Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων ΙΔΟΧ με συνολικά δεκαέξι άτομα για την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το οποίο εδρεύει στη Λαμία, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωναϊού COVID-19, συνολικής διάρκειας έως 30/09/2020.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα.

Η αίτηση με συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά θα υποβληθεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας gramma@1035.syzefxis.gov.gr

Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του μία ή περισσότερες ειδικότητες της αυτής κατηγορίας, εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την προκήρυξη προσόντα. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της περίληψης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.kkppstereas.gr, ήτοι μέχρι Παρασκευή 20/03/2020 και ώρα 23:59.

Μπορείτε να κατεβάσετε την προκήρυξη, την αίτηση και να ενημερωθείτε για τις προθεσμίες και τον τρόπο υποβολής των δικαιολογητικών.