Κατά την συνεδρίαση του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας αναφέρθηκαν οι τρόποι για την Αντιμετώπιση υπερκάλυψης χωρητικότητας ΧΥΤΑ Χαλκίδας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

“Κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας της 22/01/2021, οι Δήμοι μέλη του Φορέα κατέληξαν με ευρύτατη συναίνεση σε συμφωνία, ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης του μείζονος σημασίας προβλήματος που δημιουργεί η υπερκάλυψη της προβλεπόμενης χωρητικότητας του ΧΥΤΑ Χαλκίδας, ο οποίος εξυπηρετεί το σύνολο των Δήμων της Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας.

Κατά τη συνεδρίαση:
1. Επιβεβαιώθηκαν οι αναλύσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΦοΔΣΑ, σχετικά με τη δυνατότητα του ΧΥΤΑ να λειτουργεί νόμιμα και να υποδέχεται ποσότητες απορριμμάτων μέχρι το τέλος του Μαρτίου, και υπό τις ευνοϊκότερες δυνατές συνθήκες, μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2021.
2. Έγινε δεκτό ότι η νομιμότητα λειτουργίας του ΧΥΤΑ εξαρτάται από τις ποσότητες απορριμμάτων που προβλέπονται από την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του ΧΥΤΑ, που εκδίδει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και όχι από την ύπαρξη ελεύθερου χώρου στα κύτταρα του ΧΥΤΑ.
3. Έγινε δεκτή πρόταση της Δημάρχου Χαλκιδέων κας Έλενας Βάκα, σύμφωνα με την οποία, η νόμιμη συνέχιση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ προϋποθέτει την τροποποίηση της ΑΕΠΟ, ως προς τις ποσότητες απορριμμάτων που μπορούν να αποτεθούν στο ΧΥΤΑ. Την ίδια ακριβώς πρόταση είχε υποβάλει και η Τεχνική Υπηρεσία του ΦοΔΣΑ από τον Δεκέμβριο του 2019.
4. Έγινε δεκτή πρόταση της Δημάρχου Χαλκιδέων κας Έλενας Βάκα, να συναφθεί προγραμματική σύμβαση με την οποία ο Δήμος Χαλκιδέων θα αναλάβει, με δικό του κόστος, να συντάξει τη μελέτη τροποποίησης της ΑΕΠΟ, στην οποία θα περιλαμβάνονται και οι επιπλέον ποσότητες απορριμμάτων που θα αποτεθούν και τα απαιτούμενα τεχνικά έργα αντιστήριξης των τοιχωμάτων του ΧΥΤΑ, και οι εργασίες αποκατάστασης του ΧΥΤΑ.
5. Συμφωνήθηκε ότι με την ίδια προγραμματική σύμβαση ο Δήμος Χαλκιδέων θα αναλάβει την υποχρέωση να θέσει τη μελέτη υπ’ όψη των αρμόδιων Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου έγκαιρα, και το αργότερο μέχρι την 30-06-2021, να έχει τροποποιηθεί η ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ Χαλκίδας, ώστε να επιτραπεί ρητά η συνέχιση της λειτουργίας του, σύμφωνα με τα όσα θα ορίζει η τροποποιημένη ΑΕΠΟ.
6. Ο ΦοΔΣΑ δεν διαφωνεί με την πρόταση της Δημάρχου Χαλκιδέων για την εξ ολοκλήρου κάλυψη του κόστους αποκατάστασης του ΧΥΤΑ Χαλκίδας από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά κονδύλια δεν θα προέλθουν από τη μείωση άλλων κονδυλίων της Περιφέρειας, που προορίζονται για την κάλυψη άλλων αναγκών του Φορέα.
7. Η οριστική επίλυση του προβλήματος θα επέλθει με την υλοποίηση του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (MEA) και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (XYTY) Χαλκίδας» συνολικού προϋπολογισμού 49.252.173,00 ευρώ, για το οποίο ο ΦοΔΣΑ υπέβαλλε πρόταση χρηματοδότησης από τις 30 Δεκεμβρίου 2020 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με την συγχρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής της Ε.Ε..

Ακολουθείστε μας στο Google News