Ενδιαφέρον για την επίλυση των κτιριακών προβλημάτων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Κύμης δείχνει ο βουλευτής Εύβοιας, Σίμος Κεδίκογλου.

Με επιστολή του προς τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος κ. Θ. Ρεντζεπέρη ο βουλευτής επανέρχεται στο πρόβλημα των κτιριακών υποδομών, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να ανεγερθεί νέο κτίριο στον προαύλιο χώρο, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των σπουδαστών, επισημαίνοντας , ωστόσο, ότι υπάρχει η σθεναρή αντίδραση των τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας οι οποίες επικαλούνται αδυναμία των εδαφών να δεχτούν φορτία.
Επίσης, τονίζει ότι ο υπάρχον εξοπλισμός της σχολής για τις πρακτικές εφαρμογές των σπουδαστών χρειάζεται ανανέωση και εμπλουτισμό προσαρμοσμένο στις νέες τεχνολογίες. Προς αυτή την κατεύθυνση γίνεται προσπάθεια από το Υπουργείο να εντάξει τον απαιτούμενο εκπαιδευτικό εξοπλισμό των σχολών στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΣΠΑ) που για τη σχολή Κύμης είναι οι εξής:
Ιδιαίτερη αναφορά ο Σίμος Κεδίκογλου κάνει και στο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα κενά που παρατηρούνται μετά και τις συνταξιοδοτήσεις, που καλύπτονται με ωρομίσθιους. Συγκεκριμένα, το 2007 προκηρύχτηκαν 35 θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού και στο τέλος του 2008 άλλες 20 για όλες τις σχολές, εκ των οποίων 4 (3+1) για τη σχολή της Κύμης. Ακόμη όμως δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής τους.
Απαντώντας στις 20 Αυγούστου στην επιστολή του βουλευτή ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος επισημαίνει ότι προγραμματίζονται νέες προμήθειες στα πλαίσια των συγχρηματοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ μέσω των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΠΕΠ). Επίσης, καταβάλλεται προσπάθεια διασφάλισης πόρων ενίσχυσης του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης, προκειμένου στη συνέχεια να διατεθούν για την αναβάθμισης της υλικοτεχνικής υποδομής και τους εξοπλισμού των σχολών.
Ως προς τα θέματα του εξοπλισμού έχει ζητηθεί η συνδρομή των σχολών, οι απόψεις των οποίων θα ληφθούν υπόψη κατά τον προγραμματισμό προμήθειας εξειδικευμένων συστημάτων εξοπλισμού όπως πρσομοιωτές επικοινωνιών, προσομοιωτές RADAR ARPA, εργαστήρια πολυμέσων μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού.
Αποδέκτης και τελικός χρήστης του εξοπλισμού θα είναι η ΑΕΝ Κύμης.
Τέλος, στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης που καταβάλλεται για την ασφαλή και άνετη διαβίωση των σπουδαστών στις ΑΕΝ εσωτερικής φοίτησης, μεταξύ των οποίων και στη σχολή Κύμης, διατέθηκε ικανός αριθμός επίπλων προς αντικατάσταση των παλαιοτέρων, καθώς και τεμάχια κλιματιστικών μηχανημάτων, μετά την ολοκλήρωση σχετικών προμηθειών.
Σε άλλο σημείο της απαντητικής επιστολής του ο κ. Ρεντζεπέρης αναφέρει τα εξής:
«Όσον αφορά στις κτιριακές εγκαταστάσεις της σχολής και κατόπιν επιτόπιου ελέγχου Μηχανικού της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου μας, διαπιστώθηκε, η αναγκαιότητα εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών συντήρησης και ευπρεπισμού , για τις οποίες έχει συνταχθεί μελέτη προϋπολογισμού που απεστάλη στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, η οποία εξετάζει ήδη την εξεύρεση- έγκριση των σχετικών πιστώσεων προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της έγκρισης και δημοπράτησης της μελέτης από τη ΔΤΥ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Εύβοιας.
Ως προς το θέμα της κατασκευής πρόσθετων κτιρίων η Υπηρεσία δεν δύναται να παραβλέψει τα συμπεράσματα της σχετικής εγκεκριμένης Γεωτεχνικής έρευνας και μελέτης Αντιστηρίξεως Κτιρίων ΑΔΣΕΝ- ΚΥΜΗΣ , τα οποία αναφέρουν ρητά ότι η ισορροπία των πρανών ευρίσκεται ήδη σε οριακή κατάσταση και θα πρέπει να αποφευχθεί κάθε νέα επιβάρυνση του οικοπέδου μεν νέα φορτία. Έτσι κάθε νέα κατάσταση που θα γίνει επί του οικοπέδου θα πρέπει να μην επιβάλλει φορτία επί του εδάφους.
Σχετικά με το θέμα των κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού ενημερώνει τον βουλευτή, ότι η διαδικασία πρόσληψης για τη θέση Επίκουρου καθηγητή ειδικότητας Πλοιάρχου έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΓΛΚ για την εγγραφή της σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό.
Όσον αφορά στη θέση αναπληρωτή καθηγητή πληροφορικής το αρμόδιο εκλεκτορικό σώμα εντός των προσεχών ημερών θα ξεκινήσει τις συνεδριάσεις του , ενώ για τη θέση καθηγητή εφαρμογών ειδικότητας αγγλικής γλώσσας, η απόφαση συγκρότησης του αρμόδιου εκλεκτορικού σώματος βρίσκεται για συνυπογραφή στο ΥΠΕΠΘ.
Σχετικά, τέλος , με την προκήρυξη που εκδόθηκε το 2008 για τις 20 θέσεις ΕΠ των ΑΕΝ, η πλήρωσή της θέσης καθηγητή εφαρμογών ειδικότητας Πλοιάρχου θα κριθεί μετά την έκδοση ΚΥΑ για τη συγκρότηση του αρμόδιου εκλεκτορικού σώματος, η οποία βρίσκεται για συνυπογραφή στο ΥΠΕΠΘ.