Η ώρα των Αρχών δηλώνει ο Βασίλης Κεδίκογλου επιρρίπτοντας ευθύνες στην παρακάτω ανακοίνωσή του για το έργο της Αιδηψού, που παραμένει ακόμα στα χαρτιά.

«Στην κοινή γνώμη της περιοχής Αιδηψού, κυκλοφορεί το ερώτημα: Τι γίνεται με το δίκτυο αποχέτευσης δέκα τρία χρόνια τώρα.
Η απάντηση είναι πως σε ένα μήνα μπορεί να λειτουργήσει πλήρως. Πιο συγκεκριμένα: Η Β΄ φάση των έργων που περιλαμβάνει αγωγούς φυσικής ροής  που θα συνδεθούν με τα οικήματα, όπως η Διευθύνουσα Υπηρεσία η Τ.Υ.Δ.Κ. από 20.01.2006 έχει βεβαιώσει, περατώθηκε και ο ανάδοχος υπέβαλε από 26.11.2008 και εγγράφως αίτημα παραλαβής του έργου, η οποία ακόμη δεν συντελέστηκε. Το έργο άρχισε στις 20.12.2002 και εκόστισε 3.733.197,36 ΕΥΡΩ.
Προϋπόθεση για την έναρξη των διαδικασιών κατασκευής της Β΄ φάσης ήταν δήλωση του Δήμου στο σχετικό ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ότι η Α΄ φάση έχει περαιωθεί και τα έργα αυτής ευρίσκονται εν λειτουργία. Η δήλωση αυτή εδόθη στην Περιφέρεια, χωρίς η Α΄φάση να έχει περαιωθεί. 
Η Α΄ φάση περιλαμβάνει τους κεντρικούς συλλεκτήριους αγωγούς, (με αναμονές για την σύνδεση των κτιρίων) τα δύο αντλιοστάσια και τον καταθλιπτικό αγωγό αποστολής των λυμάτων στον Βιολογικό Καθαρισμό (ΒΙΟΚΑ). Οι εργασίες άρχισαν στις 14.3.1997, συνεχίστηκαν και ολοκληρώθηκαν έως την 27.12.2002 μέχρι του σημείου της συνδεσμολογίας των αντλιοστασίων με τον Υποσταθμό παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος και την απόσμηση του δικτύου. Μέχρι το σημείο αυτό το κόστος της Α΄ Φάσης ανήλθε σε 5.948.824,99 ΕΥΡΩ. Η απόσμηση κόστους περί τις 60.000 ΕΥΡΩ δεν κατασκευάστηκε ούτε πιστοποιήθηκε.
Ο Δήμος, όχι χωρίς σκοπιμότητα, δεν περιέλαβε την κατασκευή του Υποσταθμού, έργο κόστους μόλις 50.000 ΕΥΡΩ (!) στο αντικείμενο της σύμβασης ούτε προχώρησε αυτοτελώς στην κατασκευή του. Ο Υποσταθμός είναι προϋπόθεση λειτουργίας του δικτύου. Χωρίς ρεύμα δεν λειτουργούν τα αντλιοστάσια, η εγκατάσταση απόσμησης, ούτε το σύστημα ηλεκτρονικής ανίχνευσης διαρροών.
Ελλείψει του υποσταθμού αλλά και για οικονομικούς λόγους – τους οποίους πιστοποιεί η επιτροπή παραλαβής του έργου – ο ανάδοχος διέκοψε εξ’ αντικειμένου τις εργασίες, με δήλωσή του, χωρίς να καταγγείλει την σύμβαση. Οι υπολειπόμενες εργασίες, κατά τον χρόνο διακοπής, για την πλήρη λειτουργία του έργου, (του κόστους του υποσταθμού περιλαμβανομένου) δεν υπερέβαιναν τις 150.000 ΕΥΡΩ. Γι’ αυτό το ευτελές ποσόν, που ήταν όσες οι ετήσιες καθαρές εισπράξεις του Δήμου από τα βυτιοφόρα η Αιδηψός από τον Δεκέμβριο του 2002 παραμένει χωρίς αποχέτευση. Ασφαλώς για  λόγους που κάποιους  ωφελούσε (!!!).
Ο Υποσταθμός κατασκευάστηκε στις 30..06.2007 τεσσεράμισυ χρόνια αργότερα(!!!).
Ο Δήμος, μονομερώς, με την  απόφαση του Δ.Σ. 323/.18.12.2007 πέντε χρόνια μετά την διακοπή των εργασιών, διέλυσε την σύμβαση. Δεν φαίνεται να είχε την σύμφωνη γνώμη της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας (ΤΥΔΚ).
Με την διάλυση, εκτός των άλλων συνεπειών π.χ. πολύ ακριβότερες οι τιμές για όσες εργασίες εκτελεσθούν του λοιπού, παύει η συμβατική υποχρέωση του αναδόχου να λειτουργήσει το έργο επί 18μηνο χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Λειτουργία υψηλής ευθύνης και κόστους. Η επιλογή της διάλυσης φανερώνει ότι δεν υπάρχει ψόγος για την σύμβαση και το έργο που εκτελέστηκε, διαφορετικά θα επιλεγόταν η διαδικασία της έκπτωσης, με την οποία πλεονεκτεί ο κύριος του έργου.
