Πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής δήμου Χαλκιδέων την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 και από ώρα 13:00, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας για το έργο «Αποκατάσταση, Ανάδειξη, Ανάπτυξη και Λειτουργική Επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας».

Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, η Επιτροπή διαπίστωσε με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά την πλήρωση των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής της εργοληπτικής επιχείρησης “Σιδηροδρομικά Έργα Ανώνυμη Εργοληπτική Κατασκευαστική Εταιρεία με δτ Σιδηροδρομικά Έργα ΑΤΕ”, που εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 12 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία προσέφερε έκπτωση 51,22%.

Αποφασίστηκε η κατακύρωση της σύμβασης στην εταιρεία “Σιδηροδρομικά Έργα Ανώνυμη Εργοληπτική Κατασκευαστική Εταιρεία με Σιδηροδρομικά Έργα, με μέση έκπτωση πενήντα ένα και είκοσι δύο επί τοις εκατό 51,22%.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση και καταγραφή των απαντήσεων των μελών που συμμετείχαν στην συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα και εγκρίνει το από 7/6/2021 Πρακτικό Δημοπρασίας 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση, Ανάδειξη, Ανάπτυξη και Λειτουργική Επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας». Κατακυρώνει την σύμβαση στην εταιρεία: Σιδηροδρομικά Έργα Ανώνυμη Εργοληπτική Κατασκευαστική Εταιρεία με δτ Σιδηροδρομικά Έργα ΑΤΕ.

Ακολουθείστε μας στο Google News