Για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19 ο Δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας θα προβεί στην άμεση πρόσληψη προσωπικού 8 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού και συγκεκριμένα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Ακολουθούν οι θέσεις εργασίας:

ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 1 άτομο
ΥΕ Οικογενειακοί Βοηθοί 3 άτομα
ΠΕ Κοινωνιολόγοι 2 άτομα
ΤΕ Νοσηλευτές 2 άτομα

Οι ενδιαφερόμενοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18
έως 65 ετών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και μέχρι την πλήρωση των θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλέφωνα: 2227031215, 2227031222, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση : Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Λίμνη Εύβοιας, Τ.Κ. 34005 ΛΙΜΝΗ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: www.malian.gov.gr.