Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων που διοργανώνει η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, πραγματοποιήθηκε σήμερα, 27 Απριλίου 2012, παρουσίαση του Ομίλου της F.G. EUROPE A.E.

Η παρουσίαση έγινε στην Αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ιωάννη Παντούση και τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή κ. Ευάγγελο Λιανόπουλο.

Στην παρουσίαση έγινε εκτενής αναφορά, στην θετική πορεία του Ομίλου το 2011, παρά τις αντίξοες συνθήκες στην εσωτερική αγορά, στη σημαντική αύξηση των εξαγωγών, στην ικανοποιητική κερδοφορία, στην αύξηση των εσόδων στον τομέα της ενέργειας και τις σημαντικές προοπτικές του εν λόγω τομέα και στη νέα σημαντική συμφωνία συνεργασίας της εισηγμένης, με τη Midea Group.

Συμπερασματικά για το 2011, αναφέρθηκε ότι:

Τα καθαρά μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κέρδη του Ομίλου, ανήλθαν το 2011 σε Ευρώ 4,05 εκατ. έναντι Ευρώ 3,54 εκατ. των αντίστοιχων του 2010, αυξημένα κατά 14,29%.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων, (EBITDA), ανήλθαν το 2011 σε Ευρώ 10,40 εκατ. έναντι Ευρώ 10,62 εκατ. αυτών του 2010, μειωμένα κατά 2,07%. Ο δείκτης EBITDA διαμορφώθηκε σε 10,43% έναντι 11,02% του αντίστοιχου του 2010, μειωμένος κατά -0,59 μονάδες.

Η σημαντική κατά 18% αύξηση των εξαγωγών της Εταιρείας το 2011, η οποία είχε ως αποτέλεσμα οι εξαγωγές να  αντιπροσωπεύουν πλέον το  73,94% των πωλήσεων του κλιματισμού και το 69,13%  των συνολικών πωλήσεων της Εταιρείας, έναντι αντίστοιχων ποσοστών του 2010 66,43% και 60,19%.

Η κάλυψη σχεδόν του συνόλου των πωλήσεων της Μητρικής από τις πωλήσεις των διαρκών καταναλωτικών αγαθών (99,8%).

Η τήρηση από την Εταιρεία και τον Όμιλο των προβλεπόμενων από τη σύμβαση του Ομολογιακού Δανείου δεικτών.

H διατήρηση θετικών ταμειακών εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες, ποσού 7,1 εκατ. ευρώ.

Έγινε εκτενής αναφορά στις δραστηριότητες του Ομίλου στον τομέα της ενέργειας. Αναφέρθηκε ότι οι εταιρείες του Ομίλου έχουν λάβει ήδη άδειες παραγωγής ύψους 294 MW στη Νότιο Εύβοια και αναμένονται επίσης άδειες παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από αιολικούς σταθμούς στην ίδια περιοχή, συνολικής ισχύος 57MW.

Επίσης ότι, εντός του 2012 χορηγήθηκαν 3 νέες άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Βιοαέριο, ισχύος 7,066 MW και αναμένεται η χορήγηση μίας ακόμη, ισχύος 2,262 MW.

Τέλος έγινε εκτενής αναφορά στην συμφωνία συνεργασίας της εταιρείας με την Midea Group, και στα αναμενόμενα οφέλη από τη συνεργασία αυτή για την Εταιρεία και τον Όμιλο συνολικά.

Για το 2012 οι στόχοι της Διοίκησης του Ομίλου είναι:

I.  Η συνεχής επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στις αγορές του εξωτερικού, όπου ήδη διαθέτει ισχυρή παρουσία.
II. Η βελτίωση της σχέσης 70/30 (των πωλήσεων εσωτερικού / εξωτερικού) για την αντιμετώπιση με εξωστρέφεια της κρίσης στην εσωτερική αγορά.
III. Η διατήρηση της ηγετικής θέσης της εταιρείας στον τομέα του κλιματισμού.
IV. Η δυναμική παρουσίαση και προώθηση των προϊόντων της Midea Group.
V.  Η ενίσχυση της παρουσίας των προϊόντων SHARP και ESKIMO στην εσωτερική αγορά.
VI. Η περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου στον τομέα της ενέργειας, με την ανάπτυξη του μεγάλου ενεργειακού project στην περιοχή της Ν. Εύβοιας, συνολικής ισχύος 579 MW (Άδειες Παραγωγής για 294 MW) και με την ανάπτυξη 4 μονάδων παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο, συνολικής ισχύος 9,32 MW (Άδειες Παραγωγής για 7,066 MW).
VII. Η ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και η διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας.

Πηγή:www.capital.gr