Ο Δήμος Κύμης- Αλιβερίου διευκρινίζει επί των κριτηρίων επιλογής των θέσεων αναφορικά με την ολοκλήρωση της διαχείρισης των απορριμμάτων.

«Έπειτα από ερωτήματα που δεχτήκαμε από φορείς, για τα κριτήρια επιλογής των θέσεων διευκρινίζουμε ότι :

Για την χωροθέτηση του κινητού ΣΜΑ και της κινητής μονάδας ανακύκλωσης ως κριτήρια καταλληλότητας και αποκλεισμού (ή επιλογής) τέθηκαν αυτά που ορίζονται με την ΚΥΑ 114218 /1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων. διαχείρισης στερεών αποβλήτων» (είναι τα αυστηρότερα διότι με την ΚΥΑ αυτή χωροθετούνται και ΧΥΤΑ) . Τα κριτήρια αποκλεισμού για την χωροθέτηση μονάδων επεξεργασίας και σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων, που αφορούν στις αποστάσεις από τους οικισμούς, από τους οδικούς άξονες, από πολιτιστικά μνημεία, κλπ τίθενται κυρίως για την αποφυγή κοινωνικών αντιδράσεων και την οικονομία της κατασκευής. Παρότι παρόμοιες εγκαταστάσεις σε άλλες περιοχές λειτουργούν ακόμα και μέσα στον οικιστικό ιστό. Να σημειωθεί ότι στις επιλογές που θα προταθούν για την δημιουργία του Κινητού Σταθμού Μεταφόρτωσης και της κινητής μονάδας ανάκτησης ανακυκλώσιμων -κομποστοποίησης η απόσταση από οικισμό αφορά το πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού και η απόσταση από αρχαιολογικά και πολιτιστικά μνημεία αφορά μνημεία με θεσμοθετημένη ζώνη προστασίας.»