Ερώτηση της βουλευτού Φωκίδας, Αφροδίτης Παπαθανάση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, σχετικά με την τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για τη Στ.Ελλάδα. Η ερώτηση έχει ως εξής:

Ο χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδος για την περίοδο 2007-2013 θεσμοθετήθηκε με την Ε(2006) 3867 τελικό/31-8-2006 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και αναθεωρήθηκε το 2010 ως προς τις περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με τη μέτρηση της Στατιστικής υπηρεσίας της Κοινότητας η Στερεά Ελλάδα διέθετε ΑΕΠ ίσο με 105,2% του μέσου όρου του κοινοτικού ΑΕΠ, και θεωρήθηκε αναπτυγμένη περιφέρεια. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν κύρια από την στατιστική «συνεισφορά» – μέτρηση της βιομηχανική ζώνης των Οινοφύτων , με αποτέλεσμα να συμπαρασύρεται όλη η Περιφέρεια Στερεάς εκτός Στόχου Σύγκλισης ,ειδικά , όταν οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες είναι χαρακτηριστικά έντονες , με κλασικό παράδειγμα τους νομούς Φωκίδας και Ευρυτανίας σε σχέση με τους υπολοίπους νομούς της Περιφέρειας Στερεάς. Εδώ επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 87, παρ.3, στοιχείο α της Συνθήκης, για να κριθεί μία περιοχή ως χρήζουσα ισχυρών ενισχύσεων, πρέπει να εξετάζονται, τόσο το επίπεδο ανάπτυξης (ΑΕΠ περιοχής), όσο και το επίπεδο απασχόλησης (ανεργία).

Σήμερα, και έπειτα από μία τριετία συνεχούς ύφεσης και αύξησης της ανεργίας, τα δεδομένα έχουν αλλάξει σε όλη τη χώρα και θεωρούμε αναγκαία την υποβολή αιτήματος από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διαμόρφωση νέου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, ειδικά δε να, να τεθεί ζήτημα ειδικής μεταχείρισης των Νομών Φωκίδος και Ευρυτανίας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Θα υποβάλει το Υπουργείο αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διαμόρφωση νέου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και ειδικά για τους νομούς Φωκίδος και Ευρυτανίας , με ανάλογη διαδικασία , όπως έγινε το 2010 , για τις Περιφέρεις Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας;
2. Το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας μέσω του σχεδιαζόμενου προγράμματος στήριξης της εργασίας από το Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων στοχεύει στην ενίσχυση σε 20.000 επιχειρήσεων για να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους .Στις επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του Ε.Π «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» δεν έχει οριστεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας , λόγω του ότι η Περιφέρεια θεωρείται εκτός Στόχου Σύγκλισης. Υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης ανάλογου του προγράμματος στήριξης της εργασίας και των επιχειρήσεων για την Περιφέρεια Στερεάς και ειδικά για τους μικρούς νομούς της Φωκίδας & Ευρυτανίας;
3. Ποιος είναι ο προγραμματισμός του Υπουργείου για το Ειδικό Αναπτυξιακό πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας;