Το «18 Άνω» είναι Μονάδα απεξάρτησης του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής και προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης σε χρήστες.

Ο Συμεών Κεδίκογλου απευθύνει ερώτημα για τη μη λειτουργία του σχολείου του «18 Άνω» προς τα αρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Υγείας, ζητώντας να ληφθούν εγκαίρως όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου το σχολείο να λειτουργήσει κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Κύριοι Υπουργοί,

Με τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Α’ 163), δόθηκε η δυνατότητα να λειτουργούν τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο εγκεκριμένων θεραπευτικών προγραμμάτων απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες, μεταξύ των οποίων και το πρόγραμμα απεξάρτησης «18 Άνω» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής.

Ακολούθως, εκδόθηκε η με αριθμ. 153789/Γ7/06-12-2010 (ΦΕΚ Β’ 65) απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία εγκρίθηκε η λειτουργία τμημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε χώρους της Μονάδας Απεξάρτησης του «18 Άνω». Μετά την έκδοση και της με αριθμ. 27677/Γ7/09-03-2011 (ΦΕΚ Β’ 507) απόφασης της Αναπλ. Υπουργού Παιδείας (όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 102706/Γ7/09-09-2011 όμοια απόφαση, ΦΕΚ Β’ 2271), που ρύθμισε τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των τμημάτων αυτών, καθώς και θέματα απασχόλησης των εκπαιδευτικών, το σχολείο του «18 Άνω» πράγματι λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2011-2012.

Από τη λειτουργία του σχολείου του «18 Άνω» τα οφέλη υπήρξαν άμεσα και πολλαπλά: δόθηκε η δυνατότητα στους θεραπευόμενους που το επιθυμούσαν να ολοκληρώσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους, αποκαταστήθηκε η σχέση τους με τη μάθηση που είχε διακοπεί βίαια λόγω της εξάρτησής τους, ενισχύθηκε σημαντικά η αυτοεκτίμησή τους και εντέλει από τη συμμετοχή τους στα τμήματα αυτά οι θεραπευόμενοι βοηθήθηκαν σημαντικά στην ολοκλήρωση του προγράμματος απεξάρτησης.

Παρά δε το γεγονός ότι η λειτουργία του εν λόγω σχολείου είχε εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα και ότι παραμένει σε πλήρη ισχύ το πλαίσιο βάσει του οποίου είναι δυνατή η λειτουργία του εν λόγω σχολείου, το σχολείο του «18 Άνω» δεν έχει ξεκινήσει να λειτουργεί ούτε κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Ενόψει των ανωτέρω και με δεδομένο ότι η δαπάνη που απαιτείται για τη λειτουργία αυτών των τμημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος απεξάρτησης «18 Άνω» είναι εξαιρετικά περιορισμένη, ερωτάσθε:

1. Αν έχει ληφθεί απόφαση για την παύση της λειτουργίας του το σχολείου του «18 Άνω»;

2. Αν η απάντησή σας στην προηγούμενη ερώτηση είναι αρνητική, πότε αναμένεται να δημοσιεύσετε πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς για τη στελέχωση των τμημάτων του «18 Άνω» και γενικά να προβείτε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου το σχολείο να μπορέσει να λειτουργήσει κατά το τρέχον σχολικό έτος;

Ο ερωτών βουλευτής,

Συμεών Κεδίκογλου