Το Σωματείο Εργαζομένων της ΑΓΕΤ-Lafarge του εργοστασίου Χαλκίδας, απέστειλε επιστολή στην Διοίκηση του εργοστασίου κοινοποιώντας την στην Επιθεώρηση Εργασίας, με την οποία ζητά να δοθούν αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία και τα αποτελέσματα της παραγωγής στο εργοστάσιο της Χαλκίδας, προτού προβεί σε διαβούλευση.

Σας παραθέτουμε ακριβώς την επιστολή του Σωματείου Εργαζομένων της ΑΓΕΤ Χαλκίδας:

Κύριοι,

Με την 487/7-9-2012 επιστολή μας σας υποβάλαμε μια σειρά από ερωτήματα, στο πλαίσιο της ενημέρωσής μας σχετικά με το θέμα της «εκ περιτροπής εργασίας» που μας έχετε θέσει για διαβούλευση.

Με την από 7-9-12 επιστολή σας αρκεστήκατε σε γενικόλογη αναφορά στη δυσμενή πορεία του κλάδου.

Στην τελευταία σας επιστολή που μας αποστείλατε στις 14-9-12 αναφέρετε ότι αιτία προσφυγής στο μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας είναι «ο σοβαρότατος περιορισμός των δραστηριοτήτων του εργοστασίου της Χαλκίδας» και ότι «ο σοβαρός περιορισμός των δραστηριοτήτων συνδέεται με την επιδεινούμενη κατάσταση, λόγω της συρρίκνωσης της ελληνικής αγοράς τσιμέντου και έχει αντίκτυπο στη λειτουργία των μονάδων του Ομίλου, των οποίων η παραγωγική δραστηριότητα έχει περιοριστεί».

Επειδή και στις δύο τελευταίες επιστολές που μας αποστείλατε περιλαμβάνονται πίνακες οι οποίοι εμφανίζουν την εξέλιξη των πωλήσεων μόνο στην εγχώρια αγορά καθώς και την εξέλιξη της παραγωγής τσιμέντου μόνο του εργοστασίου της Χαλκίδας γεγονός που καθιστά αδύνατη την ενημέρωσή μας για την δραστηριότητα της επιχείρησής σας και στις υπόλοιπες παραγωγικές μονάδες του ομίλου σας, θα σας παρακαλέσουμε για την πλήρη και όχι, αποσπασματική και επιλεκτική ενημέρωσή μας, να μας δώσετε και τους αντίστοιχους πίνακες οι οποίοι εμφανίζουν:

– Την εξέλιξη των πωλήσεων στις αγορές του εξωτερικού
– Την εξέλιξη της παραγωγής τσιμέντου και των άλλων εργοστασίων
– Την εξέλιξη της παραγωγής κλίνκερ και των τριών εργοστασίων σας
– Τις ποσότητες έτοιμου τσιμέντου που μεταφέρθηκαν από το εργοστάσιο του Βόλου στο εργοστάσιο της Χαλκίδας από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι σήμερα προκειμένου να βελτιστοποιηθούν με τη μέθοδο της «χωριστής άλεσης».
– Τις ποσότητες τσιμέντου ανά εργοστάσιο με τις οποίες τροφοδοτήθηκε το κέντρο διανομής τσιμέντου στην Δραπετσώνα.

Κι επειδή παρά τον «σοβαρό περιορισμό της παραγωγικής δραστηριότητας των μονάδων του Ομίλου σας» που επικαλείσθε, αφενός μεν δεν προβήκατε, και καλώς πράξατε, σε κανένα μέτρο εναντίον των εργαζομένων σας των υπολοίπων παραγωγικών μονάδων, αφετέρου δε η εικόνα που έχουμε εμείς για τις παραγωγικές μονάδες του Ομίλου είναι πολύ διαφορετική και επιβεβαιώθηκε από την τελευταία σας πρόταση για «ενίσχυση» της παραγωγής του εργοστασίου του Βόλου και με εργαζόμενους από το εργοστάσιο της Χαλκίδας, με αντάλλαγμα αύξηση μισθού 20%, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε εγγράφως και τα παρακάτω στοιχεία:

Ποσά που καταβλήθηκαν για μισθοδοσία προσωπικού ανά μήνα και ανά εργοστάσιο από Ιανουάριο έως και Αύγουστο 2012.
Απασχολούμενο προσωπικό ανά μήνα και ανά εργοστάσιο από Ιανουάριο έως και Αύγουστο 2012.
Ώρες υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού ανά μήνα και ανά εργοστάσιο από Ιανουάριο έως και Αύγουστο 2012.
Αμοιβές για υπερωριακή απασχόληση προσωπικού ανά μήνα και ανά εργοστάσιο από Ιανουάριο έως και Αύγουστο 2012.

Τυχόν άρνησή σας να μας γνωστοποιήσετε – χωρίς υπεκφυγές και αοριστολογίες – τα αιτούμενα στοιχεία αφενός μεν θα αποτελέσει εμπόδιο στο να έχουμε την απαιτούμενη ενημέρωση ώστε να είμαστε σε θέση να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας και να υποβάλουμε τις προτάσεις μας, για την εκ του νόμου προβλεπόμενη διαβούλευση, αφετέρου δε, θα επιβεβαιώσει την «υποψία» μας ότι το μέτρο της «εκ περιτροπής εργασίας» το προτείνατε για την επίτευξη στόχων τελείως διαφορετικών από τους διακηρυγμένους και θεμιτούς βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Παρακαλούμε, επίσης, να μας απαντήσετε εγγράφως και αιτιολογημένα στα παραπάνω ερωτήματα και κατόπιν να μας δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για την προετοιμασία μας για την διαβούλευση.
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             
Κούκουρας Ηλίας
   
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Τραγουλιάς Παναγιώτης