Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί την 27η/7/2022, ημέρα
Τετάρτη, με ώρα έναρξης 14:00 και λήξης 21:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το
άρθρο 78 του Ν.4954/2022, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης:

1. Περί ορισμού εκπροσώπου για την συγκρότηση της επιτροπής που αφορά το χαρακτηρισμό
χώρων αιγιαλού και παραλίας
2. Περί έγκρισης 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (υπ. αρ. 336/2022 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής)
3. Περί πεζοδρόμησης τμήματος της οδού Αβάντων και τμήματος της Λεωφόρου Χαϊνά και
τροποποίηση του σχεδίου πόλεως (υπ. αρ. 141/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
4. Περί μετεγκατάστασης Λαϊκής Αγοράς της Ενότητας Νέας Αρτάκης λόγω παρέλευσης του
προγραμματισμένου χρόνου λειτουργίας της (υπ. αρ. 142/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής

Ακολουθείστε μας στο Google News