Λαμβάνοντας υπόψη την εκπεφρασμένη άρνηση συμμετοχής από τους συνδυασμούς «ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ», «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» και «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ», στη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η όποια έχει οριστεί την Τρίτη 25 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00 έως 12:00, σας ενημερώνουμε ότι η 11η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την ίδια ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, καθώς επιβάλλεται η άμεση λήψη απόφασης για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αποδοχή και κατανομή ποσού 31.080,00€ Γ΄ Κατανομής έτους 2020 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων» που αφορά στη λειτουργία των σχολείων ενόψει της έναρξής τους, καθώς και για το 5ο θέμα με τίτλο «Έγκριση περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2020», εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που επικρατούν.

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων: «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από 11.03.2020 ΠΝΠ με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» σχετική εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί κάνοντας χρήση της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που χρησιμοποιήθηκε κατά την προηγούμενη συνεδρίαση και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eretria.gr/live