3,4 εκατ. Ευρώ είναι άμεσα διαθέσιμα για τα Προγράμματα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που αφορούν στις γυναίκες και τους νέους.

Σήμερα, Δευτέρα 27 Απριλίου 2009 ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παντελής Σκλιάς συναντήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας με τον πρόεδρο του ΕΟΜΜΕΧ κ. Γεώργιο Σουφλιά.
Στη διάρκεια της συνάντησης ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για το πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των γυναικών και το πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των νέων, για τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμο ποσό ύψους 3,4 εκατ. Ευρώ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η δημοσίευση της προκήρυξης των δυο προγραμμάτων – των οποίων έχει ήδη προδημοσιευθεί ο κανονισμός – αναμένεται άμεσα.
Ειδικότερα για την Επιχειρηματικότητα Γυναικών το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διευκόλυνση – μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων – της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από γυναίκες σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, το σύνολο των  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων του τομέα της μεταποίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών, του τουρισμού και της ανακύκλωσης – περιορισμού της ρύπανσης.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 16.000.000€ και η Δημόσια Δαπάνη του συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Γυναίκες
, οι οποίες γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991 και είναι άνεργες, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος.
Το πρόγραμμα για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας των Νέων αποσκοπεί στη διευκόλυνση – μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων – της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους ηλικιακά επιχειρηματίες. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 24.000.000,0€ ευρώ και η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Νέοι και Νέες, οι οποίοι γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991 και είναι άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος.
Για τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του ΕΟΜΜΕΧ ο κ. Σκλιάς δήλωσε:
«Σταθερός στόχος μας είναι η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μιας επιχειρηματικότητας υγιούς και εξωστρεφούς. Η διασφάλιση των θεσμικών και οργανωτικών προϋποθέσεων που την εξυπηρετούν είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων με έμφαση στην υιοθέτηση καινοτομικών δράσεων.
Για την επίτευξη του αναπτυξιακού αυτού στόχου επιδιώκεται μέσα από την υλοποίηση του Νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑΝ ΙΙ αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και ποιοτική αναβάθμιση των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας σε όλους τους τομείς και κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας.
Προσβλέπουμε στην αναβάθμιση της επιχειρηματικότητας ανάγκης, που κυρίως συναντούμε σήμερα, σε επιχειρηματικότητα υψηλών δυνατοτήτων, με αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας, με ποιότητα και με περιβαλλοντική ευαισθησία.
Αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμα για τον πρώτο κύκλο του Προγράμματος Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 3,4 εκατ. Ευρώ, για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων νέων και γυναικών που διαθέτουν επιχειρηματικά σχέδια με έμφαση στην καινοτομία.
Στην προσπάθεια αυτή θα ενισχύσουμε το έργο του ΕΟΜΜΕΧ ώστε τα οφέλη από τα Προγράμματα της Νεανικής και της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας να φτάσουν σε κάθε γωνιά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και οι πολίτες της να ωφεληθούν τα μέγιστα από αυτή τη χρηματοδοτική δυνατότητα που τους παρέχεται
…»