Πρόγραμμα διάδοσης και καθιέρωσης της Ελληνικής Κουζίνας και Ενίσχυσης Επιχειρήσεων για την Απόκτηση Σήματος ΕΟΤ για την Ελληνική Κουζίνα – Β΄ κύκλος

Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΚΕΤΑ-ΠΕΣΕ) ενημερώνει του ενδιαφερόμενους για το πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων εστίασης (ταβέρνες, εστιατόρια, ουζερί, κ.λ.π.) για την απόκτηση σήματος ΕΟΤ για την Ελληνική κουζίνα.

Πιο συγκεκριμένα αποδέκτες του προγράμματος είναι:
* Εστιατόρια χαρακτηριζόμενα στην άδεια λειτουργίας και ως ταβέρνες, ψαροταβέρνες, ουζερί, ψητοπωλεία και κέντρα διασκέδασης
* Ξενοδοχεία και Camping στα οποία λειτουργούν εστιατόρια.
* Επιχειρήσεις ειδικής τουριστικής υποδομής οι οποίες λειτουργούν εστιατόρια.
* Επιχειρήσεις ακτοπλοϊκών εταιριών ή/και κρουαζιερόπλοιων οι οποίες λειτουργούν εστιατόρια
Διευκρινίζεται ότι ΔΕΝ είναι επιλέξιμες οι παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων :
· Fast Food
· Catering
· Snack-Bar (εφόσον δεν διαθέτει παρασκευαστήριο)
· Καντίνες
· Πιτσαρίες

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν:
1. Θετικό Μέσο Όρο Κερδών προ αποσβέσεων και φόρων της τελευταίας 3ετίας (2002, 2003, 2004)
2. Διαθέτουν χώρο εστίασης – και αντίστοιχη άδεια λειτουργίας- όπου σερβίρονται εδέσματα Ελληνικής Κουζίνας
3. Διαθέτουν και λειτουργούν παρασκευαστήριο
4. Ανήκουν στις παρακάτω επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων
– Εστιατόρια χαρακτηριζόμενα στην άδεια λειτουργίας και ως ταβέρνες, ψαροταβέρνες, ουζερί, ψητοπωλεία και κέντρα διασκέδασης
– Ξενοδοχεία και Camping στα οποία λειτουργούν εστιατόρια.
– Επιχειρήσεις ειδικής τουριστικής υποδομής οι οποίες λειτουργούν εστιατόρια.
– Επιχειρήσεις ακτοπλοϊκών εταιριών ή/και κρουαζιερόπλοιων οι οποίες λειτουργούν εστιατόρια.
5. Ασκούν δραστηριότητα  τουλάχιστον από 1-1-2002.
6. Για το χώρο εστίασης απαιτείται άδεια λειτουργίας σε ισχύ
7. Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τα κάμπινγκ και τις επιχειρήσεις εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής απαιτείται επιπλέον (α) άδεια λειτουργίας από τον οικείο φορέα και (β) Ειδικό Σήμα Ε.Ο.Τ σε ισχύ.
8. Οι υποψήφιες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να έχουν χρηματοδοτηθεί από παλαιότερα προγράμματα για την υλοποίηση ολοκλήρου ή μέρους του φυσικού αντικειμένου του προτεινόμενου έργου.
9. Για την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος έχουν ληφθεί υπόψη όσα προβλέπονται στον κανονισμό 69/2001 (Ε.Ε. των Ε.Κ., τεύχος L 10/13.01.2001).
Πιο συγκεκριμένα ο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 69/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας» (Κανόνας de minimis) προβλέπει ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος  σημασίας  που χορηγούνται στην ίδια  επιχείρηση,  δεν μπορεί να υπερβαίνει  το ποσό των 100.000 ευρώ σε περίοδο τριών ετών.
Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης. Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται αφορούν:
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΓΙΑ:
* Διαμόρφωση και εκσυγχρονισμός εσωτερικών χώρων (χώροι προετοιμασίας αποθήκευσης και παρασκευής τροφίμων και εδεσμάτων, χώροι εστίασης, χώροι υγιεινής , προθήκες κ.λ.π.) και διαμόρφωση και εκσυγχρονισμός υπαίθριων χώρων εστίασης της επιχείρησης (δηλαδή στους χώρους που αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα).
* Εκσυγχρονισμός – αντικατάσταση κινητού εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών χώρων  και υπαίθριων χώρων εστίασης της επιχείρησης (δηλαδή στους χώρους που αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα).
* Μηχανοργάνωση, ηλεκτρονικός εξοπλισμός (software – hardware). Δημιουργία ιστοσελίδας
2. ΑΫΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ:
* Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας π.χ. η καθιέρωση συστήματος HACCP (ΕΛΟΤ 1416 Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων – Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία Ελέγχου), καθώς και του ΕΛΟΤ 1801 Υγεία και Ασφάλεια στους Χώρους Εργασίας
* Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους και εκπόνηση μελετών σχετιζόμενων με το επιχειρηματικό σχέδιο
* Ενέργειες δημοσιότητας – Έντυπη και ηλεκτρονική προβολή
* Σχεδιασμός, παραγωγή και εκτύπωση καταλόγων εδεσμάτων

Τα όρια του προϋπολογισμού της προτεινόμενης για ενίσχυση επένδυσης ορίζονται ως εξής:
– κατώτατο όριο 15.000 ευρώ
– ανώτατο όριο   80.000 ευρώ
Οι προθεσμίες για την κατάθεση αιτήσεων είναι έως 31/05/2006.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με το Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Γραφείο Εύβοιας, Ελ. Βενιζέλου 12 (κτίριο επιμελητηρίου), Χαλκίδα και στο τηλέφωνο 22210-83880 κα Λάτσα Μαρίνα.

 Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, 2ο χλμ ΝΕΟ Λαμίας – Αθηνών, Λαμία 35100, τηλ. 2231066550-2, fax. 2231066558, e-mail: info@keta-pese.gr
 


    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ΄ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                    Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»                                
Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της δράσης 1.4.1 (Δομές Υποστήριξης ΜΜΕ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης και χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το  οποίο συμβάλλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων που υπάρχουν στην ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο διαφόρων περιφερειών, και κατά 25% από Εθνική Δημόσια Δαπάνη.