Το ΚΚΕ επανακαταθέτει την Πρόταση Νόμου για την λήψη άμεσων μέτρων ανακούφισης και στήριξης των ανέργων.

 «Το πρόβλημα της ανεργίας που μαστίζει τους εργαζόμενους και πλήττει ιδιαίτερα την νεολαία και τις γυναίκες δεν είναι ένα πρόσκαιρο και προσωρινό φαινόμενο. Είναι σύμφυτο του κοινωνικού – οικονομικού συστήματος στο οποίο ζούμε,  των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Γι΄ αυτό και αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές όλες οι πολιτικές τις οποίες ακολούθησαν όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις  στα πλαίσια και των αποφάσεων της ΕΕ.  Οι λεγόμενες ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που εφαρμόσθηκαν όλα αυτά τα χρόνια,  όχι μόνον δεν έφεραν αποτελέσματα, αλλά αντίθετα,  με πρόσχημα την επιδότηση της εργασίας, χρησιμοποιήθηκαν για την στήριξη της εργοδοσίας,  αντί για την ανακούφιση των άνεργων. Η ανεργία,  φανερή ή καλυμμένη εξακολουθεί να μαστίζει τους εργαζόμενους. Αξιοποιείται για να ασκηθεί πίεση  από το κεφάλαιο πάνω στην τιμή της εργατικής δύναμης και τους μισθούς των εργαζομένων. Ταυτόχρονα χρησιμοποιείται  για να συντηρείται και να εντείνεται   το  κλίμα τρομοκρατίας στους χώρους εργασίας, με την απειλή της απόλυσης,  ώστε να κάμπτονται  οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων.
  Η ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας μπορεί να γίνει μόνον στα πλαίσια μιας άλλης οργάνωσης της κοινωνίας,  όπου τα βασικά μέσα παραγωγής θα είναι κοινωνική ιδιοκτησία, με ολόπλευρη στήριξη των παραγωγικών συνεταιρισμών των μικροπαραγωγών της πόλης και του χωριού στα πλαίσια ενός εθνικού σχεδιασμού,  με κριτήριο τα συμφέροντα της χώρας και των εργαζομένων. Μόνον σε αυτές τις συνθήκες,  που δεν θα υπάρχει το κυνήγι του καπιταλιστικού κέρδους και εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο,  θα δημιουργηθούν συνθήκες για την εξάλειψη της ανεργίας.  Αυτός είναι ο δρόμος ανάπτυξης που συμφέρει την χώρα μας  και τους εργαζομένους και για να ανοίξει αυτή η προοπτική αγωνίζεται το ΚΚΕ.
   Το ΚΚΕ όμως δεν περιορίζεται μόνον σε αυτήν την προοπτική, που προϋποθέτει άλλον συσχετισμό δυνάμεων και λαϊκή εξουσία. Χρειάζεται να ληφθούν άμεσα μέτρα για την ανακούφιση και την στήριξη των ανέργων. Στηρίζει τους αγώνες και μαζί με το ταξικό εργατικό κίνημα διεκδικεί άμεσα μέτρα για την ανακούφιση τους. Και για αυτό καταθέτει την πρόταση νόμου που ακολουθεί.
  Το «κόστος» από τα μέτρα που προτείνονται βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και μπορούν να καλυφθούν με αύξηση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Ο ισχυρισμός ότι η οικονομία δεν αντέχει τέτοιες παροχές καταρρίπτεται,  από την διευρυνόμενη και προκλητική αύξηση της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων,  καθώς και από τα κίνητρα που έχουν δοθεί όλα αυτά τα χρόνια με νόμους τόσο της σημερινής όσο και των προηγούμενων κυβερνήσεων.
                        Β’
             Επί των άρθρων

