Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΚΕΤΑ-ΠΕΣΕ) ενημερώνει του ενδιαφερόμενους ότι αναμένεται η προκήρυξη προγράμματος: Ενίσχυση για την ανταγωνιστικότητα και καινοτομία μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στη μεταποίηση, στον τουρισμό και σε κλάδους του τριτογενή τομέα πέραν του τουρισμού.

Πιο συγκεκριμένα αποδέκτες του προγράμματος είναι:
* Υφιστάμενες ή νέες υπό ίδρυση επιχειρήσεις μεταποίησης
* Υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις
* Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση νέες επιχειρήσεις λοιπών κλάδων του τριτογενή τομέα (παροχή υπηρεσιών, εμπόριο).
Το πρόγραμμα αναμένεται να προκηρυχθεί τον Ιούνιο 2006 και θα υλοποιηθεί μέσω συνεργαζόμενων Τραπεζών.
Στο Νομό Ευβοίας η περιοχή παρέμβασης είναι τμήμα του Δήμου Χαλκιδέων.
Oι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων – δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων είναι:
* να απασχολούν 0 – 50 εργαζόμενους (μόνιμης και πλήρους απασχόλησης ή το ισοδύναμό τους σε περίπτωση μερικής απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά τον τελευταίο μήνα της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης, ενώ τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ετήσιου κύκλου εργασιών αφορούν στην τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση).
* ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους να κυμαίνεται από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€) έως δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000€) σε ετήσια βάση
* η ίδια συμμετοχή να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνόλου του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης πρότασης.
Ειδικότερα:
α)  Στη Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση» επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι οι υφιστάμενες ή οι νέες υπό ίδρυση ΜΜΕ που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες,  σύμφωνα με τη στατιστική ταξινόμηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟΔ 2003.
15 Βιομηχανία τροφίμων και ποτών
17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, πλην των επιχειρήσεων παραγωγής συνθετικών ινών που δεν είναι επιλέξιμες
18 Κατασκευή ειδών ένδυσης – κατεργασία και βαφή γουναρικών
19 Κατεργασία και δέψη δέρματος – κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών, ειδών σελοποιίας, ειδών σαγματοποιίας και υποδημάτων
20 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
21 Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί
22 Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου και εικόνας και μέσων πληροφορικής.
23 Παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ), προϊόντων διύλισης πετρελαίου και πυρηνικών καυσίμων.
24 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
25 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
26 Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά
27 Παραγωγή βασικών μετάλλων.
28 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
29 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ.α.κ.
30 Κατασκευή μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών
31 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών μ.α.κ.

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019

β)  Στη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός», επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων είναι:
1. Ξενοδοχεία τάξης Δ’ και Ε’  ή 1 αστέρα
2. Κάμπινγκ τάξης Δ’
3. Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια
4. Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα
5. Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες
6. Τουριστικές Επιπλωμένες  Επαύλεις
7. Ξενοδοχεία τάξης Β΄ (ή 3 αστέρων), ξενοδοχεία τάξης Γ΄ (ή 2 αστέρων), camping τάξης Β΄και camping τάξης Γ’ με την προϋπόθεση να μη διαθέτουν συνολική δυναμικότητα άνω των εκατόν είκοσι πέντε (125) κλινών προκειμένου για τα ξενοδοχεία Β΄ τάξης (ή 3 αστέρων) και των εκατό πενήντα (150) θέσεων προκειμένου για camping Β΄ τάξης. 
γ)  Στη Θεματική Ενότητα «Λοιποί Κλάδοι του Τριτογενή Τομέα», οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση νέες ΜΜΕ που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες,  σύμφωνα με τη στατιστική ταξινόμηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟΔ 2003
502 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων
504.04 Συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών
51 Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών (Εξαιρούνται οι κωδικοί: 511 Χονδρικό εμπόριο έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, 512 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων και ζώντων ζώων, 513 Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού*)
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το χονδρικό εμπόριο σοκολάτας, ειδών ζαχαροπλαστικής και προϊόντων αρτοποιίας (του κωδικού ταξινόμησης 513.6) περιλαμβάνεται στις ενισχυόμενες κατηγορίες επιχειρήσεων
52 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης (Εξαιρούνται οι κωδικοί: 521 Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα*, 522 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα*, 525.3 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών, 527 Λιανικό εμπόριο που δε διενεργείται σε καταστήματα,
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κωδικοί 521.4 Kαταστήματα γενικών πωλήσεων και 522.4 Λιανικό εμπόριο ψωμιού, λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής εν γένει περιλαμβάνονται στις ενισχυόμενες κατηγορίες επιχειρήσεων
553.1 Εστιατόρια
553.2 Ζαχαροπλαστεία
554.2 Καφενεία
555.2 Τροφοδοσία με τρόφιμα (κέτερινγκ)
602.3 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών
602.4 Οδική μεταφορά εμπορευμάτων
631.2 Αποθήκευση
633 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και επιχειρήσεων οργανωμένων εκδρομών’ δραστηριότητες παροχής τουριστικής βοήθειας μ.α.κ.
634 Δραστηριότητες άλλων γραφείων μεταφορών
641.2  Ταχυδρομικές δραστηριότητες, εκτός από τις δραστηριότητες των εθνικών ταχυδρομείων (ιδιωτικά ταχυδρομικά γραφεία)
642 Tηλεπικοινωνίες
660.1 Ασφάλειες ζωής
660.9 Άλλες ασφάλειες, εκτός από τις ασφάλειες ζωής
671.9 Δραστηριότητες συναφείς προς τις δραστηριότητες ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών μ.α.κ.
672 Δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
72 Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες
74 Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες
804 Εκπαίδευση για ενηλίκους και λοιπή εκπαίδευση (Εξαιρείται ο κωδικός: 804.9 Εκπαίδευση για ενηλίκους και λοιπή εκπαίδευση μ.α.κ.)
851.9 Άλλες δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία
853 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας
92 Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες (Εξαιρείται ο κωδικός: 927  Άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες)
93 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (Εξαιρείται ο κωδικός: 930.9  Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών μ.α.κ.)

Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού
α) Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται από δέκα χιλιάδες έως εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (10.000 έως 165.000 €).
β) Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης στις Θεματικές Ενότητες «Μεταποίηση», «Τουρισμός» και «Λοιποί Κλάδοι του Τριτογενή Τομέα» μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται με το ως άνω όριο. Στην περίπτωση αυτή, οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης δεν επιχορηγούνται.
Τα παραπάνω στοιχεία είναι προσωρινά και ενδέχεται να τροποποιηθούν με την προκήρυξη του προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με το Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Γραφείο Εύβοιας, Ελ. Βενιζέλου 12 (κτίριο επιμελητηρίου), Χαλκίδα και στο τηλέφωνο 22210-83880 κα Λάτσα Μαρίνα.


 Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, 2ο χλμ ΝΕΟ Λαμίας – Αθηνών, Λαμία 35100, τηλ. 2231066550-2, fax. 2231066558, e-mail: info@keta-pese.gr
 


    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ΄ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                    Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»                                
Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της δράσης 1.4.1 (Δομές Υποστήριξης ΜΜΕ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης και χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το  οποίο συμβάλλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων που υπάρχουν στην ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο διαφόρων περιφερειών, και κατά 25% από Εθνική Δημόσια Δαπάνη.