Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30- 03- 2009 και ώρα 19:00,είναι τα παρακάτω:

  

1. Περί άδειας διέλευσης αγωγού ΔΕΥΑΛ .
2. Περί τροποποίησης Σχεδίου Πόλεως στα ΟΤ490Α 567,566,566Α συν Ε.
3. Περί διαμόρφωσης κεντρικής πλατείας και λοιπών κοινόχρηστων χώρων του παλαιού οικισμού Χαλκίδας ΙΙ .
4. Περί έγκρισης ηλεκτροδότησης ποδηλατοδρόμου .
5. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 18/2009 Α.Δ.Σ. της Δ.Η.Κ.Ε.Χ. που αφορά τον ορισμό ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2009.
6. Περί σύμβασης μίσθωσης έργου (γιατρού – κτηνιάτρου).
7. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 18/2009 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ . που αφορά την αναπροσαρμογή τιμολογίων βυτίων
8. Περί τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου κατά το μέρος που αφορά τη Δ/νση της Δημοτικής Αστυνομίας
9. Περί οριζόντιες δράσεις ΘΗΣΕΑ για άρδευση πρασίνου στην Υψηλή Γέφυρα.
 10. Περί απολογισμών Σχολείων Δήμου Χαλκιδέων έτους 2008 .
11. Περί έγκριση ανέγερσης δημόσιας χορτολιβαδικής έκτασης.
12. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 5/2009 ΑΔΣ της Σχολής Μπαλέτου Ρυθμικής που αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2009
13. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.
14. Περί επιστροφής αχρεωστήτων εισπραχθέντων χρημάτων.
15. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 357 /08 απόφαση Δ.Ε. που αφορά την παραίτηση του Κίσσα Κωνσταντίνου μισθωτή των υπ. αρ. 30 κατ/τος Δημοτικής Αγοράς και 40α -41 υπόστεγα Δημοτικής Αγοράς.
16. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 613 /08 απόφαση Δ.Ε. που αφορά την παραίτηση μισθωτού του υπ’ αριθ. 16 κατ/τος Νέας Δημοτικής Αγοράς.
17. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 646 /08 απόφαση Δ.Ε. που αφορά την παραίτηση της μισθώτριας Νικολάου Αικατερίνης του υπ’ αριθ. 11 κατ/τος Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς
18. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 26 /09 απόφαση Δ.Ε. που αφορά την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων.
19. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 37 /09 απόφαση Δ.Ε που αφορά την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων
20 Περί έγκρισης της υπ. αρ. 38/09 απόφαση Δ.Ε που αφορά την σήμανση οδού.
21. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 63 /09 απόφαση Δ.Ε. ‘περί καθορισμού συντελεστών Τελών Διαφημίσεων για το οικονομικό έτος του 2009 ,κανονιστική διάταξη & κανονιστικές πράξεις’
22 Περί έγκρισης της υπ. αρ. 81 /09 απόφαση Δ.Ε. που αφορά την παραχώρηση χώρων στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων.
23. Περί έγκρισης 3ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑς ΑΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ»
24 Περί ένστασης αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση χώρου αναψυχής στο Ο.Τ.Α. 1090-1085 της συν Η»
25 Περί έγκρισης της υπ. αρ. 10/09 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Χ. που αφορά τη δωρεά αυτοκινήτου στον Ο.Α.Χ
26. Περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Ναυπηγείου ξύλινων σκαφών στην περιοχή ¨΄Όρμος¨ Χαλκίδας
27. Περί καθορισμό τιμής μονάδος προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης συν Α.
28. Περί μεταφοράς περιπτέρου στην «Πλατεία ΦΡΙΖΗ»
29 Περί τροποποίησης σχεδίου Πόλεως στα ΟΤ 639,640 συν. Α
30. Περί αιτήματος χρηματοδότησης για κατασκευή δικτύου άρδευσης στα όρια ‘Δήμων Αυλίδας – Χαλκίδας’.
31. Περί αλλαγής μισθωτικής σχέσης του υπ. αρ. νο6 καταστήματος Αγοράς Χονδρικού Εμπορίου .
32. Περί ορισμού εκπροσώπου σε επιτροπή (αρ. 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθ. 20)
33. Περί Υποβολής Πρότασης στην Πρόσκληση με Κωδικό 04_2.1 «Τουριστικό Δήμου Χαλκιδέων» στον Άξονα Προτεραιότητας 2: « ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» στον ειδικό στόχο 2.1 ¨Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»
34. Περί εξαίρεσης του Ο.Τ. 274 από την ΠΜΑ της συνοικίας Γ΄ και τμημάτων της Ε΄.
35. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 1/2009 ΑΔΣ του Β΄ Δημοτικού Βρεφονηπιακού σταθμού
36. Περί παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΟΥ»
37. Περί διάθεσης (Ψήφιση) πίστωσης .
38. Περί απολογισμού 29ου Νηπιαγωγείου έτους 2007
39. Περί άδειας τομής οδοστρώματος.