Ο Δήμος Χαλκιδέων ενημερώνει ότι, λόγω της απεργίας – αποχής 6 Ομοσπονδιών, μεταξύ των οποίων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.), από το Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) και τις Τεχνικές Επιτροπές, η οποία έχει οριστεί μέχρι τις 22/1/2021, δεν πραγματοποιήθηκε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ».

Με το υπ. αρ. 730/11-1-2021 έγγραφό της, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τον επανακαθορισμό της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για το ανωτέρω έργο για τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ..

 

Ακολουθείστε μας στο Google News