Συνεργασία αναπτύχθηκε μεταξύ τους, για την αναστήλωση και αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου ιαματικών λουτρών  «Άγιοι Ανάργυροι» και την προστασία των ακτών της Λουτρόπολης της Αιδηψού με προσάμμωση και αμμοπαγίδες.

Ο κ. Κεδίκογλου κοινοποιεί στον Υπουργό τα σχετικά έγγραφα που έχουν αποσταλεί προς τον Υπουργό Πολιτισμού και τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αντίστοιχα, ζητώντας να προβεί στις δέουσες ενέργειες.
Για το θέμα του παλαιού Υδροθεραπευτηρίου ο βουλευτής επισημαίνει, ότι ως Υπουργός εποπτεύων την εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης που φέρεται κύριος του έργου, έχει τη δυνατότητα παρέμβασης και για την απόφαση αναστήλωσης και για την επιτάχυνσή της.
Σχετικά με το θέμα της προστασίας των ακτών της Αιδηψού ο κ. Κεδίκογλου τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία του έργου, το οποίο χαρακτηρίζει ως έργο βασικής τουριστικής υποδομής, παρακαλώντας να τεθεί στις αρμοδιότητες του Υπουργείου και του οικείου προϋπολογισμού.

Η σχετική αλληλογραφία μεταξύ των δύο ανδρών, είναι η παρακάτω:

1η Επιστολή

Aθήνα, 5 Μαίου 2009

Προς
Τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης
κ. Κώστα Μαρκόπουλο

Σου κοινοποιώ επιστολή μου προς τον Υπουργό Πολιτισμού σχετική με την αναστήλωση και αποκατάσταση του παλαιού Υδροθεραπευτηρίου, χαρακτηρισμένου ως Έργο Τέχνης διατηρητέο.
Ως Υπουργός εποπτεύων την εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης που φέρεται Κύριος του Έργου, θεωρώ ότι έχεις την δυνατότητα παρέμβασης και για την απόφαση αναστήλωσης και για την επιτάχυνσή της.
Όπως βλέπεις από τα συνημμένα, το έργο έχει καθυστερήσει και εισπράττουμε αρνητικές κρίσεις, δεδομένου ότι πλην της ιστορικότητας το έργο θα αποδώσει ως επί πλέον Τουριστικός πόλος, αναγκαίος για την Αιδηψό.
Σου εισηγούμαι οι Τεχνικές Υπηρεσίες – Αρχιτέκτονες του Ε.Ο.Τ. – να ασχοληθούν με την Θέρμη (Σπηλιά) του Σύλλα.

Με εκτίμηση  

                                                                                                    Σίμος Κεδίκογλου

2η Επιστολή

Αθήνα, 29 Απριλίου 2009
Προς
Υπουργείο Πολιτισμού
Γραφείο Υπουργού

Στην λουτρόπολη Αιδηψός το παλαιό Υδροθεραπευτήριο Αγ. Ανάργυροι έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο Έργο Τέχνης με την απόφαση: ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3098/30885/15.7.1987 δημοσιευμένη στο Φ.Ε.Κ. 455/τ.β./ 21.8.87.
Το κτιριακό συγκρότημα φέρεται ιδιοκτησίας της ΄΄Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.΄΄
Μετά από απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (Ευάγγελος Βενιζέλος) : 21820/ ΔΠΚΑΝΜ / 2.500 Π.Σ. /16 Απριλίου 2002 και όλες τις απαιτούμενες σχετικές μελέτες εξεδόθη η υπ’ αριθμ 218/2002 ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ από το Γραφείο της Ιστιαίας η οποία προέβλεπε:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τη μελέτη που υποβλήθηκε όπως έχει ελεγχθεί και θεωρηθεί από τη ΔΠΚΑΝΜ και την εκτέλεση των αναφερόμενων σε αυτή εργασιών επισκευής και προσαρμογής σε νέα χρήση (πολιτιστικό κτήριο πολλαπλών χρήσεων) του κτηρίου «ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», στην Αιδηψό Ευβοίας, ιδιοκτησίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.», με τις εξής παρατηρήσεις:
Α) Να υποβληθεί χρωματική πρόταση για την πρόσοψη.
Β) Οι νέες ανοιγόμενες θύρες στην κεντρική αίθουσα να διαφοροποιηθούν ελαφρά από τις υπάρχουσες.
Γ) Αμέσως μετά την τοποθέτηση των εσωτερικών ικριωμάτων, να γίνει εκτεταμένη έρευνα για την αποκάλυψη, αντιγραφή και αναπαραγωγή του ζωγραφικού διάκοσμου.
Δ) Δεν εγκρίνεται η κατασκευή του παταριού.

