Ο οικονομολόγος, Γιώργος Μητροπέτρος στέλνει την παρακάτω επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με τις αποδείξεις δαπανών και τα νέα μέτρα φορολογίας.

Προς: Υπουργό Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου.

Κοιν: 1) Υφυπουργό Κο Σαχινίδη

2)Γεν.Γραμ. Φορολογίας, Κο Γεωργακόπουλο

Είναι σίγουρο πως το Φορολογικό μας σύστημα είναι πολύπλοκο, αντιαναπτυξιακό καθώς επίσης και αναποτελεσματικό και δεν βοηθάει στην προσπάθεια κάθε Κυβέρνησης να πατάξει την φοροδιαφυγή ή μάλλον να ελέγξει την εφαρμογή των κανόνων που διέπουν την λειτουργία του.

Η πολιτεία με τους θεσμούς της, τα διοικητικά και ελεγκτικά όργανα, έχει υποχρέωση να ελέγξει την εφαρμογή των κανόνων και την έκδοση των νόμιμων παραστατικών στις συναλλαγές , τόσο μεταξύ των επιτηδευματιών όσο και των συναλλαγών επιτηδευματιών με τους πολίτες- καταναλωτές.

Αποκλειστική ευθύνη είναι, ενός οργανωμένου κράτους να επιβάλλει την ορθή και νόμιμη διακίνηση των αγαθών και υπηρεσιών, και να ελέγχει τις επιχειρήσεις, ώστε να αποδίδουν στο Δημόσιο τον αναλογούντα Φ.Π.Α, φόρου, τον οποίο άλλωστε πληρώνει ο τελικός καταναλωτής, αλλά και να εμφανίζουν στα βιβλία τους τα πραγματικά έσοδα.

 Εφαρμόσθηκε και στο παρελθόν το σύστημα της συλλογής αποδείξεων από τους πολίτες, οι οποίοι είχαν φορολογικά κίνητρα, δηλαδή μείωση του φόρου, αλλά ήταν πριν είκοσι (20) χρόνια, τότε, που πραγματικά δεν υπήρχε αυτή η τεχνογνωσία και η τεχνολογία και δεν ήταν ολοκληρωμένα τα συστήματα διασταύρωσης των στοιχείων, αναλαμβάνοντας η πολιτεία την ευθύνη και αναγνωρίζοντας την αδυναμία της να ελέγξει με τους μηχανισμούς της την διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών και μεταβίβασε την δυνατότητα αλλά και την ευθύνη στους πολίτες στοχευμένα , δηλ. από συγκεκριμένες κατηγορίες επιτηδευματιών να συλλέγουν αποδείξεις, ώστε έτσι με το συγκρουόμενο συμφέρον καταναλωτή –επιτηδευματία, να περάσει ο ρόλος του ελεγκτή από την πολιτεία στους πολίτες.

 Από αυτήν την διαδικασία, της μετάβασης της ευθύνης, υπήρχε όφελος στο φορολογούμενο πολίτη-καταναλωτή, από την μείωση της φορολογικής του επιβάρυνσης αλλά και στο κράτος, με την εμφάνιση των πραγματικών εισοδημάτων και του Φ.Π.Α. από τους επιτηδευματίες.

 Μετά από τόσα χρόνια, σήμερα, στην προσπάθεια της Νέας Κυβέρνησης να πατάξει την φοροδιαφυγή συζητά την εφαρμογή πάλι του μέτρου της συλλογής αποδείξεων, και των συγκρουόμενων συμφερόντων, και για να έχουν οι φορολογούμενοι όφελος αυξάνοντας έτσι το αφορολόγητο ποσό του εισοδήματός τους.

Μετά από τόσα χρόνια , σήμερα, η πολιτεία αναγνωρίζει πάλι, χωρίς να το ομολογεί, πως δεν μπορούν οι μηχανισμοί της, να ελέγξουν την διακίνηση και επιστρατεύει το σύστημα των αντικρουόμενων συμφερόντων, μήπως έτσι μπορέσει να μειώσει από κλάδους επιτηδευματιών την προφανή υπάρχουσα φοροδιαφυγή.

