Με ανακοίνωση της η Τράπεζα της Ελλάδος την Κυριακή 8/12/2013 ανακοίνωσε την ανάκληση της άδειας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Εύβοιας. Οι καταθέσεις της τράπεζας είναι εξασφαλισμένες και μεταφέρονται στην Alpha Bank.

Συγκεκριμένα η Τράπεζα της Ελλάδος εξέδωσε απόφαση με την οποία ανακαλεί την άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας Συν.Π.Ε.»,  θέτοντας το σε ειδική εκκαθάριση και διορισμός ειδικού εκκαθαριστή.
Όπως αναλυτικά αναφέρει η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, οι λόγοι που οδηγούν στην ανάκληση της άδειας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Εύβοιας είναι:
i) Τα ίδια κεφάλαια του πιστωτικού ιδρύματος, λαμβανομένης υπόψη της ανεπάρκειας των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, η οποία βάσει των τελευταίων υποβληθέντων εποπτικών στοιχείων της 30.9.2013 ανερχόταν σε ποσό ευρώ οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων δύο χιλιάδων (€ 8.802.000), υπολείπονται κατά το ποσό των ευρώ έξι εκατομμυρίων εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων (€ 6.135.000) του απαιτουμένου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 3601/2007 και την ΠΔ/ΤΕ 2630/29.10.2010, σε συνδυασμό με την ΠΕΕ 13/28.3.2013, όπως ισχύουν.
ii) το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα αδυνατεί να αυξήσει τα κεφάλαιά του, ώστε να αρθεί η παρούσα ανεπάρκειά τους καθώς:
α) δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα κεφάλαια κατά την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου που πραγματοποίησε κατά το χρονικό διάστημα από 21.2.2013 έως 28.6.2013,
β) δεν τήρησε τις διαδοχικά με τα υπό στοιχεία ιβ) και ιδ) έγγραφα ταχθείσες από την Τράπεζα της Ελλάδος προθεσμίες (31.8.2013 και 31.10.2013) για την αποκατάσταση της κεφαλαιακής του επάρκειας,
γ) παρήλθε άπρακτη και η τελευταία παράταση που δόθηκε δια του ανωτέρω υπό ιε) εγγράφου από την Τράπεζα της Ελλάδος για την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου, δεδομένου ότι το ποσό των ευρώ τριακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν έντεκα (€ 324.111) που συγκέντρωσε το πιστωτικό ίδρυμα μέσω της δημόσιας προσφοράς νέων μερίδων δεν επαρκεί προκειμένου να αποκατασταθεί η κεφαλαιακή επάρκεια αυτού,
 iii) εκ των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι το πιστωτικό ίδρυμα δεν προσφέρει τα εχέγγυα ότι δύναται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και να διασφαλίσει τα επιστρεπτέα κεφάλαια που του έχουν εμπιστευτεί οι πιστωτές του και ιδίως οι καταθέτες.

Τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας μεταφέρονται στην Alpha Bank με την Τράπεζα της Ελλάδος να καθορίζει το αντάλλαγμα που θα καταβάλει το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» στο υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» για τη μεταβίβαση των καθορισθέντων περιουσιακών στοιχείων σε ποσό ευρώ 2.004.198 €.

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019
Τα στοιχεία ενεργητικού της Συνεταιριστικής Τράπεζας της Εύβοιας αποτιμούνται σε 2.320.792 €, ενώ τα στοιχεία παθητικού 98.229.365 €. Την διαφορά των 95.908.573 θα την καλύψει στην Alpha Bank το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Παρόμοια τύχη με την Τράπεζα της Εύβοιας έχουν και οι Συνεταιριστικές Τράπεζες Δ. Μακεδονίας και Δωδεκανήσου. Για τους 220 υπαλλήλους των 3 τραπεζών θα δοθεί ευκαιρία απασχόλησης στην τράπεζα Alpha Bank.