Τα ΕΛΤΑ θα προσλάβει εποχικό προσωπικό για τα καταστήματα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος. Στην Εύβοια ανακοινώθηκε η πρόσληψη 4 ατόμων διανομέων.

Συγκεκριμένα:

Πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο µηνών πλήρους απασχόλησης τεσσάρων ατόµων ∆.Ε. ∆ΙΑΝΟΜΕΩΝ, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών των Μονάδων Ταχυδροµικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδροµείων ΑΕ, που εδρεύουν στο Νοµό Εύβοιας.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

ΕΛΤΑ, Μονάδα ∆ιανοµής Χαλκίδας, Καραµουρτζούνη 11, Τ.Κ. 340 00 ΧΑΛΚΙ∆Α, ώρες υποβολής 08.30-13.00, Τηλ.22210-82111. Υπέυθυνος: κ. Γεωργικόπουλος Χρήστος

ΕΛΤΑ, Κατάστηµα Ν. Αρτάκης, Εθν. Αντιστάσεως 70, Τ.Κ. 346 00, Ν. ΑΡΤΑΚΗ, ώρες υποβολής 08.30-13.00, Τηλ. 22210-42116 Υπεύθυνη: κ. Τσόλκα Μαρίνα

ΕΛΤΑ, Κατάστηµα Λ. Αιδηψού, 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 25, Τ.Κ. 343 00 ΛΟΥΤΡΑ ΑΙ∆ΗΨΟΥ, ώρες υποβολής 08.30-13.00, Τηλ.22260-22252 Υπεύθυνος : κ. Αρσενόπουλος Θεόδωρος

ΕΛΤΑ, Κατάστηµα Ιστιαίας, Πλατεία Αγίου Γεωργίου 1, Τ.Κ.342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ, ώρες υποβολής 08.30-13.00, Τηλ.22260-52267 Υπεύθυνος : κ. Αναγνώστου Ευστάθιος

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας ανάρτησής της παρούσας, δηλαδή αρχίζει από 30/01/2020 και λήγει στις 05/02/2020.