίσεις και αναλύσεις, ευχολόγια και ανακοινώσεις χωρίς περιεχόμενο δεν απαντούν στις πραγματικές ανάγκες και δεν επιλύουν το πρόβλημα.
Κρινόμαστε για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε, το έργο που υλοποιήσαμε και τις λύσεις που δώσαμε. Όχι για την απουσία επικοινωνιακών πυροτεχνημάτων την ώρα της κρίσης.
Πράττουμε το αυτονόητο και σε αυτό το επίπεδο: Ενώνουμε δυνάμεις.
Ενώσαμε δυνάμεις με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, την επιστημονική κοινότητα,  τους κοινωνικούς φορείς, τους βουλευτές και τη κυβέρνηση. Σκοπός μας είναι το όφελος του πολίτη και η ικανοποίηση των αιτημάτων του όταν αυτά χαρακτηρίζονται δίκαια αλλά ποτέ εις βάρος άλλων.
Μέσα από τη κοινή προσπάθεια, την ανάληψη πρωτοβουλιών και την πίεση στη σωστή κατεύθυνση ευελπιστώ ότι σύντομα θα βρούμε εκείνους τους τρόπους για να δρομολογήσουμε την καταβολή αποζημιώσεων σε εκείνους τους επαγγελματίες που έχουν υποστεί τη ζημία από αυτό το έκτακτο γεγονός.
Με αυτά τα λόγια επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο στους ειδικούς επιστήμονες, που έχουμε την τιμή να είναι κοντά μας σήμερα, καθώς είμαι σίγουρος ότι η σημερινή επιστημονική ημερίδα θα δώσει για μια ακόμη φορά τεκμηριωμένες απαντήσεις σε εύλογα ερωτήματα, αλλά παράλληλα θα αποτελέσει και το εφαλτήριο για περαιτέρω πρωτοβουλίες«.

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019