Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκίδας, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Περί  ορισμού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2009».
2. Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος  του Δήμου οικ. ετ. 2009.
3. Περί διάθεσης (ψήφιση) πίστωσης .
4. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.
5. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων.
6. Περί επανακαθορισμού συντελεστών  Δημοτικών Τελών και μείωση κατά άρθρο 202 ΔΚΚ.
7. Περί έγκρισης της 20/2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Β΄ Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού που αφορά την 2η τροποποίηση του προϋπολογισμού Οικ. Ετ. 2009.
8.Περί έγκρισης της 26/2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Β΄ Παιδικού Σταθμού  που αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού Οικ. Ετ. 2009.
9. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 599/09 ΑΔΕ που αφορά την τροποποίηση εταιρικού του υπ’ αριθ. 8 κατ/τος Εργατικές Κατοικίες – Αγίας  Μαρίνας Χονδρικού Εμπορίου της εταιρείας «Σ . ΑΙΔΙΝΗ – Μ .ΜΑΝΖΑRIS O.E

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

10. Περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Χαλκιδέων και  ΤΕΔΚΕ και Υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση 04_2.1 του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση για τη χρηματοδότηση Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Βοήθειας για την ΤΕΔΚ Ευβοίας.
11. Περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Χαλκιδέων και  ΤΕΔΚΕ και Υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση 04_2.1 του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση για τη χρηματοδότηση Πράξης με τίτλο «Διαδικτυακό Διαδραστικό Σύστημα Παροχής Τουριστικών Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας της ΤΕΔΚ Ευβοίας.
12. Περί τροποποίησης  Ο.Ε.Υ. Δήμου Χαλκιδέων .
13. Περί ορισμό μελών του Δ. Σ.  του Ε΄ Κ.Α.Π.Η.
14. Περί ορισμό μελών του Δ. Σ.  του ΣΤ΄ Κ.Α.Π.Η.
15. Περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Χαλκιδέων και  Λιμενικού ταμείου για την λειτουργία των “MATRIX”.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

16.  Περί 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του  έργου «Ανάπλαση Πλατείας Πεσόντων Οπλιτών».
17. Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου : Κατασκευή προσβάσεων (Καθέτων Οδών) & Γήπεδο 5Χ5 στην Πλατεία Κανήθου»
18. Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου : «Κατασκευή παιδικής χαράς & χώρου πρασίνου στα Μακεδονικά»
19. Περί καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης, συν  Α.
20. Περί καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης, συν  Α.
21. Περί καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης, συν Ε.
22. Περί καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης, συν Η.
23.  Περί έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής Ονοματοθεσίας.
24. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 650/09 ΑΔΕ που αφορά την ανάκληση χώρων στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων.
25. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 651/09 ΑΔΕ που αφορά την απαγόρευση στάσης και  στάθμευσης οχημάτων.
26. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 666/09 ΑΔΕ που αφορά την παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος.
27. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 487/09 ΑΔΕ που αφορά την μονοδρόμηση οδού.
28Περί τροποποίησης της υπ.αρ.2749/23-9-99 απόφαση παραχώρησης της Δ/νσης Δασών Ν. Ευβοίας ( 329/03 ΑΔΣ Δήμου Χαλκιδέων)  που αφορά το τμήμα των 9.902.34 τερ. μετ. από την συνολική έκταση των 149 στρεμμάτων για την ανέγερση του 26ου Δημοτικού Σχολείου.
29.. Περί έγκρισης Τελικής Επιμέτρησης του έργου : «Βελτίωση Εσωτερικής Οδοποιϊας»
30. Περί έγκρισης ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου : «Βελτίωση Εσωτερικής Οδοποιϊας»
31. Περί ένστασης για το έργο «Βελτίωση Εσωτερικής Οδοποιίας» (Αρ. πρ. 43097/6-10-09).
32. Περί ένστασης για το έργο «Βελτίωση Εσωτερικής Οδοποιίας» (Αρ. πρ. 49008/11-11-09 συνέχεια της ανωτέρω).
33. Περί έγκρισης εκτέλεσης του έργου : «Βελτίωση Η/Μ εγκαταστάσεων Αθλητικού Κέντρου Αναστασιάδη – Χαλκιά».
34. Περί κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Χαλκιδέων έτους 2010 .

ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΑΧ

35. Περί τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χαλκιδέων- ΔΕΥΑΧ για το έργο με τίτλο: «Βελτιώσεις υποδομών Λεωφόρου Καραμανλή» (ΑΔΣ 158/2009).

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΚΕΧ

36. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 48/2009 ΑΔΣ της  ΔΗΚΕΧ  που αφορά την «Έγκριση Σύμβασης Διετούς χρηματοδότησης μεταξύ Δήμου Χαλκιδέων  και ΔΗΚΕΧ».
37. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 58/2009 ΑΔΣ της  ΔΗΚΕΧ  που αφορά την«Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών (Ε.Κ.Υ.) της ΔΗΚΕΧ.
38. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 59/2009 ΑΔΣ της  ΔΗΚΕΧ  που αφορά την«Έγκριση Κανονισμού Προσωπικού  της ΔΗΚΕΧ.
39. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 60/2009 ΑΔΣ της  ΔΗΚΕΧ  που αφορά την«Έγκριση  Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της ΔΗΚΕΧ.