Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου του Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας που βρίσκεται στη Λεωφόρο Χαϊνά 93, τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Χαλκίδας .
2. Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ για τους Τομείς Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Χαλκιδέων (ΔΟΠΠΑΧ) .
3. Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ για τους Τομείς Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χαλκιδέων (ΔΟΑΠΠΕΧ) .
4. Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ.
5. Περί ορισμού μελών Δημοτικής επιτροπής Παιδείας.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγήτρια: κα. Σοφία Ζέρβα (Διευθύντρια ΔΟΠΠΑΧ)
6. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 28/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά απολογισμό εσόδων εξόδων για το Β΄ τρίμηνο οικ. έτους 2019 του ΔΟΠΠΑΧ.
7. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 33/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του ΔΟΠΠΑΧ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Λίγκρος (Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών)
8. Περί διαγραφής απαιτήσεων κατά του Δήμου.
9. Περί ορισμού ∆ηµοτικού Ταµία για τις συναλλαγές µε τα Πιστωτικά Ιδρύµατα, Τράπεζες, Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και την Τράπεζα της Ελλάδος.
10. Περί 10ης αναμόρφωσης (τροποποίησης) προϋπολογισμού & τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικ. Έτους 2019»(υπ. αρ. 220 /2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
11. Περί έγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Β’ τριμήνου οικ.. ετ. 2019 (υπ. αρ. 221/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
12. Περί έκδοσης παραγωγικής άδειας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Λίγκρος (Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών)
13. Περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου µμεταξύ των Ο.Τ. 490 & 490Α στη συνοικία Ε Χαλκίδας, για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακίνητου, σε συμμόρφωση προς την υπ’ αρ. 242/2013 δικαστική απόφαση . (υπ. αρ.103/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Εισηγητής: κ. Φίλιππος Κλάγκος (Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών)
14. Περί παραχώρησης των παρακείμενων οδών του Πάρκου Ελευθερίας για χώρο εξέτασης υποψήφιων οδηγών (υπ. αρ. 101/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .