Το Σωματείο Οδηγών Αυτοκινήτων Νομού Ευβοίας έστειλε ανακοίνωση – ενημέρωση προς όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν οδηγούς, την οποία κοινοποιεί στο Υπουργείο Απασχόλησης, το Σ.Ε.Π.Ε. Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Εύβοιας και την εισαγγελία πρωτοδικών Χαλκίδος.
Η ανακοίνωσή του Σωματείου αφορά στους όρους εργασίας που πολλές επιχειρήσεις δεν τηρούν.

 

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Μετά την διαπίστωση από το σωματείο μας ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους οι επιχειρήσεις του νομού μας δεν τηρούν τους όρους εργασίας των οδηγών αυτοκινήτων και συστηματικά παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας έλαβε την απόφαση να λάβει μέτρα προς την κατεύθυνση της ορθής εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και της προστασίας των μελών του και όλων των συναδέλφων που απασχολούνται ως οδηγοί σε επιχειρήσεις οποιουδήποτε είδους και μορφής .
Προς αυτήν την κατεύθυνση και προς αποφυγή στείρων αντιπαραθέσεων αποφασίστηκε πρώτα από όλα η ενημέρωση όλων των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν σήμερα οδηγούς για τις ελάχιστες υποχρεώσεις που θέτει ο νόμος ούτως ώστε να μην υπάρχει καμία δικαιολογία για την συμμόρφωσή τους και προκειμένου όλοι να τεθούν προ των ευθυνών τους .
Το Δ.Σ. του Σωματείου μας στα πλαίσια αυτών των πρωτοβουλιών του ενημερώνει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (διάταξη του άρθρου 1 παρ.2 του ν.1959/1991) «Το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο πρέπει να οδηγείται από τον επαγγελματία ή από προσωπικό της επιχείρησης ή από επαγγελματία οδηγό, που έχει προσληφθεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Ειδικότερα το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο μικτού βάρους κάτω των 4.000 χιλιογράμμων μπορεί να οδηγείται εκτός των παραπάνω περιπτώσεων και από μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη του.»
Ετούτο σημαίνει ότι τα Φ.Ι.Χ. ανεξαρτήτως τονάζ θα πρέπει να οδηγούνται από εργαζομένους που έχουν προσληφθεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας ως οδηγοί και μόνον, δηλαδή η σύμβαση εργασίας που θα έχουν υπογράψει με τον εργοδότη τους θα πρέπει να αναφέρει σαφώς την απασχόλησή τους ως οδηγών .
Πέραν τούτων σύμφωνα με το Π.Δ. 156/1994 ο εργοδότης κάθε εργαζομένου ο οποίος απασχολείται με σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου , είναι υποχρεωμένος να του γνωστοποιεί τους ουσιώδεις όρους της εργασιακής του σχέσεως και ειδικότερα : Τα στοιχεία ταυτότητας των μερών , τον τόπο παροχής της εργασίας, την έδρα της επιχείρησής του, τη θέση ή ειδικότητα του εργαζομένου, το βαθμό του και το αντικείμενο της εργασίας του, το χρόνο έναρξης της εργασίας του καθώς και τη διάρκειά της εάν πρόκειται για σύμβαση ορισμένου χρόνου, τη διάρκεια της κανονικής του άδειας και τον τρόπο χορηγήσεώς της, το ύψος της αποζημιώσεως του σε περίπτωση λύσης της σύμβασής του , τις πάσης φύσεως αποδοχές που δικαιούται, τον χρόνο της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας του και την Σ.Σ.Ε. η οποία ρυθμίζει τους όρους εργασίας του. Η ενημέρωση του εργαζομένου γίνεται μέσω εγγράφου το οποίο περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία και οφείλει να του εγχειρίσει ο εργοδότης εντός διμήνου από την έναρξη της εργασίας του.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 του Ν.2874/2000 «Κάθε εργοδότης, υποχρεούται όπως μια φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου καταθέτει, καθ` οιονδήποτε τρόπο, στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. – Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης, εις διπλούν, πίνακα με την επωνυμία, το είδος, τον τόπο λειτουργίας και το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία ενός εκάστου των απασχολούμενων σε αυτή μισθωτών :
Α. Το ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα). Β. Την ειδικότητα, ημερομηνία πρόσληψης και την τυχόν προϋπηρεσία στην ειδικότητα. Γ. Τον αριθμό κάρτας πρόσληψης (Ο.Α.Ε.Δ.), τον αριθμό μητρώου του Ι.Κ.Α., τον αριθμό βιβλιαρίου ανηλίκων (επί απασχολήσεων ανηλίκων) και τον αριθμό αδείας εργασίας αλλοδαπού (επί απασχολήσεως αλλοδαπού). Δ. Τα στοιχεία του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας, καθώς και το ωράριο απασχόλησής τους στην επιχείρηση. Ε. Τη διάρκεια εργασίας (ώρες έναρξης και λήξης ημερήσιας εργασίας),το διάλειμμα και τις διακοπές εργασίας. ΣΤ. Τις πάσης φύσεως καταβαλλόμενες αποδοχές.»
Η ορθή εφαρμογή των προβλέψεων αυτών των νόμων θα συμβάλλει στην προάσπιση των συμφερόντων των μελών μας αλλά θα αποτρέψει και τυχόν κυρώσεις προς τις επιχειρήσεις , όπως αυτές προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις. Το Σωματείο μας μετά την δημοσιοποίηση της παρούσης είναι αποφασισμένο σε αμέσως επόμενο στάδιο να αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης και για την επιβολή κυρώσεων στις επιχειρήσεις εκείνες που θα επιμείνουν στην μη τήρηση των βασικών αυτών προβλέψεων της νομοθεσίας, προσφεύγοντας στα αρμόδια όργανα της πολιτείας».