Η ΤΥΔΚ στις 29.01.2008 βεβαιώνει την περαίωση των εργασιών της Α΄ Φάσης  και στις 18.06.2008 γίνεται η προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου. Η επιτροπή παραλαβής διαπιστώνει ότι οι λογαριασμοί 10ος , 13ος, 14ος , 15ος , 16ος παραμένουν ανεξόφλητοι συνολικού ποσού, κατά την εκτίμηση του αναδόχου 1.929.621,61 ΕΥΡΩ εκ των οποίων 595.131,81 ΕΥΡΩ είναι οι τόκοι ότι έχει εκτελεστεί όλο το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας, όπως η βεβαίωση της ΤΥΔΚ, εκτός της μονάδας απόσμησης του Κεντρικού αντλιοστασίου Α2 που δεν κατασκευάστηκε, ούτε πιστοποιήθηκε. Η επιτροπή, χωρίς να αναφέρεται στην αιτία, διατυπώνει την άποψη ότι ένα τμήμα του συλλεκτηρίου αγωγού, με τα εις αυτό περιλαμβανόμενα φρεάτια, χρήζει ανακατασκευής και υπολογίζει την δαπάνη καταλογισμού εις βάρος του αναδόχου σε 177.405,60 ευρώ.
Μετά την σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής ο ανάδοχος με αναφορά του προς την Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης Ευβοίας αποδέχεται να αποκαταστήσει το φερόμενο ως προβληματικό τμήμα του αγωγού με τα φρεάτια χωρίς αμοιβή, αδαπάνως, με καταβολή  επί πλέον 30.000 ευρώ και αυτά μόνον αν η επιβλέπουσα υπηρεσία πιστοποιήσει ότι η έμφραξη δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του. Ακόμη προσφέρεται, πλην της αποκατάστασης, να θέσει και  το έργο σε λειτουργία κατά τους όρους της αρχικής σύμβασης, σε χρόνο συνολικά ενός μηνός. Συνοδεύει δε την πρόταση του με το σύνολο των εγγυητικών επιστολών Τραπέζης, (οι οποίες αφού το έργο παρελήφθη έπρεπε να έχουν επιστραφεί), ποσού 614.000 ΕΥΡΩ  πληρωτέες επί τη εμφανίσει.
Ο Δήμαρχος Αιδηψού χωρίς να ερωτήσει την Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν αποδέχεται την πρόταση του αναδόχου και παρήγγειλε την σύνταξη μελέτης αποκατάστασης βλαβών και λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου με προϋπολογισμό του έργου 500.000 ευρώ.
Ενάμιση χρόνο μετά την διάλυση της εργολαβίας και ένα χρόνο από την οριστική παραλαβή του εκτελεσθέντος έργου ο Δήμαρχος θυμήθηκε ότι το έργο είναι κατεπείγον για την πόλη και παρέσυρε το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει την κατά την άποψή μας παράνομη και διαβλητή απόφαση, το έργο να εκτελεστεί «χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης» με πρόσκληση περιορισμένου αριθμού εργοληπτών. ¨Ένα χρόνο μετά την οριστική παραλαβή του έργου και επτά χρόνια από την διακοπή των εργασιών η επίκληση του κατεπείγοντος για την εκτέλεση ενός έργου διάρκειας κατασκευής ενός μηνός στερείται νομιμότητας και οδηγεί σε ποικίλους συνειρμούς.
Η τελευταία εξέλιξη φέρει στην επιφάνεια όλα τα ιπτάμενα ερωτήματα περί το έργο της ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ:
1. Οι εποπτεύουσες αρχές πως δικαιολογούνται να μην έχουν  αντιληφθεί την ανακρίβεια της δήλωσης του Δήμου περί περάτωσης και λειτουργίας της Α΄φάσης των έργων. Για την ακρίβεια της δήλωσης αυτής μόνη αρμοδία να αποφανθεί ήταν η Διευθύνουσα το έργο ΤΥΔΚ;  Αφού η λειτουργία της Α΄ φάσης ήταν προϋπόθεση για την ένταξη του έργου της Β΄ Φάσης στο Κ.Π.Σ.; Γιατί δεν ερωτήθηκε η ΤΥΔΚ πριν αποφασισθεί η ένταξη της στο Γ΄ ΚΠΣ.