Η επισκευή και αποκατάσταση του κτιρίου αυτού αναμένεται εναγωνίως από την Κοινωνία του Δήμου Αιδηψού διότι θα αποτελέσει ισχυρό πόλο έλξης τουριστών.
Από της εκδόσεως της άδειας οικοδομής – Ιούνιος 2002 – έως σήμερα καμμία πρωτοβουλία – τόσον από την Ιδιοκτήτρια Εταιρεία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» όσον και από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης δεν ανελήφθη για την υλοποίηση των εργασιών που προβλέπονται από τις μελέτες της άδειας οικοδομής.
Εν τω μεταξύ η προθεσμία της άδειας οικοδομής εκπνέει την 18 Ιουνίου 2010.
Λόγω του ειδικού ενδιαφέροντος του κτιρίου αλλά και των κοινωνικών απαιτήσεων, σας παρακαλώ το έργο να ενταχθεί στα προγράμματα του Υπουργείου Πολιτισμού το ταχύτερο δυνατόν.
Επισυνάπτω αντίγραφα της παραπάνω απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού για την εκτέλεση των εργασιών, αντίγραφο της άδειας οικοδομής καθώς και αντίγραφο του υπ’ αριθμ πρωτ: 4533/22.9.2008 εγγράφου της ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ με τις αποφάσεις ανακήρυξης του κτιρίου ως διατηρητέου Μνημείου Έργου Τέχνης, για τις τυχόν ανάγκες των υπηρεσιών σας.

Με εκτίμηση

Σίμος Κεδίκογλου

3η Επιστολή

Αθήνα, 7  Μαίου 2009

Προς
Τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης
κ. Κώστα Μαρκόπουλο

Σου κοινοποιώ επιστολή μου προς τον Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σχετικώς με την ανάγκη προστασίας των ακτών της Λουτρόπολης Αιδηψού με προσάμμωση και αμμοπαγίδες.
Ως εκ της θέσεως σου αντιλαμβάνεσαι καλύτερα παντός άλλου το θέμα, την τουριστική σημασία του αλλά και γενικότερα την οικονομική και αναπτυξιακή.
Είναι έργο βασικής τουριστικής υποδομής και θα παρακαλούσα να μπει στις προτεραιότητες του Υπουργείου σου και του οικείου προϋπολογισμού. Οι τεχνικές υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. έχουν σημαντική πείρα επί του θέματος, το αντιμετώπισαν στην Σκύρο. Περιττό να παρακαλέσω για το ειδικό ενδιαφέρουν σου αφού είναι κοινό μας πρόβλημα.
Τέλος πολλά παράπονα διατυπώνονται για την κατάσταση των ακτών κολύμβησης: Πέτρες, σκουπίδια, επικίνδυνες προσβάσεις κ.λ.π. Ίσως οι υπηρεσίες  εποπτείας του ΕΟΤ και του Λιμεναρχείου χρειάζονται κάποια όχληση.


