Ο Οργανισμός Λιμένων Ν. Εύβοιας Α.Ε. ανακοίνωσε την προκήρυξη άμεσα 12 νέων θέσεων εργασίας 7 Π.Ε., 4 Τ.Ε., 1 Δ.Ε.. Δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο ολόκληρη η προκήρυξη 1Κ/2020 που αφορά 79 μόνιμες θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς.

Η προκήρυξη αφορά μόνιμο προσωπικό και καλύπτει κενές οργανικές θέσεις, κυρίως οικονομικής και τεχνικής κατεύθυνσης.

Η κατανομή των θέσεων στον Οργανισμό, ανά ειδικότητα και κατηγορία εκπαίδευσης έχει ως εξής:

2 θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
3 θέσεις ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
3 θέσεις ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
1 θέση ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
1 θέση ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
1 θέση ΤΕ Πολεοδομίας – Δομικών Έργων
1 θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Υποβολή αιτήσεων: Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 23 Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 7 Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π

Για να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.