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019

   Με το άρθρο 1 αυξάνεται η  αποζημίωση που καταβάλλεται στους εργάτες και τους τεχνίτες λόγω απόλυσης,  στο ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους υπαλλήλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2112/1920 που ήταν το αίτημα του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος.
  Στο άρθρο 2 ορίζεται:
1. ότι το επίδομα ανεργίας παρέχεται σε όλους τους ανέργους χωρίς τις προϋποθέσεις και περιορισμούς  της ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας που έχουν σαν αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος των ανέργων να στερείται του επιδόματος.
2. Το ύψος του μηνιαίου επιδόματος της ανεργίας καθορίζεται σε ποσοστό 80% επί του βασικού μισθού όπως αυτός καθορίζεται από την οικεία και ισχύουσα συλλογική ρύθμιση σε  αντικατάσταση του σημερινού πενιχρού επιδόματος. Θεωρούμε ως κατώτερο  βασικό μισθό που μπορεί να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων τα 1400 που διεκδικεί το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα.
3. Το διάστημα της ανεργίας αναγνωρίζεται χωρίς καμία επιβάρυνση των ανέργων σαν συντάξιμος χρόνος. Και
4. Καθόλη την διάρκεια της ανεργίας οι άνεργοι και τα μέλη της οικογενείας τους δηλαδή η (ο) σύζυγος,  τα τέκνα,  καθώς και τα προστατευόμενα από αυτούς μέλη,  δικαιούνται πλήρους και δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
  Στο άρθρο 3 ορίζεται ότι οι απολυμένοι άνεργοι που έχουν συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους και παραμένουν άνεργοι επί δύο χρόνια και έχουν συμπληρώσει 4050 μέρες ασφάλισης,  δικαιούνται πλήρη κύρια και επικουρική σύνταξη.
  Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία για την ουσιαστική ανακούφιση των ανέργων δεδομένου ότι οι άνεργοι αυτής της ηλικίας αντιμετωπίζουν ακόμα πιο έντονη τη δυσκολία να ξαναβρούν δουλειά. 
 Στο άρθρο 4  καθορίζεται η έννοια του ανέργου για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας πρότασης νόμου, με τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα για πλήρη και σταθερή εργασία, απορρίπτοντας την λογική του εργαζόμενου – απασχολήσιμου που χαρακτηρίζει την νομοθεσία του ΟΑΕΔ για το επίδομα ανεργίας. 
  Στο  άρθρο 5 ορίζεται ότι κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργείται.                  Στο άρθρο 6 ορίζεται ότι η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.


               Πρόταση Νόμου
«Μέτρα για την προστασία των ανέργων»

Άρθρο 1ο
Επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις που υπάγονται στις περί της ασφαλίσεως ανεργίας  διατάξεις  του Ν.Δ. 2961/54 «περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας  ( σήμερα ΟΑΕΔ )   σε περίπτωση καταγγελίας  της σχέσης εργασίας των απασχολουμένων εργατών, τεχνιτών και υπηρετών,  καταβάλλουν σε αυτούς την από τον ν. 2112/20 προβλεπόμενη για υπαλλήλους  αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

Άρθρο 2ο
1. Οι εργαζόμενοι μετά την με οιονδήποτε τρόπο λύση της εργασιακής τους σχέσης δικαιούνται,  χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις, επίδομα ανεργίας,  το οποίο ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό  80 %  επί του βασικού μισθού, όπως αυτός καθορίζεται από την οικεία  και  ισχύουσα συλλογική ρύθμιση.
2. Το χρονικό διάστημα παραμονής τους στην ανεργία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος, χωρίς καμία επιβάρυνση τους.
3. Κατά το διάστημα παραμονής τους στην ανεργία δικαιούνται, αυτοί και τα μέλη των οικογενειών τους, δωρεάν και πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Άρθρο 3ο
 Άνεργοι που κατά την λύση της  εργασιακής τους σχέσης με  καταγγελία εκ μέρους του εργοδότη τους ή εκ μέρους τους αλλά με υπαιτιότητα του εργοδότη τους, έχουν συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους και  έχουν 4050 ημέρες ασφάλισης και εξακολουθούν να παραμένουν άνεργοι επί δύο έτη  μετά την λύση της εργασιακής τους σχέσης,  δικαιούνται πλήρη σύνταξη από τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

Άρθρο 4ο
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, άνεργος θεωρείται αυτός που αναζητεί εργασία και αποδέχεται απασχόληση σε πλήρη και σταθερή εργασία που του προσφέρεται ή έστω σε εργασία με τους ίδιους ή παρεμφερείς  τουλάχιστον όρους με τους οποίους απασχολούνταν στην τελευταία απασχόληση του, στον ευρύτερο επαγγελματικό του κλάδο.
2.  Ως εργασία στον ευρύτερο επαγγελματικό κλάδο θεωρείται εκείνη που εμπίπτει στην ομάδα επαγγελμάτων ή ειδικοτήτων ή εργασιών που ανάγονται στην τελευταία απασχόληση ή γνώση ή εμπειρία του ανέργου.
3. Παρεμφερείς θεωρούνται οι όροι που δεν έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση των αποδοχών ή την χειροτέρευση των συνθηκών παροχής της  εργασίας

Άρθρο 5ο
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις που αντίκεινται καθ΄ οιονδήποτε  τρόπο σ΄ αυτόν.
Άρθρο 6ο
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.