Με την παρακάτω επιστολή του στον Δήμαρχο Κύμης, ο εργολήπτης δημοσίων έργων, Χαράλαμπος Κουσκούτης ενημερώνει για την προσωρινή αποξήλωση – επανακατασκευή τμήματος της στέγης της οικίας Γ.Ν. Παπανικολάου, στα πλαίσια του έργου “Αγορά – επισκευή και συντήρηση του σπιτιού του Γ.Ν. Παπανικολάου”:

Μετά από προφορική σας ενόχληση σας ενημερώνω ότι για να
 διευκολυνθώ κατασκευαστικά και κυρίως ως προς την εργασία που πρόκειται να αρχίσω και αφορά την ενίσχυση εσωτερικά του κτιρίου με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση αντλίας, όπως προβλέπεται από την εγκεκριμένη μελέτη και όπως είναι ορθότερο κατασκευαστικά να γίνει, αποξήλωσα τμήμα της στέγης το οποίο και θα επανακατασκευάσω μόλις ολοκληρωθούν οι σκυροδετήσεις. Για την παραπάνω ενέργεια παρότι προβλέπεται και από την σχετική νομοθεσία σαν βοηθητική εργασία , πήρα και την προφορική συγκατάθεση του επιβλέποντα του έργου με δεδομένο ότι η δαπάνη αποξήλωσης και επανακατασκευής του τμήματος της στέγης στην αρχική του μορφή θα επιβαρύνει εμένα και όχι τον προϋπολογισμού του έργου.
Τα υλικά αποξήλωσης έχω αποθηκεύσει προσωρινά στο πίσω μέρος του κτιρίου για να τα ξαναχρησιμοποιήσω και δεν θα απαιτήσω οποιαδήποτε αποζημίωση για όσα αντικαταστήσω λόγω φθοράς κατά την αποξήλωση.
 Μετά τιμής

Χαράλαμπος Αθ. Κουσκούτης
Ε.Δ.Ε.