 Σε αυτή την προσπάθεια , θα έλεγα την Εθνική, για δίκαιο φορολογικό σύστημα και πάταξη της φοροδιαφυγής, δεν χρειάζεται να μας πιάνει μια αποδειξιο-λαγνία και να δηλώνονται από επίσημα χείλη ότι πρέπει να μαζεύουμε αποδείξεις για όλα και από όλους , ανεξαρτήτως αν ο κλάδος ή ο επιτηδευματίας είναι στους λεγόμενους υψηλού βαθμού φοροδιαφυγής ή όχι. Δεν χρειάζεται ένα ολόκληρο σύστημα πολιτών, ελεγκτικών αρχών να αναλώνουν χιλιάδες εργατοώρες πίσω από μία απόδειξη. Στο τέλος θα χρειασθεί να τηρούν βιβλία Εσόδων-Εξόδων..!!

Το ερώτημα είναι σαφές. Για ποιόν λόγο επανέρχεται το μέτρο της συλλογής αποδείξεων από τους πολίτες;

Δύο είναι οι απαντήσεις.

Για πάταξη της φοροδιαφυγής, ή για μείωση της φορολογίας των πολιτών, απολαμβάνοντας εκπτώσεις από τον φόρο εισοδήματος.

Σε όλους τους τόνους η πολιτεία μέσω των εκπροσώπων της έχει τονίσει πως το μέτρο επανέρχεται για την πάταξη της φοροδιαφυγής αφού οι πολίτες θα έχουν κίνητρο να ζητούν και να λαμβάνουν απόδειξη (η μείωση του φόρου των πολιτών μπορεί να γίνει μέσω της φορολογικής κλίμακας.)

 Άρα, δεν χρειάζεται, σε καμία περίπτωση να ταλαιπωρείται ο πολίτης μαζεύοντας και φυλάσσοντας τις αποδείξεις, συλλήβδην από όλους τους επαγγελματίες, όταν ταυτόχρονα δεν ωφελείται το κράτος, χωρίς να σημαίνει πως δεν πρέπει να τις ζητούν οι πολίτες ως υποχρέωση, ως δικαίωμα, ως καθήκον!

 Χρειάζεται, στο θέμα αυτό, μια ποιο ρεαλιστική αντιμετώπιση, έτσι ώστε όλοι οι επιτηδευματίες να εκδίδουν τις αποδείξεις τους γνωρίζοντας, ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα είναι παρόντες, έχοντας πλέον στα χέρια τους στοιχεία για διασταύρωση και μέσα με τα οποία μπορούν να παρεμβαίνουν αποτελεσματικά, γνωρίζοντας παράλληλα ότι οι συνέπειες της μη συμμόρφωσης θα έχει οδυνηρά αποτελέσματα για την συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης.

Με θέσπιση αυστηρών ποινών, ο επιτηδευματίας θα έχει αυτός «κίνητρο» να εκδίδει την απόδειξη, μεγαλύτερο από τον πολίτη να την ζητά, όταν όλοι γνωρίζουν πως σε ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν σχέση με την «υγεία» ή την «ελευθερία» του πολίτη υπάρχει από την πλευρά του ενδοιασμός να ζητά την απόδειξη.

Ναι, χρειάζεται, διαφημιστική καμπάνια, όχι μόνο, για την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την συλλογή αποδείξεων, αλλά και για τις επιπτώσεις της μη έκδοσης από τους επιτηδευματίες, ανακοινώνοντας αυστηρά μέτρα και πρόστιμα, χρειάζεται έμφαση στην τόνωση της φορολογικής συνείδησης τόσο των πολιτών, όσο και των επιτηδευματιών με παράλληλη δίκαιη και αξιόπιστη εφαρμογή των Φορολογικών μέτρων από την πολιτεία.

Πρέπει επιτέλους να γνωρίζουν όλοι , τις συνέπειες της μη εφαρμογής των νομίμων διαδικασιών, και να υπάρχουν συγκεκριμένες και αυστηρές επιπτώσεις οι οποίες όμως, σαφέστατα θα διατυπωθούν, θα εφαρμοστούν και θα επιβληθούν.

Δεν χρειάζεται, χωρίς ακόμα να έχουν οριστικοποιηθεί οι σχετικές ρυθμίσεις, να επικεντρώνεται όλο το θέμα της φοροδιαφυγής στην συλλογή αποδείξεων και από επαγγελματίες που δεν χρειάζονται να εκδίδουν επειδή ο νόμος τους το επιτρέπει, όπως οι περιπτερούχοι, τα πρατήρια βενζίνης κ.λ.π. ή από επιτηδευματίες που από την φύση τους εκδίδουν όπως S/M κ.λ.π.

 Αυτό δε, που δυστυχώς ακούγεται, για διασταύρωση των καταναλωτικών αποδείξεων , είναι τουλάχιστον για τους γνωρίζοντες, όχι μόνο ανέφικτο, αλλά και ανεφάρμοστο, δεν έχουν χρόνο οι υπηρεσίες να διασταυρώσουν άλλα στοιχεία με πολλαπλό φορολογικό ενδιαφέρον θα κάθονται να διασταυρώνουν τα 15 ή τα 25 ευρώ αν έχουν υπολογιστεί ή όχι..; ΔΕΝ μπορούν, ΔΕΝ υπάρχει τρόπος…!!!! ποιος οικονομικός εγκέφαλος το εισηγείται αυτό..;

 Δεν χρειάζεται, να βάλουμε και άλλες ταμιακές μηχανές και εκεί που δεν υπάρχει ανάγκη, δημιουργώντας και εκεί εστίες φοροδιαφυγής αφήνοντας στους πολίτες την υποχρέωση του κράτους να κάνει ελέγχους στην αγορά.

 Θα έλεγα μάλιστα να επεκταθεί το όριο τήρησης του Βιβλίου αγορών έτσι ώστε τα αγορασθέντα να θεωρούνται πωληθέντα και έτσι να εισπράττεται ο Φ.Π.Α. και να αποτυπώνονται οι πωλήσεις χωρίς την χρήση ταμειακής μηχανής σε μικροεπαγγελματίες.

 Οργάνωση των υπηρεσιών, αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, αντικειμενικοποίηση εισοδημάτων ελευθέρων επαγγελματιών, στοχευμένοι έλεγχοι, τόνωση της φορολογικής συνείδησης και φυσικά αυστηρές κυρώσεις, είναι μέτρα, με τα οποία δεν θα χρειάζεται η πολιτεία να μεταβιβάζει αρμοδιότητες, που το Σύνταγμα της δίνει, στους πολίτες, ώστε αυτοί να ασκούν την ελεγκτική και την φορολογική πολιτική.

 Είναι άδικο, όλη η προσπάθεια της Νέας Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, για συμμάζεμα των οικονομικών του κράτους και μείωσης του ελλείμματος να γίνεται σημείο χλευασμού και ειρωνικών σχολίων από πολλούς, ανευθυνουπεύθυνους των πρωινών εκπομπών, ούτε αυτοί οι ίδιοι, να ασκούν οικονομική πολιτική, να επιβάλλουν μέτρα, εκφοβίζοντας και παραπλανώντας τους πολίτες με αλλοπρόσαλλες, δήθεν «αποκλειστικές» πληροφορίες από «παράγοντες» του Υπουργείου.

 Είναι πολύ πιο σοβαρό το πρόβλημα της φοροδιαφυγής από το να μαζεύουμε αποδείξεις π.χ. από τα S/M ή τα περίπτερα, χωρίς άμεσο όφελος του κράτους, μιας και ούτως ή άλλως αυτά εκδίδουν, ή νομίμως απαλλάσσονται και να ταλαιπωρείται ο φορολογούμενος.

 Είναι σαφές, πως αυτή η αποδειξο-μανία όπως εμφανίζεται δεν βοηθά, αλλά αποπροσανατολίζει, κουράζει, ταλαιπωρεί και εκνευρίζει τους πολίτες.

 Λέμε, ΝΑΙ, στην σοβαρή ,αποφασιστική πολιτική εμπέδωσης της αναγκαιότητας να συμβάλλουμε όλοι , ως το Σύνταγμα ορίζει, ανάλογα με την φοροδοτική ικανότητα του καθενός, στην μείωση των ελλειμμάτων και στην προσπάθεια αλλαγής πορείας της χώρας, είναι Εθνική επιταγή, είναι Εθνικό συμφέρον, και πρέπει τώρα να το πετύχουμε, χωρίς ακρότητες , χωρίς αποδειξο-μανίες, με παράλληλη αξιόπιστη και δίκαιη οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης, σοβαρή οικονομική πολιτική, με τομές και αποφασιστικότητα, όχι με παλιές συνταγές άλλων εποχών , τώρα είναι η ώρα, αλλιώς, ίσως αύριο να΄ναι αργά.

Γιώργος Δ. Μητροπέτρος

Πρώην Πρόεδρος του 9ου Π.Τ. του Ο.Ε.Ε.