Ο Δήμος Χαλκιδέων ανακοίνωσε την πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη της Δημάρχου ο/η οποίος/α θα παρέχει υπηρεσίες για την υποβοήθηση του έργου της δημοτικής αρχής σε εξειδικευμένα θέματα.

Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται κατωτέρω και ειδικότερα:

  • θέματα χρηματοδοτήσεων
  • θέματα επενδύσεων
  • θέματα αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
  • θέματα που αφορούν σε οικονομικά ζητήματα που προκύπτουν στο Δήμο
  • θέματα σχεδιασμού οικονομικών προγραμμάτων

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

α) Να διαθέτουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17).
β) Να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής ή διπλώματος με κατεύθυνση Οικονομική ή ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία ανάλογη με τα αντικείμενα στα οποία θα απασχοληθεί
γ) Να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής.
δ) Διευθυντική θέση σε αντικείμενο χρηματοοικονομικού ενδιαφέροντος
ε) Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
στ) Συμμετοχή σε σεμινάρια χρηματοοικονομικών και επενδυτικών θεμάτων
ζ) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να συνοδεύονται από:

1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2.Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών.
3.Βιογραφικό σημείωμα.
4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007 ) και ότι τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα στοιχεία είναι αληθή και
5.Οποιαδήποτε κατά την κρίση τους επιπλέον δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 17/01/2020 έως και 22/01/2020 στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ληλαντίων & Μεγασθένους αρμόδια υπάλληλος κ. Κληματσάκη Αλεξάνδρα τηλέφωνο επικοινωνίας 2221355129.