3. Οι εποπτεύουσες αρχές πως εξηγείται να μην αντελήφθησαν ότι η έλλειψη του υποσταθμού  παροχής ρεύματος ήταν κομβικό στοιχείο του έργου και ότι η παράλειψη του επέτρεπε ποικίλες πιέσεις και συνειρμούς;

4. Στις 27.12.2002 που ο ανάδοχος διέκοψε τις εργασίες της Α΄ Φάσης υπολείπονταν: η απόσμηση, η συνδεσμολογία του αντλιοστασίου και ο υποσταθμός, συνολικού κόστους 150.000 ευρώ. Ποιά πίεση ασκήθηκε στον Δήμο και πως, (σε  ένα πλούσιο μάλιστα Δήμο) να διαθέσει την πίστωση αυτή ώστε το έργο να λειτουργήσει, όταν από τα τέλη βοθρολυμάτων και μόνον ο Δήμος εισέπραξε καθαρά υπέρ το 1,00 εκατ. ΕΥΡΩ.

5. Η διάλυση της σύμβασης μόνο αρνητικά επιδρά στον Δήμο. Οδηγεί σε υψηλότερο κόστος αποπεράτωσης και με δεδομένο την τελευταία απόφαση του Δ.Σ. περί συνεχίσεως των εργασιών με πρόσκληση περιορισμένου αριθμού εργοληπτών, παραπέμπει σε ποικίλους συνειρμούς. Η διάλυση ήταν δυνητική απόφαση. Ερωτήθηκε η ΤΥΔΚ όταν δόθηκε η έγκριση της διάλυσης; Πως είναι νόμιμη μια απόφαση που οδηγεί σε μεγαλύτερο κόστος;

6. Που στηρίζεται η νομιμότητα της απαίτησης του Δήμου να διατεθούν  500.000 ΕΥΡΩ για την αποκατάσταση ζημιών και την λειτουργία του δικτύου και η άρνησή του στην πρόταση του αναδόχου με πλήρεις εγγυήσεις για αδάπανη αποκατάσταση και λειτουργία;

Βιολογικός Καθαρισμός: Κόστος κατασκευής: 3.346.103,00 ΕΥΡΩ.
Ετέθη σε λειτουργία την 30.12.1999, σ’ αυτόν  καταλήγουν και βοθρολύματα άλλων περιοχών και  λειτούργησε άψογα για όσο χρόνο την εποπτεία του είχε ο ανάδοχος, έως την 30.12.2001. Μετά την αποχώρηση του αναδόχου ο Δήμος εγκατέλειψε την εγκατάσταση στην τύχη της, διέκοψε την συντήρηση και ασχολήθηκε με την είσπραξη τελών καθαρισμού από τα βυτιοφόρα. Τα λύματα ανεπεξέργαστα, με ποικίλους κινδύνους από την ανάπτυξη αεροβίων μικροβίων,  διοχετεύονταν στην θάλασσα. Αποτέλεσμα ήταν να παρέμβει η υπηρεσία των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος οι οποίοι με έκθεση τους διαπίστωσαν την καταστροφή της εγκατάστασης, διετύπωσαν όλες τις παραβάσεις του Δήμου, εισηγήθηκαν την αποκατάσταση της λειτουργίας του ΒΙΟΚΑ με εργασίες συντήρησης και την επιβολή προστίμου το οποίον και επεβλήθη, ύψους 65.000 ΕΥΡΩ από την Περιφέρεια.
Το έργο της συντήρησης δημοπρατήθηκε, οι εργασίες συνεχίζονται. Και το κόστος υπολογίζεται περί τις 500.000,00 ΕΥΡΩ. Ένα σκέλος του λειτουργεί.
Η δαπάνη αποκατάστασης γίνεται με επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και ΣΑΤΑ. Θεωρούμε την επιχορήγηση παράνομη. Τα κονδύλια του Προϋπολογισμού Επενδύσεων δεν επιτρέπεται να καλύπτουν δαπάνες συντήρησης πολλώ δε μάλλον όταν οι δαπάνες προήλθαν από παραβατικές πράξεις του Δήμου, όπως διαπιστώνει η έκθεση των επιθεωρητών και επί πλέον η συγκεκριμένη εγκατάσταση έχει τους δικούς της πόρους. Κάθε βυτιοφόρο προκαταβάλλει τίμημα καθαρισμού. Το κόστος αποκατάστασης πρέπει να καταλογιστεί σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου.
Ως προς τον  ΒΙΟΚΑ να έχομε υπ’ όψιν μας ότι ο Δήμος αδιαφόρησε για ένα έργο κόστους 3.346.103,00 ευρώ. Αφέθηκε έξι (6) χρόνια χωρίς συντήρηση και πλην των ζημιών απαξιώθηκε. Στην έκθεση των Επιθεωρητών γράφεται:
«Η κατάσταση της μονάδας επεξεργασίας κατά την ημέρα του ελέγχου έδινε την εντύπωση μονάδας ουσιαστικά μη λειτουργούσας, χωρίς την απαιτούμενη συντήρηση και το απαιτούμενο προσωπικό για την παρακολούθηση της, κατά παράβαση των απαιτήσεων της παραγράφου (δ) της ΚΥΑ 74970/29-7-97, η οποία ανανεώθηκε με την με αρ. πρωτ. 17242/ 3-12-2007 ΑΕΠΟ της Δ/νσης ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Κατά δήλωση του υπευθύνου, δεν έχει πραγματοποιηθεί συντήρηση στην υπό έλεγχο μονάδα τα τελευταία έξι χρόνια (!!!). Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Είναι χρήσιμο να γνωρίζουν οι Δημότες της Αιδηψού ότι ο ανάδοχος διεκδικεί με Εφετειακές αποφάσεις, καθώς ισχυρίζεται, ποσόν 2.083.432,28 εκατ ΕΥΡΩ εκ των οποίων 642.626,96 είναι τόκοι.

Το Ελληνικό Δημόσιο εμπιστεύτηκε στον Δήμο Αιδηψού συνολικά 13,028 εκατ ΕΥΡΩ από την 02.08.1996 με αρχική έναρξη εργασιών την 14.03.1997 και έργο ωφέλιμο έως σήμερα δεν υπάρχει. Το έργο είναι έτοιμο σε ένα μήνα να λειτουργήσει. Οι οικονομικές διαφορές δεν αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα, θα λυθούν από τα Δικαστήρια. Ο Δήμαρχος όμως το κρατά δέσμιο, φορτώνοντας τον Δήμο με τόκους.

Η αποχέτευση εκτελέστηκε με τρεις συμβάσεις εργολαβίας: 1. Του Βιολογικού Καθαρισμού 2. Η Α΄ φάση του δικτύου 3. Η Β΄ φάση του δικτύου. Ανάδοχος και των τριών εργολαβιών ήταν η ΧΑΛΚΙΣ ΑΤΕΤΕ.

Τον λόγο έχουν πλέον οι εποπτικές αρχές της νομιμότητας και πρωτίστως η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία τελευταίως, αναγνωρίζοντας κάποιες πράξεις της, απέδειξε ότι και οξύνοιαν διαθέτει και ευήκοον ους , φαίνεται δε να διακατέχεται από ανώτερο πολιτισμό. Ίδωμεν.
Σημαντικό ρόλο θα έχει, καθώς είναι αυτονόητο, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης».