Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται η υπ. αριθμ.: 1615-237 22.02.2023 τροπολογία στο Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακινήτων ΤΕΘΛ, λοιπές διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών Ρυθμίσεις για τα κατεχόμενα ακίνητα και άλλες διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου», η οποία περιέχει σημαντικές διατάξεις για τη ΛΑΡΚΟ.

Η τροπολογία ρυθμίζει αιτήματα που έχει θέσει επανειλημμένα και ο Θανάσης Ζεμπίλης προς τους συναρμόδιους υπουργούς, όπως την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων και την εξασφάλιση της δαπάνης για τη μισθοδοσία, την πληρωμή του υφιστάμενου ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας του προσωπικού, μέσω χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως και διάταξη με σκοπό να διευκολυνθεί η καταβολή των ποσών του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής προς συνταξιούχους και λοιπούς δικαιούχους του ομαδικού συνταξιοδοτικού συμβολαίου της πρώην ΑΣΠΙΣ κλπ

Πιο συγκεκριμένα, στην τροπολογία του Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπονται, ανάμεσα σε άλλα, τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Παράταση της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. – Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 21 ν. 4664/2020

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 (Α’ 32) τροποποιείται ως προς τον χρόνο λήξης της ειδικής διαχείρισης και διαμορφώνεται ως εξής:

«10. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου του ενεργητικού της εταιρίας (ως λογιστική αξία) εντός τριάντα πέντε (35) μηνών από το πέρας της διαιτητικής διαδικασίας επίλυσης των διαφορών της παρ. 7 του παρόντος, τότε η ειδική διαχείριση θεωρείται ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης. Σε περίπτωση κήρυξης του φορέα της επιχείρησης σε πτώχευση, εάν εκκρεμεί η διάθεση μέρους ή όλου του προϊόντος ρευστοποίησης στους πιστωτές, αυτή διενεργείται από τον σύνδικο της πτώχευσης, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη διανομής του στους δικαιούχους πιστωτές, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης που έχει συνταχθεί, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και η διανομή αυτή δεν υπόκειται σε πτωχευτική ανάκληση.»

2. Η ισχύς της παράτασης της ειδικής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020, όπως τροποποιείται με την παρ. 1 του παρόντος, αρχίζει από την 7η.2.2023.

Άρθρο 2

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας δυνάμει του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 – Ειδική ρύθμιση για την κατάταξη απαιτήσεων εργαζομένων ή συνταξιούχων της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας – Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 97 ν. 4941/2022

1. Στο άρθρο 97 του ν. 4941/2022 (Α’ 113) τροποποιούνται α) το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 αα) με την αύξηση του χρονικού διαστήματος για την επιλογή του κατά περίπτωση αναγκαίου προσωπικού, αβ) με την αντικατάσταση των λέξεων «μηνιαίας ή διμηνιαίας διάρκειας» με τις λέξεις «εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος», β) το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 βα) με την αύξηση του χρόνου ανάληψης κάθε προβλεπόμενης στην ίδια παράγραφο δαπάνης έως την 15η.7.2023 και ββ) με την προσθήκη στις σχετικές δαπάνες και της πληρωμής υφιστάμενου ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας των εργαζομένων και οι παρ. 2 και 3 διαμορφώνονται ως εξής:

«2. Μετά την έγκυρη λύση των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της παρ. 1 προς τον σκοπό της συνέχισης λειτουργίας της εταιρείας ή της συντήρησης του ενεργητικού της και εντός της προθεσμίας της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020, ο ειδικός διαχειριστής δύναται να επιλέγει το κατά περίπτωση αναγκαίο προσωπικό, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την καταγγελία του συνόλου των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων στην εταιρεία και να προβαίνει στη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος. Το ανωτέρω χρονικό διάστημα απασχόλησης δεν δύναται να θεμελιώσει τη μετατροπή των συμβάσεων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

3. Ειδικώς μέχρι την 15η.7.2023 κάθε σχετική δαπάνη της εταιρείας με σκοπό:

(α) την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για τις αποζημιώσεις καταγγελίας των συμβάσεων της παρ. 1,

(β) τη σύναψη των συμβάσεων της παρ. 2, καθώς και την πληρωμή του υφιστάμενου ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας του προσωπικού, επιχορηγείται από το ελληνικό δημόσιο, μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με επιβάρυνση του Αποθεματικού του κρατικού προϋπολογισμού σε πίστωση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρεί η εταιρεία του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 στην Τράπεζα της Ελλάδας, προς ισόποση κάλυψη των ως άνω δαπανών, κατόπιν ειδικά αιτιολογημένων αιτημάτων του ειδικού διαχειριστή, στα οποία προσδιορίζεται το ύψος των αιτούμενων ποσών για τους σκοπούς των παρ. 1 και 2 σύμφωνα με τους υπολογισμούς του. Τα δε επιχορηγούμενα, κατά περίπτωση, ποσά καταβάλλονται αποκλειστικά για την κάλυψη της εγκριθείσας δαπάνης με την προσκόμιση των δικαιολογητικών των παρ. α’, β’, γ’ της ενότητας Α’ του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 2/39539/0026/11.6.2015 (Β’ 1138) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και τουρισμού και Οικονομικών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4654/2020. Για τους υπολογισμούς των ποσών για τους σκοπούς των παρ. 1 και 2, καθώς και για κάθε σχετική με τα ποσά αυτά διαφορά ευθύνεται ο ειδικός διαχειριστής του άρθρου 21 του ν. 4664/2020.

Πλέον των ανωτέρω, ο ειδικός διαχειριστής ή ο σύνδικος πτώχευσης δύναται δυνάμει δικαστικής απόφασης και, στη συνέχεια αυτής, επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού να καταβάλλει αποζημιώσεις για ψυχική οδύνη συγγενών των θανόντων σε εργατικά ατυχήματα κατά τα έτη 2015 έως 2020 ύψους μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά ατύχημα στο σύνολο των δικαιούχων ανεξαρτήτως έκβασης της ποινικής διαδικασίας. Αν καταβληθεί το ποσό της αποζημίωσης του προηγούμενου εδαφίου τεκμαίρεται η παραίτηση των δικαιούχων από τις απαιτήσεις τους για τη συγκεκριμένη αιτία.».

2. Στο δεύτερο εδάφιο της περ. 1 του άρθρου 975 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182) περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις εργαζομένων μέχρι τις 19.5.2020 ή συνταξιούχων της υπό ειδική διαχείριση ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε., οι οποίες έχουν αναγγελθεί στον κατάλογο απαιτήσεων προς τον ειδικό διαχειριστή για την καταβολή του συνόλου ή εναπομένοντος μέρους της προβλεπόμενης στο από 23.12.2010 υπό στοιχεία DA65000060 ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποζημιωτικής παροχής ανεξάρτητα από τον χρόνο που έχουν γεννηθεί.

Άρθρο 3

Καταβολή ποσών από ομαδικό συνταξιοδοτικό συμβόλαιο στον αντισυμβαλλόμενο της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης, ρυθμίσεις για τους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής και μεταβατική ρύθμιση για την υπό ειδική διαχείριση εταιρεία δυνάμει άρθρου 21 ν. 4664/2020 – Προσθήκη άρθρου 2Α και παρ. 11 στο άρθρο 2 ν. 3867/2010, παρ. 15 στο άρθρο 21 ν. 4664/2020

1. Στον ν. 3867/2010 (Α’ 128) προστίθεται άρθρο 2Α ως εξής:

«Άρθρο 2Α

Όροι για την καταβολή ποσών προς εξόφληση απαιτήσεων από ομαδικό συνταξιοδοτικό συμβόλαιο στον αντισυμβαλλόμενο της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης

1. Οι καταβολές για την ολική ή μερική εξόφληση βεβαιωμένων απαιτήσεων από ομαδικό συνταξιοδοτικό συμβόλαιο έναντι ασφαλιστικών επιχειρήσεων του άρθρου 2, πραγματοποιούνται προς τον αντισυμβαλλόμενο αυτών, ο οποίος ορίζεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, εκπρόσωπος, εντολοδόχος, δεκτικός καταβολής για λογαριασμό εκάστου ασφαλισμένου μέλους, βάσει της δημοσιευμένης Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής. Αν λόγω εκχώρησης ή οποιοσδήποτε άλλης έννομης σχέσης, αποκλειστικός δικαιούχος της απαίτησης είναι ο αντισυμβαλλόμενος του ομαδικού συνταξιοδοτικού συμβολαίου, η καταβολή σε αυτόν λαμβάνει χώρα προς εξόφληση δικής του απαίτησης.