Με εκτίμηση

Σίμος  Κεδίκογλου

4η Επιστολή

Αθήνα, 7 Μαΐου 2009
Προς
Τον Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Η Αιδηψός, γνωρίζεις, είναι ίσως η μεγαλύτερη λουτρόπολη της χώρας μας με μεγάλες ιστορικές καταβολές.
Προτιμάται ως θέρετρο και για τα θερμά της νερά αλλά τελευταία με αυξητικό μάλιστα ενδιαφέρον, για θαλάσσια λουτρά διότι η θάλασσά της παρουσιάζει ηρεμία, καθαρότητα και εύκρατη θερμοκρασία.
Η προτίμηση για θαλάσσια λουτρά και το εξαιρετικό τους κλίμα, έχουν μετατρέψει την Αιδηψό σε τόπο όχι μόνον ιαματικού τουρισμού αλλά και ως θέρετρο, κυρίως οικογενειών λαϊκών στρωμάτων.
Τα θαλάσσια λουτρά όμως, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, απαιτούν και αμμουδιά.
Εν τούτοις, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο της άμμο-ερήμωσης , αποψίλωση των ακτών από άμμο.
Για την αποκατάσταση των ακτών χρησιμοποιούνται κυρίως δύο μέθοδοι, ήτοι:
Α) η κατασκευή αμμοπαγίδων και β) η μεταφορά άμμου μέσω βυθοκόρων από τα βαθειά στην ακτή. Οι μέθοδοι αυτοί (α) και (β) μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ταυτόχρονα.
Φαινόμενο όμοι με αυτό των Λουτρών Αιδηψού υπάρχει στην παραλία, «Μώλος» της Σκύρου όπου έγιναν έργα από τον Ε.Ο.Τ., έργα προσάμμωσης και προστασία της ακτής (3 αποσπασμένοι κυματοθραύστες από λιθορριπές παράλληλοι στην ακτή).
Υπάρχει δε στην ΔΤΥΝΑ Ευβοίας εγκεκριμένη μελέτη για επί πλέον κατασκευή 6 κυματοθραυστών στη συνέχεια των ανωτέρω για πλήρη προστασία της ακτής, οι οποίοι όμως δεν έχουν υλοποιηθεί ως έργο ( προϋπολογισμός 3.000.000 ευρώ).
Όμοιοι φαινόμενο έχουμε και στην παραλία του Δήμου Αρτεμησίου από Πευκί μέχρι τοποθεσία «Κεφάλες», όπου τώρα εκτελούνται τέτοια έργα (ΠΕΠ 3 προϋπολογισμού 2.120.000 ευρώ) αλλά και στην παραλία Αγ. Αποστόλων Πετριών, όπου μεταφέρθηκε άμμος με βυθοκόρο από τα βαθειά στην ακτή επαναφέροντας την παραλία στην αρχική της κατάσταση.
Στην Αιδηψό έχει αποψιλωθεί σε μεγάλο μέρος η δυτική παραλία από τη θέση όπου το ξενοδοχείο Ηράκλειο έως και τη θέση Ριβιέρα και από τη θέση Ριβιέρα έως και τις Λίμνες η ακτή έχει απογυμνωθεί πλήρως από άμμο- αμμοερήμωση.
Η άμμος  μεταφέρεται στην απέναντι ακτή θέση Μύλος και Αμπέλια Γιάλτρων και προς το Γρεγολίμανο.
Για την τουριστική αξιοπιστία και αρτιότητα της Λουτρόπολης είναι αναγκαίον και επείγον να γίνουν εργασίες προσάμμωσης, μεταφορά και διάστρωσης άμμου και να ακολουθήσει η απαιτούμενη προστασία με αμμοπαγίδες.
Πιστεύω, επειδή δεν έχουμε απέναντι στην ακτή πέλαγος αλλά κόλπο μικρού σχετικώς πλάτους η αμμοπαγίδευση να χρειάζεται ηπιότερα μέσα και χαμηλότερο κόστος. Αυτό θα το υποδείξει μια μελέτη ακτοπροστασίας από Υδραυλικούς-Λιμενολόγους – Ακτομηχανικούς. Η ΤΥΝΕ Εύβοιας έχει κατάλληλα στελέχη (προϊστάμενος ο κ. Ν. Κασιώνης) με πείρα σε τέτοια έργα στη Β. Εύβοια. Κατά τις εκτιμήσεις της το έργο της προσάμμωσης είναι απλό και το κόστος δεν θα υπερβεί τις 100.000 ΕΥΡΩ για όλη την παραλία, επί πλέον η προσάμμωση δεν εμποδίζει την σε δεύτερο χρόνο κατασκευή των αμμοπαγίδων, ( η απώλεια της άμμου θα είναι αργή λόγω του μικρού κυματισμού, αλλά και της γεωμετρίας της ακτή).
Ο μελετητής, χρήσιμο είναι να εξετάσει και τη σκοπιμότητα να θραυσθούν οι πλακόλιθοι που είναι εμφανείς πλέον στην παραλία μετά την αμμοερήμωση και να χρησιμοποιηθούν είτε για τις νησίδες ή και ως πρόβολοι συγκράτησης της άμμου.
Είναι αξιοπαρατήρητο ότι ορισμένοι πρόβολοι που σχηματίσθηκαν ad hoc έχουν συγκρατήσει άμμο.
Περιττό να σου τονίσω ότι η προσάμμωση είναι έργο ζωής και βασικής υποδομής για τη λουτρόπολη. Νομίζω το κόστος της προσάμμωσης πρέπει να βαρύνει τα αποθεματικά του Λιμενικού Ταμείου, τα οποία άλλωστε είναι εισφορές των τουριστών και λουομένων, οπότε άνετα μπορεί να εκτελεστεί εφέτος.
Δεν περιποιεί, θεωρώ, τιμήν στην Λιμενική Επιτροπή ότι έως τώρα δεν ευαισθητοποιήθηκε, ως προς το θέμα της αμμοερήμωσης.
Σκόπιμο είναι να σημειωθεί ότι για τις νησίδες-αμμοπαγίδες και τυχόν προβόλους (μώλους) θα χρειαστούν ογκόλιθοι, είδος που σπανίζει στην περιοχή. Από τον Οκτώβρη πιθανολογείται η έναρξη της εκσκαφής της δεύτερης φάσης του Περιφερειακού της Αιδηψού η οποία θα αποδώσει πετρώματα. Τα δύο έργα θα μπορούσαν να συντονιστούν.

Σε παρακαλώ για τις ενέργειές σου.

                                                       

Με εκτίμηση

Σίμος  Κεδίκογλου


Κοινοποίηση: 1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση- Γραφείο Νομάρχη
                       2. ΤΥΝΕ Ευβοίας
.