Πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Μεταποίησης και Τουρισμού για να υλοποιήσουν επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό, την ανάπτυξη της καινοτομίας – ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Δράση 4.6

Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΚΕΤΑ-ΠΕΣΕ) ενημερώνει του ενδιαφερόμενους για το πρόγραμμα ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Δράση 4.6., όπου ενισχύονται υφιστάμενες και υπό ίδρυση μεταποιητικές και τουριστικές επιχειρήσεις.

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Πιο συγκεκριμένα αποδέκτες του προγράμματος είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση (νέες) μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να:

* βρίσκονται εγκατεστημένες στην Ελληνική επικράτεια και ανήκουν στις επιλέξιμες κατηγορίες μεταποιητικών επιχειρήσεων
* απασχολούν από 0 έως 50 εργαζομένους 
* έχουν κύκλο εργασιών ή σύνολο ισολογισμού κατά την τελευταία ολοκληρωμένη και κλεισμένη χρήση από 50.000 μέχρι 10.000.000 € (δεν ισχύει για νέες) – Για τις νήσους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Εύβοια και Σκύρος) το κριτήριο διαφοροποιείται ως εξής: 30.000 έως 10.000.000 ευρώ
* διαθέτουν αποδεδειγμένα την ικανότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 25% επί του συνόλου του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης επενδυτικής πρότασης
Ειδικότερα, δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι:
* (i) Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β» ή Γ» κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πλην των επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας του αστικού δικαίου, της κοινοπραξίας ή του συνεταιρισμού. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μικτή δραστηριότητα μπορεί να είναι δυνητικοί δικαιούχοι ενίσχυσης, με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό των μεταποιητικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης είναι μεγαλύτερο του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας (3ετίας), για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα τρία (3) τελευταία έτη, λαμβάνονται υπόψη τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.
(ii) Οι νέες υπό ίδρυση επιχειρήσεις που μετά τη σύστασή τους θα τηρούν υποχρεωτικά βιβλία Β» ή Γ» κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και λειτουργούν με τη νομική μορφή της ατομικής επιχείρησης ή της Α.Ε. ή της Ε.Π.Ε. ή της Ο.Ε. ή της Ε.Ε.


Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 47% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης, ενώ για την Εύβοια και τη Σκύρο στο 50%.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:
* Δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός χώρων παραγωγής, αποθήκευσης και διοίκησης της επιχείρησης
* Εξορθολογισμός, διαφοροποίηση, εκσυγχρονισμός διαδικασιών παραγωγής και διοίκησης της επιχείρησης
* Μετεγκατάσταση οχλουσών μεταποιητικών μονάδων 
* Προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας
* Κατασκευή πρωτοτύπου εφεύρεσης
* Δημιουργία εργαστηρίου εφαρμοσμένης βιομηχανικής έρευνας
* Ανάπτυξη καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία
* Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων
* Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων έρευνας στην παραγωγή
* Ανάπτυξη προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ:
* Υφιστάμενες επιχειρήσεις
o 40.000 έως 350.000 €
o Για Εύβοια και Σκύρο 30.000 έως 350.000€
* Νέες επιχειρήσεις
o 30.000 έως 350.000 €

Οι προθεσμίες για την κατάθεση αιτήσεων είναι έως 15/06/2006.


ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Πιο συγκεκριμένα αποδέκτες του προγράμματος είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση (νέες) τουριστικές επιχειρήσεις.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι υφιστάμενες ή νέες ή υπό σύσταση τουριστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες στην Ελληνική επικράτεια και ανήκουν σε μια από τις παρακάτω επιλέξιμες κατηγορίες:
α) Τουριστικά Καταλύματα
1. Ξενοδοχεία τάξης Δ΄ και Ε΄ ή 1 αστέρα
2. Κάμπινγκ τάξης Δ΄
3. Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια
4. Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα
5. Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες
6. Τουριστικές Επιπλωμένες Επαύλεις
7. Ξενοδοχεία Β΄ τάξης (ή 3 αστέρων) και Γ΄ τάξης (ή 2 αστέρων), Κάμπινγκ τάξης Β» και Γ΄ με την προϋπόθεση να  μη διαθέτουν συνολική δυναμικότητα άνω των 125 κλινών προκειμένου για τα ξενοδοχεία Β΄ τάξης (ή 3 αστέρων) και άνω των 150 θέσεων προκειμένου για κάμπινγκ Β΄ τάξης
β) Λοιπές Τουριστικές Επιχειρήσεις
1. Τουριστικά Γραφεία και Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ) και ναυλομεσιτικά γραφεία
2. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής (επιχειρήσεις εκμετάλλευσης μαρινών, συνεδριακών κέντρων, χιονοδρομικών κέντρων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, ιαματικών πηγών)
Εξαιρούνται γενικά οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας του αστικού δικαίου, της κοινοπραξίας ή του συνεταιρισμού.


Οι δικαιούχοι θα πρέπει να:

* Να απασχολούν από 0 έως 50 εργαζομένους 
* Να έχουν κύκλο εργασιών ή σύνολο ισολογισμού κατά την τελευταία ολοκληρωμένη και κλεισμένη χρήση από 15.000 μέχρι 10.000.000 ευρώ  – Για τις νήσους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Εύβοια και Σκύρο) το κριτήριο διαφοροποιείται ως εξής: 10.000 έως 10.000.000 ευρώ
* Να διαθέτουν αποδεδειγμένα την ικανότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 25% επί του συνόλου του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
Ειδικότερα, δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι:
1. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ ή δεν τηρούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
2. Υπό ίδρυση – νέες τουριστικές επιχειρήσεις της παραπάνω κατηγορίας «Λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις» που μετά την ίδρυσή τους θα τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας
3. Υπό ίδρυση – νέες τουριστικές επιχειρήσεις της κατηγορίας «Τουριστικά καταλύματα» εφόσον υποβάλλουν κοινή πρόταση και ιδρύονται με σκοπό την πραγματοποίηση κοινή δράσης. Ως κοινή δράση ορίζεται δράση που εξυπηρετεί από κοινού τα συμμετέχοντα στην υπό ίδρυση νέα ΜΜΕ φυσικά ή υφιστάμενα νομικά πρόσωπα με τη νομική μορφή της ατομικής επιχείρησης ή της ΑΕ ή της ΕΠΕ ή της ΟΕ ή της ΕΕ με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών στον τουρισμό, μέσω της συμπληρωματικότητας και της συνέργειας που προκύπτει μεταξύ των συνεργαζομένων τουριστικών επιχειρήσεων. Στην περίπτωση αυτή, αναγκαίος όρος για την επένδυση που αφορά την πραγματοποίηση κοινής δράσης είναι η σύσταση νέας εταιρείας οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με εταίρους – μετόχους τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που συμμετέχουν σε αυτή. Προκειμένου για νέες υπό ίδρυση επιχειρήσεις με σκοπό την πραγματοποίηση κοινής δράσης, αυτές υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ και πρέπει να λειτουργήσουν με τη νομική μορφή της ΑΕ ή της ΕΠΕ ή της ΟΕ ή της ΕΕ.


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:
* Εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυμάτων
* Εξορθολογισμός, εκσυγχρονισμός διοικητικών λειτουργιών της επιχείρησης
* Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών
* Ανάπτυξη καινοτομιών (ανάπτυξη και διαχείριση ειδικών μορφών τουρισμού, infokiosk, πολυμέσα κλπ)
Σε καμιά από τις παραπάνω ενέργειες δεν ενισχύεται η δημιουργία νέων κλινών.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ:

* Επιδότηση έως 48% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης, ο οποίος κυμαίνεται από 40.000 έως 350.000 ευρώ.
* Για την Εύβοια και Σκύρο ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 30.000 έως 350.000 ευρώ.
* Ειδικά για τις περιπτώσεις των τουριστικών γραφείων, των τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών (ΤΕΟΜ) και των ναυλομεσιτικών γραφείων, το ελάχιστο όριο του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε πρότασης ανέρχεται σε 10.000 ευρώ.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από τον παραπάνω και στην περίπτωση αυτή, οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης δεν επιχορηγούνται.

Οι προθεσμίες για την κατάθεση αιτήσεων είναι έως 15/06/2006.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με το Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Γραφείο Εύβοιας, Ελ. Βενιζέλου 12 (κτίριο επιμελητηρίου), Χαλκίδα και στο τηλέφωνο 22210-83880 κα Λάτσα Μαρίνα.

 Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, 2ο χλμ ΝΕΟ Λαμίας – Αθηνών, Λαμία 35100, τηλ. 2231066550-2, fax. 2231066558, e-mail: info@keta-pese.gr
 


    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ΄ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                    Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»                                
Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της δράσης 1.4.1 (Δομές Υποστήριξης ΜΜΕ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης και χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το  οποίο συμβάλλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων που υπάρχουν στην ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο διαφόρων περιφερειών, και κατά 25% από Εθνική Δημόσια Δαπάνη.