Ο Δήμος Ερέτριας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά ατόμων προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Οι ειδικότητες είναι οι εξής:

ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας – 4 άτομα – Διάρκειο 2 μήνες
102 ΔΕ Οδηγοί – 3 άτομα – Διάρκεια 2 μήνες

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου και ειδικότερα στο γραφείο Προσωπικού, αρμόδια κ. Μιχαήλ εντός προθεσμίας πέντε ημερών, που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, δηλαδή από 31/1/2020 έως και 4/2/2020.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους, Ερέτρια Ευβοίας, τηλ.2229-3-50111, 2229350116, πληροφορίες δίδονται και από το γραφείο προσωπικού Ε.Μιχαήλ και Δ.Νάτσος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από 31/1/2020 έως και 4/2/2020.