2. Ικανοποιούνται μόνο οι απαιτήσεις για τις οποίες δεν υφίσταται δικαστική αμφισβήτηση κατά της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής ή η ως άνω αμφισβήτηση έχει επιλυθεί με δικαστική απόφαση που δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

3. Η καταβολή προς ολική ή μερική εξόφληση των βεβαιωμένων απαιτήσεων γίνεται με την υποβολή εκ μέρους του αντισυμβαλλόμενου του ομαδικού συνταξιοδοτικού συμβολαίου, κατ’ αποκλεισμό οποιουδήποτε άλλου στοιχείου, έγγραφης δήλωσης στην οποία αναφέρεται υποχρεωτικά η ιδιότητα με την οποία αιτείταιτην καταβολή.

4. Οι παρ. 1 έως και 3 εφαρμόζονται και στις καταβολές που γίνονται από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή, σύμφωνα με το άρθρο 2, από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής.

5. Με την καταβολή στον αντισυμβαλλόμενο του ομαδικού συνταξιοδοτικού συμβολαίου σύμφωνα με τις παρ. 1 έως και 4, η αντίστοιχη απαίτηση από ασφάλιση για τα εν λόγω ποσά θεωρείται εξοφλημένη, τόσο έναντι της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης, το χαρτοφυλάκιο της οποίας έχει ως προς αυτές περατωθεί κατά την έννοια του άρθρου 245 του ν. 4364/2016 (Α’ 13), όσο και έναντι του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής.

6. Αξιώσεις του ασφαλισμένου μέλους από την εφαρμογή του παρόντος ασκούνται μόνο κατά του αντισυμβαλλομένου της ασφαλιστικής επιχείρησης στο ομαδικό συνταξιοδοτικό συμβόλαιο.»

2. Στο άρθρο 21 του ν. 4664/2020 (Α’ 32), προστίθεται παρ. 15 ως εξής:

«15. Για την εφαρμογή του άρθρου 2Ατου ν. 3867/2010 (Α’ 128), ο ειδικός διαχειριστής που είναι ο αντισυμβαλλόμενος του ομαδικού συνταξιοδοτικού συμβολαίου κατανέμει αναλογικά και καταβάλλει αμέσως το ποσό του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής στα ασφαλισμένα μέλη του ομαδικού συνταξιοδοτικού συμβολαίου, με συμψηφισμό απαιτήσεών του έναντι των ασφαλισμένων μελών, στο πλαίσιο έτερου ομαδικού συνταξιοδοτικού συμβολαίου, με βάση τη μεταξύ τους υποκείμενη σχέση, κατ’ εφαρμογή του Αστικού Κώδικα.»

3. Στο άρθρο 2 του ν. 3867/2010, προστίθεται παρ. 11 ως εξής:

«11. Ρυθμίσεις για τους Δικαιούχους Απαιτήσεων από Ασφαλίσεις Ζωής

α. Για όσες απαιτήσεις δικαιούχων, που έχουν ενταχθεί στη νομίμως δημοσιευθείσα Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής (ΚΔΑ) των ασφαλιστικών εταιρειών του άρθρου 2, οι οποίες δεν αμφισβητούνται ή για τις οποίες δημοσιεύθηκε δικαστική απόφαση που δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο έως την έναρξη ισχύος της παρούσας και για τις οποίες εκκρεμεί η πληρωμή λόγω μη συμμετοχής των Δικαιούχων στη διαδικασία προσωρινών διανομών, ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καλεί τους εν λόγω δικαιούχους υποχρεωτικώς να προσκομίσουν τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά διανομής εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από την τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το δεύτερο εδάφιο. Η πρόσκληση δημοσιεύεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος μια (1) φορά την εβδομάδα, επί τρεις (3) συνεχείς εβδομάδες, σε πέντε (5) ημερήσιες, πανελλαδικής κυκλοφορίας, εφημερίδες, καθώς και στην ιστοσελίδα της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας, δίχως την προσκόμιση από μέρους του Δικαιούχου των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιολογητικών προς συμμετοχή στη διαδικασία της προσωρινής διανομής, η σχετική ενταχθείσα στην ΚΔΑ απαίτηση του δικαιούχου αποσβέννυται αυτοδικαίως.

β. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλογικά και στις προκαταβολές των παρ. 5α και 5β. Η ωφέλεια από τη διαγραφή της απαίτησης, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της περ. α’, κατανέμεται από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή αναλογικά και συμμέτρως στους υπόλοιπους δικαιούχους και γνωστοποιείται στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής.

γ. Η αποσβεστική προθεσμία του ενός (1) έτους ισχύει και για κάθε απαίτηση που εντάσσεται στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφαλίσεις Ζωής (ΚΔΑ) με έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, με χρόνο έναρξης της προθεσμίας την ημερομηνία δημοσίευσης της δικαστικής απόφασης, που μεταρρυθμίζει τελεσίδικα την ΚΔΑ, κατά παρέκκλιση της περ. α’.

