Το θέμα του Δημόκριτου και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα απασχολήσει τη συνεδρίαση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων συνεδριάζει την Τρίτη 29 Ιουλίου 2008, στις 19.30, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1) Γνωμοδότησης Δημοτικού Συμβουλίου για την αξιοποίηση – αντιπαροχή κτιρίου «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ»
2) Περί Έγκριση Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγραμματισμού του Δήμου Χαλκιδέων στα πλαίσια της εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χαλκιδέων 2007-2010.
3) Περί έγκρισης απόφασης Δ.Ε για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων ( Αρ. Αποφ. Δ.Ε 335 /2008 ).
4)  Περί έγκρισης απόφασης Δ.Ε για παραχώρηση χώρων στάθμευσης οχημάτων ( Αρ. Αποφ. Δ.Ε 445/2008 ).
5) Περί έγκρισης απόφασης Δ.Ε για παραχώρηση χώρων στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων ( Αρ. Αποφ. Δ.Ε 446/2008 ).
6) Περί έγκρισης απόφασης Δ.Ε για απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων ( Αρ. Αποφ. Δ.Ε 449/2008 ).
7) Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»
8) Περί κατανομής Β΄ δόσης ΣΑΤΑ 2008
9) Περί εκδίκασης ενστάσεων για την δημοπράτηση εργασιών «Επέκταση – Βελτίωση – Συμπλήρωση Χώρων πρασίνου πόλεως»
10) Περί έγκρισης εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΗΣ» με ανοικτό διαγωνισμό
11) Περί έγκρισης επιλογής τρόπου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»
12) Περί έγκρισης αλλαγής τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
13) Περί καθορισμό τιμής μονάδος προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης συν Γ΄, Ο.Τ. 261.
14)  Περί καθορισμό τιμής μονάδος προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης συν Ε΄.
15) Περί έγκρισης πρακτικού ονοματοθεσίας.
16) Περί τροποποίησης της 23/2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη Σύσταση Ελέγχου Ποιότητας Υδάτινων Πόρων.
17) Επανέγκριση της υπ. αρ. Απ.84/08 ΔΣ
18) Επανέγκριση της υπ. αρ Απ. 82/08 ΔΣ
19) Περί σύστασης και λειτουργίας Ν.Π.Δ.Δ. «5Ο Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Χαλκιδέων» ( ΚΑΕ 00/6715-10)
20) Περί σύστασης και λειτουργίας Ν.Π.Δ.Δ. «6Ο Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Χαλκιδέων» ( ΚΑΕ 00/6715-11)
21) Περί σύστασης και λειτουργίας Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσικά Σύνολα Δήμου Χαλκιδέων» ( ΚΑΕ 00/6715-12)
22) Περί τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2008
23) Περί έγκρισης της υπ. Αρ. 12/08 απόφαση Δ.Σ. του Α΄ ΚΑΠΗ Χαλκίδας που αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. ετ. 2008
24) Περί έγκρισης της υπ. Αρ. 14/08 απόφαση Δ.Σ. του Β΄ Παιδικού Σταθμού Χαλκίδας που αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. ετ. 2008
25) Περί ορισμού προϊσταμένου για τη διενέργεια ΕΔΕ για απώλεια παραστατικών Κ.Β.Σ. (Δελτίων Αποστολής ή Τιμολογίων)
26) Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπραχθέντων του Δήμου Χαλκιδέων
27) Περί συγκρότησης της τριμελούς Επιτροπής όπως προβλέπεται από το αρ. 3 Π.Δ. 51/06
28) Περί ορισμού μέλους Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης ΔΕΥΑΧ- Δ. Χαλκιδέων για το έργο «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης όμβριων σε παρόδους της περιοχής Αλατσάτων του Δήμου Χαλκιδέων»
29) Περί ορισμού αναπληρωτή προέδρου Επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων κατά εκθέσεων αυτοψίας σε αυθαίρετα κτίσματα 2007/08.
30) Περί σύστασης Επιτροπή παραχώρησης αδιαθέτων οικοπέδων που έχουν προκύψει από την πράξη εφαρμογής .
31)  Περί σύσταση 3μελους εκτιμητικής επιτροπής για την αξιολόγηση της αξίας αγοράς οχημάτων από τη ΔΕΠΑΧ .
32)  Περί ανάθεσης φιλοτέχνισης προτομής Σμ/γου Γκέλη Παντελή.
33)  Περί έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης της «ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ»
34) Περί έγκρισης για την διάλυση της εργολαβικής σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ»
35) Περί έγκρισης της υπ. Αρ. 56/08 απόφαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που αφορά την τροποποίηση Κανονισμού Προμηθειών ΔΕΥΑΧ.
36) Περί έγκρισης της υπ. Αρ. 43/08 απόφαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για «Μείωση τιμολογίου ύδρευσης ΔΕΥΑ Ανθηδώνας» (θέμα εξ αναβολής)