Την Τρίτη 8 Ιουνίου 2010, και ώρα 20.00 μμ συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αυλώνος με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. ΄Εγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου (διάρκειας 2 μηνών).
2. ΄Εγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την -προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού-στα πλαίσια του προγράμματος –ΘΗΣΕΑΣ-με διαδημοτική συνεργασία.
3. ΄Εγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Δ.Ε.Υ.Α.Ε. για την-Αποκατάσταση κατεστραμμένου δικτύου ύδρευσης του Δήμου Αυλώνος-, προϋπολογισμού 75.000,00ΕΥΡΩ.
4. ΄Εγκριση τεχνικής μελέτης του έργου-Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιϊας Χάνια Αυλωναρίου και Λυκείου Αυλωναρίου-προϋπολογισμού 75.000,00ΕΥΡΩ.
5. ΄Εγκριση τεχνικής μελέτης του έργου-Ανακατασκευή πεζοδρομίων με φωτισμό στα Χάνια-προϋπολογισμού 54.000,00ΕΥΡΩ.
6. ΄Εγκριση τεχνικής μελέτης του έργου-Αποκατάσταση κατεστραμμένου δικτύου ύδρευσης Δήμου Αυλώνος-, προϋπολογισμού 75.000,00ΕΥΡΩ.
7. ΄Εγκριση τεχνικής μελέτης του έργου-Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Γηπέδου Αυλωναρίου-, προϋπολογισμού 50.000,00ΕΥΡΩ.
8. ΄Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου:-Αντιπλημμυρικά έργα στο Τ.Δ. Οκτωνιάς
9. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Αυλώνος
10. Αίτηση Στάθα Χριστίνας, για χορήγηση βεβαίωσης (απόσταση από δημοτική υδροληψία της πηγής εντός του αγροκτήματός της στη θέση «Λειβαδάκια» Οκτωνιάς).
11. Αίτηση Τζέμη Λουκά του Κων/νου (ανόρυξη γεώτρησης στο τ.δ. Νεοχωρίου).
12. Ανάκληση απόφασης Δ.Σ. περί Καθορισμού τελών διαφήμισης .