δ. Η ωφέλεια της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας που προκύπτει από την ως άνω διαγραφή των χρεών προς τους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση, δεν θεωρείται εισόδημα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, συμπεριλαμβανομένου του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος [ν. 4172/2013 (Α’ 167)].».

Άρθρο 4
Κατάταξη απαιτήσεων εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στο πλαίσιο πραγματοποίησης ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών-Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 77 ν. 4307/2014

Στην παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4307/2014 (Α’ 246) προστίθενται νέο εδάφια, δεύτερο και τρίτο, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Στη συνέχεια ο ειδικός διαχειριστής, αφού αφαιρέσει από το προϊόν της ειδικής διαχείρισης τα έξοδα της διαδικασίας, στα οποία περιλαμβάνονται οι δαπάνες της λειτουργίας της επιχείρησης κατά την ειδική διαχείριση και αποδώσει τα αντίστοιχα ποσά συμμέτρως προς τους δικαιούχους, επαληθεύει τις απαιτήσεις με βάση τα στοιχεία της επιχείρησης, σύμφωνα με την απλοποιημένη διαδικασία του άρθρου 163 του Πτωχευτικού Κώδικα, ανεξαρτήτως ποσού απαίτησης, και συντάσσει, για το απομένον υπόλοιπο, πίνακα κατάταξης κατά τις διατάξεις των άρθρων 153-161 του Πτωχευτικού Κώδικα εφαρμοζομένων αναλόγως. Κατά τη σύνταξη του πίνακα, σε περίπτωση που υπάρχουν απαιτήσεις εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, οι οποίες γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών για την εκτέλεση εξοπλιστικών προγραμμάτων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας κατά το άρθρο 26 του ν. 4258/2014, από επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος εδαφίου, στην ειδική διαχείριση του παρόντος νόμου, αυτές κατατάσσονται, ανεξαρτήτως του χρόνου που προέκυψαν και εφόσον δεν έχουν υποπέσει σε παραγραφή, στην ίδια τάξη με τις απαιτήσεις από παροχή εξαρτημένης εργασίας που προέκυψαν μέσα στην τελευταία διετία πριν τη θέση της επιχείρησης σε ειδική διαχείριση. Στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου, οι απαιτήσεις του Δημοσίου από φόρο προστιθέμενης αξίας, καθώς και παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους με τις προσαυξήσεις κάθε φύσης και τους τόκους που επιβαρύνουν αυτές, όπως και οι απαιτήσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατατάσσονται στην τάξη που προβλέπεται για τις λοιπές απαιτήσεις του Δημοσίου, κατά τις διακρίσεις της παρ. 1 του άρθρου 265 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 4738/2020, Α’ 207). Αρμόδιο για την εκδίκαση ανακοπών κατά του πίνακα, τόσο ως προς την επαλήθευση όσο ως προς την κατάταξη, και την αναμόρφωσή του είναι το δικαστήριο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του παρόντος Κεφαλαίου, το οποίο δικάζει κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις.».

Άρθρο 5
Έγκριση δαπάνης για εργασίες και συντήρηση Υ/Β – Τροποποίηση άρθρου 26 ν. 4258/2014

1. Στην παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α’ 94) προστίθενται τριακοστό δεύτερο και τριακοστό τρίτο εδάφια ως εξής:

«Επιπλέον ποσό μέχρι έξι εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (6.200.000) ευρώ, διατίθεται από πιστώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/Β, κατ’ εφαρμογή των διαδικασιών των παρ. 3 και 4. Επί των πιστώσεων οι οποίες εγκρίνονται με το άρθρα 61 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 22 του ν. 4618/2019 (Α’ 89), 215 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), 66 του ν. 4688/2020 (Α’ 101), 38 του ν. 4734/2020 (Α’ 139), 152 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), 249 του ν. 4798/2021 (Α’ 68), 61 του ν. 4818/2021 (Α’ 124), 188 του ν. 4855/2021 (Α’ 215), 11 του ν. 4890/2022 (Α’ 23), 70 του ν. 4931/2022 (Α’ 94), 125 του ν. 4964/2022 (Α’ 150) και 87 του ν. 4985/2022 (Α’ 203), χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και τον Ιανουάριο 2023».

2. Η παρ. 5Α του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 τροποποιείται α) με την προσθήκη της λήξης παράτασης ανάληψης νομικών δεσμεύσεων, ως διαζευκτικής αίρεσης για την ολοκλήρωση διαδικασιών, β) στην περ. γ’, με την προσθήκη βα) διευκρίνισης ότι τις αποζημιώσεις εκκαθαρίζει το Πολεμικό Ναυτικό, ββ) με τη μεταβολή του χρόνου υπολογισμού των ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών, και η παρ. 5Α διαμορφώνεται ως εξής:

«5Α. Η μεταβίβαση των ναυπηγείων σε νέα ιδιοκτησία ή η λήξη της παράτασης ανάληψης νομικών δεσμεύσεων επιφέρουν αυτοδίκαια την ολοκλήρωση του συνόλου των διαδικασιών και προβλέψεων των παρ. 1 έως 4 και κατά συνέπεια:

α. Την άμεση παραλαβή των Υ/Β ΠΙΠΙΝΟΣ, ΜΑΤΡΩΖΟΣ, ΚΑΤΣΩΝΗΣ και ΩΚΕΑΝΟΣ από το Πολεμικό Ναυτικό στην κατάσταση στην οποία ευρίσκονται κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της μεταβίβασης ή της λήξης της παράτασης ανάληψης νομικών δεσμεύσεων.

β. Την άμεση απόδοση της χρήσης χώρων και υποδομών του ναυπηγείου που ήταν απαραίτητοι για την ολοκλήρωση των εργασιών στα Υ/Β.

γ. Τη λύση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τους εργαζόμενους της ΕΝΑΕ, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 και με τρίτους εργαζόμενους, εκτός της ΕΝΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4. Η εκκαθάριση των μηνιαίων αποζημιώσεων από το Πολεμικό Ναυτικό στο σύνολο των εργαζομένων, καθώς και των αναλογουσών σε αυτές ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών υπολογίζεται μέχρι και την ημερομηνία, κατά την οποία λύονται οι συμβάσεις. Οι σχετικές διαδικασίες ολοκληρώνονται εντός τριών (3) μηνών από τη μεταβίβαση ή τη λήξη της παράτασης ανάληψης νομικών δεσμεύσεων.

3. Στο άρθρο 26 του ν. 4258/2014 προστίθενται παρ. 8 και 9 ως εξής:

«8. Για τα Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και «ΩΚΕΑΝΟΣ», τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στο ελληνικό Δημόσιο και τα οποία παραλαμβάνονται αυτοδίκαια, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5Α, καθώς και για τα πλοία του Αρχηγείου Στόλου, το ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του δικαιώματος του, νομής και κατοχής σε αυτά, προκειμένου να συνεχιστεί η αδιάλειπτη συντήρηση και υποστήριξη αυτών και για την κάλυψη των τεχνικών αναγκών των Υ/Β, και με σκοπό τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητάς τους, αναθέτει στο Πολεμικό Ναυτικό την αξιοποίηση των αναγκαίων πιστώσεων, που διατίθενται από πιστώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για το χρονικό διάστημα από 1ης Φεβρουάριου 2023 έως την 30η Ιουνίου 2023.

9. Οι υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης των πολεμικών πλοίων της παρ. 8, παρέχονται ως εξής:

α. Οι εργασίες συντήρησης και υποστήριξης εκτελούνται από στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, πρώην εργαζομένους της ΕΝΑΕ, τρίτους εργαζόμενους και τους αναγκαίους υπεργολάβους, σε εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και σε εγκαταστάσεις και με κινητό εξοπλισμό της ΕΝΑΕ, ή του οικονομικού φορέα, στον οποίο μεταβιβάζεται το ενεργητικό της ΕΝΑΕ, στο πλαίσιο της ειδικής διαχείρισης, που δύναται να χρησιμοποιεί το Πολεμικό Ναυτικό, έως την 30η Ιουνίου 2023.

β. Το Πολεμικό Ναυτικό συμβάλλεται από 1η Φεβρουάριου 2023, με πρώην εργαζομένους της ΕΝΑΕ και με τρίτους εργαζόμενους, εκτός της ΕΝΑΕ, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, προκειμένου να παράσχουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες, για τη συντήρηση και την υποστήριξη των Υ/Β και των πολεμικών πλοίων του Αρχηγείου Στόλου. Οι συμβάσεις αυτές έχουν μηνιαία ή διμηνιαία διάρκεια και δεν εκτείνονται πέραν της 30πς Ιουνίου 2023. Οι συμβαλλόμενοι στις ως άνω συμβάσεις ορισμένου χρόνου δύναται να είναι και συνταξιούχοι ή να έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης την 1η Φεβρουάριου 2023, εφόσον κριθούν απαραίτητοι για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης και υποστήριξης. Το Πολεμικό Ναυτικό καταβάλλει τις μηνιαίες αμοιβές που συμφωνούνται για κάθε εργαζόμενο, πλέον της αναλογούσας στην αμοιβή ασφαλιστικής εισφοράς ως αποδοχές για την παρεχόμενη εργασία. Οι συμβάσεις με πρώην εργαζομένους της ΕΝΑΕ και τρίτους εργαζόμενους δεν δημιουργούν οποιαδήποτε διαδοχή του Πολεμικού Ναυτικού στις απαιτήσεις αυτών έναντι της ΕΝΑΕ. Κατά την αυτοδίκαιη ολοκλήρωση και λύση των συμβάσεων, εφαρμόζεται η παρ. 5Α.

γ. Για τη σύναψη των τυχόν αναγκαίων συμβάσεων της περ. α’ και για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και υποστήριξης των Υ/Β και πλοίων του Αρχηγείου Στόλου, με τρίτους προμηθευτές και υπεργολάβους για κάθε επί μέρους αντικείμενο, παραμένει σε ισχύ η εξουσιοδότηση της παρ. 4.».

Άρθρο 6

Αποζημιώσεις εργαζομένων λόγω καταγγελίας της σύμβασης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 52 ν. 4797/2021

Στην παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4797/2021 (Α1 66) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«1. Απαιτήσεις εργαζομένων για την καταβολή του συνόλου ή μέρους της αποζημίωσης λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους, που έχουν γεννηθεί κατά την τελευταία διετία πριν την υποβολή αίτησης για την υπαγωγή επιχείρησης σε ειδική διαχείριση του ν. 4307/2014 (Α’ 246), προαφαιρούνται από το προϊόν της ειδικής διαχείρισης και αποδίδονται στους δικαιούχους κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4307/2014 και το άρθρο 40 του ν. 4772/2021 (Α’ 21). Με καταγγελία της σύμβασης εργασίας εξομοιώνεται και ο εξαναγκασμός του εργαζόμενου σε παραίτηση και οι οικείες απαιτήσεις προαφαιρούνται και αποδίδονται κατά τα οριζόμενα στο παρόν, ανεξαρτήτως της εμπρόθεσμης αναγγελίας τους και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ασκηθεί τα κατά νόμο ένδικα βοηθήματα για τη διεκδίκησή τους.»

Άρθρο 12

Ρύθμιση ζητημάτων αναφορικά με την παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε δανειακές συμβάσεις για τη στεγαστική αποκατάσταση των παλιννοστούντων Ομογενών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης – Αναδρομική ισχύς των αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αρ. 2/31230/0025/6.6.2003 και με αρ. 2/1804/0025/8.7.2005

1. Η υπ’ αρ. 2/31230/0025/6.6.2003 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β’ 772), με την οποία παρασχέθηκε η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για τη στεγαστική αποκατάσταση των παλιννοστούντων Ομογενών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ισχύει αναδρομικά από την 8η.5.2003 και καταλαμβάνει και τις δανειακές συμβάσεις που συνομολογήθηκαν από την 8η.5.2003 έως και την 17η.6.2003 από πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’ αρ. 96629/6295/5.5.2003 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β’ 560).

2. Η υπ’ αρ. 2/1804/0025/8.7.2005 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β’ 1070), με την οποία παρασχέθηκε η εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου για τη στεγαστική αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ισχύει αναδρομικά από την 7η.10.2004 και καταλαμβάνει και τις δανειακές συμβάσεις που συνομολογήθηκαν από την 7η.10.2004 έως και την 29η.7.2005 από πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’ αρ. 14979/4.10.2004 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 1510).

3. Αιτήματα κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για δανειακές συμβάσεις που συνομολογήθηκαν από την 8η.5.2003 έως την 17η.6.2003 και από την 7η.10.2004 έως την 29η.7.2005, τα οποία υποβλήθηκαν από πιστωτικά ιδρύματα και απορρίφθηκαν για λόγους που αφορούν στη μη ισχύ της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, επανεξετάζονται χωρίς να απαιτείται η εκ νέου υποβολή του αιτήματος κατάπτωσης από το πιστωτικό ίδρυμα.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος.

Ακολουθείστε μας στο Google News