Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Εύβοιας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία στο Βαμβάκι», ενημερώνουν τους βαμβαπαραγωγούς της ΠΕ Εύβοιας, για τις απαραίτητες
ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.

Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ι Σ
1. Τα βαμβακόφυτα βρίσκονται στο στάδιο των 7-8 χτενιών και των πρώτων ανθέων.
2. Οι συλλήψεις ακμαίων πράσινου και ρόδινου σκουληκιού στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων είναι ιδιαίτερα χαμηλές, ως μηδενικές. Επίσης, οι επιτόπιες παρατηρήσεις στις βαμβακοφυτείες που είναι εγκαταστημένες οι παγίδες, δεν έδειξαν προσβολές καρποφόρων οργάνων, ούτε την παρουσία
προνυμφών πράσινου και ρόδινου σκουληκιού.
3. Κατά τόπους, διαπιστώθηκαν περιορισμένης έκτασης προσβολές από αφίδες, τετράνυχο λύγκο και θρίπα.

Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
Κρίνεται ως απολύτως απαραίτητο, οι παραγωγοί να παρακολουθούν προσεκτικά 2 φορές την εβδομάδα τις βαμβακοφυτείες, για την διαπίστωση επιβλαβών εντόμων και ακάρεων. Οι επεμβάσεις θεωρούνται αναγκαίες και πρέπει να εφαρμόζονται άμεσα, μόνο στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι ο πληθυσμός των φυτοπαρασίτων ξεπερνά τα κατώτερα όρια επέμβασης.

Τα όρια αυτά ανά εχθρό είναι:
– Τετράνυχος: όταν στην εξέταση τυχαίου δείγματος φύλλων, εμφανίζεται τετράνυχος κ.μ.ο. στο 30-50% των φύλλων. Για την καταπολέμηση τους, προτείνεται κατά προτεραιότητα να χρησιμοποιούνται δραστικές ουσίες με εκλεκτικό τρόπο δράσης, όπως: etoxazole, hexithiazox & propargite (το τελευταίο
προς το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου). Στην παρούσα φάση, γενικώς, δεν απαιτείται επέμβαση.
Όμως, λόγω των ξηροθερμικών συνθηκών των τελευταίων ημερών, είναι πιθανή μία πληθυσμιακή έξαρση των τετρανύχων. Για το λόγο αυτό, οι παραγωγοί θα πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση και να μην εφησυχάζουν.

– Πράσινο σκουλήκι: η παρουσία 6-8 προνύμφών 1ου & 2ου σταδίου μήκους 1 εκ ανά 100 φυτά ή μιας προνύμφης κ.μ.ο. στα φυτά της γραμμής μήκους ενός μέτρου. Την περίοδο αυτή δραστηριοποιούνται στις βαμβακοφυτείες σημαντικοί πληθυσμοί ωφέλιμων εντόμων, που συμβάλλουν σημαντικά στην
καταπολέμηση του πράσινου σκουληκιού. Για το λόγο αυτό, καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση πυρεθροειδών και οργανοφωσφορούχων εντομοκτόνων και προτείνεται η εφαρμογή σκευασμάτων του Bacillus thuringiensis με 2 ‰ ζάχαρη, του spinosad, του emamectin benzoate και του diflubenzuron.

– Ρόδινο σκουλήκι: Στην παρούσα φάση της καλλιέργειας και στο βλαστικό στάδιο το οποίο βρίσκονται οι όψιμες βαμβακοφυτείες, το ρόδινο σκουλήκι δεν αποτελεί ακόμη ιδιαίτερα επικίνδυνο εχθρό. Για τις πρώιμες βαμβακοφυτείες, συστήνεται να διενεργούνται από τους παραγωγούς κάθε 3 μέρες επιτόπιοι
έλεγχοι για την ύπαρξη προσβεβλημένων κλειστών ανθέων (ροζέτες). Επέμβαση συστήνεται στην περίπτωση, που σε τυχαίο δείγμα ανθέων από όλη την έκταση του χωραφιού, διαπιστωθούν ροζέτες σε ποσοστό μεγαλύτερο από 20%.
Κατά την εφαρμογή των ψεκασμών, θεωρούμε απαραίτητο να τονίσουμε, ότι πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ατομικής προστασίας και να ειδοποιούνται έγκαιρα οι μελισσοκόμοι για την απομάκρυνση των κυψελών τους.
Αδικαιολόγητοι ή άστοχοι ψεκασμοί, καταστρέφουν τους πληθυσμούς των ωφέλιμων εντόμων, με αποτέλεσμα την έξαρση επιβλαβών εντόμων και ακάρεων. Επίσης, αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας των εχθρών στις δραστικές ουσίες.

Σε κάθε περίπτωση, οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνοι υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλογής της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης, στις συνθήκες της καλλιέργειάς των, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του τρόπου και του χρόνου
χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και για τους λοιπούς χειρισμούς που συμβάλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα της καλλιέργειας, οι βαμβακοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου στο τηλέφωνο 2221353920 καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας στο τηλέφωνο 24210-66525.