Σήμερα, οι τεχνολογικές επιτεύξεις εξελίσσονται ιδιαίτερα γοργά και τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, της επιστήμης και κυρίως της πληροφορικής διοχετεύονται άμεσα στην αγορά και αξιοποιούνται από διάφορες εταιρείες με απώτερο στόχο την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων τους, την αύξηση της κερδοφορίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους σε σχέση με άλλες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο.

* Σε ποια θέση όμως βρίσκεται η δική σας επιχείρηση;
* Πώς μπορείτε να βελτιωθείτε μαθαίνοντας από τον καλύτερο;
* Ξέρετε σε ποια σημεία πονάει η επιχείρησή σας;

Σε αυτά τα ερωτήματα έρχεται να δώσει απάντηση η μέθοδος συγκριτικής αξιολόγησης επιχειρήσεων.
Βασικός στόχος είναι να αναγνωρίζονται και να προβάλλονται διακεκριμένες πρακτικές και διαδικασίες που εντοπίζονται εντός και εκτός των πλαισίων δραστηριότητας μιας επιχείρησης και που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξή της (π.χ., εταιρεία, δημόσιος οργανισμός, Πανεπιστήμιο, ερευνητικός φορέας, κλπ).
* Πιο συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις προσπαθούν να απαντήσουν στα ακόλουθα ερωτήματα:
– «Πόσο καλοί είμαστε;»
– «Πόσο καλοί μπορούμε να γίνουμε;»
– «Πώς μπορούμε να βελτιωθούμε;»
– «Από ποιον μπορούμε να μάθουμε;»
Με λίγα λόγια μια επιχείρηση συμμετέχοντας σε μία τέτοια μελέτη-έρευνα θα μπορέσει να έχει στα χέρια της μια αναφορά, όπου θα της παρουσιάζονται τα βασικά και στρατηγικά σημεία της, στα οποία υπερέχει, αλλά και τα σημεία της στα οποία απαιτείται βελτίωση. Επιπρόσθετα, θα έχει ένα δείκτη εκτίμησης στο που βρίσκεται σε σχέση με ομοειδής επιχειρήσεις του κλάδου και σε γεωγραφικό επίπεδο.

Κάθε επιχείρηση που θα συμμετέχει σε μία τέτοια έρευνα, θα απαντήσει ένα ερωτηματολόγιο, μέσα από το οποίο θα αναλύεται η πορεία της για μία τριετία, σε θέματα:
* πωλήσεων
* παραγωγής
* διοίκησης
* έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων
* προσωπικού
* ασφάλειας στο χώρο εργασίας
* προστασίας περιβάλλοντος

Μετά την απάντηση του ερωτηματολογίου, η επιχείρηση θα λάβει μία αναφορά, όπου θα της παρουσιάζεται η κατάστασή της και σε σχέση με ομοειδείς επιχειρήσεις του κλάδου, και επίσης θα προβάλλεται ο καλύτερος με στόχο να μάθουν οι υπόλοιποι από τον τρόπο λειτουργίας αυτού.

Η συγκριτική αξιολόγηση εταιρειών και επιχειρήσεων με χρήση αντικειμενικών δεικτών και κριτηρίων είναι μια ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία, η οποία αφορά στην βελτίωση των επιδόσεων και της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών.

Για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας το ΚΕΤΑ-ΠΕΣΕ έχει αναλάβει για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης της διενέργεια μίας τέτοιας έρευνας και καλεί όλες τις επιχειρήσεις μικρές και μεσαίες, όλων των κλάδων για τη συμμετοχή τους στην έρευνα αυτή, από την οποία θα αποκομίσουν σημαντικά οφέλη.

Μ. Λάτσα
Δρ. Χημικός Μηχανικός-Επιχειρηματικός Σύμβουλος Ευβοίας, ΚΕΤΑ-ΠΕΣΕ
Τηλ. 2221083880
 Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, 2ο χλμ ΝΕΟ Λαμίας – Αθηνών, Λαμία 35100, τηλ. 2231066550-2, fax. 2231066558, e-mail: info@keta-pese.gr
 


    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ΄ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                    Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»                                
Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της δράσης 1.4.1 (Δομές Υποστήριξης ΜΜΕ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης και χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το  οποίο συμβάλλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων που υπάρχουν στην ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο διαφόρων περιφερειών, και κατά 25% από Εθνική Δημόσια Δαπάνη.