Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Εύβοιας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας και με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν από την συνεχή παρακολούθηση των συλλήψεων του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού στις φερομονικές παγίδες καθώς και τις επιθεωρήσεις στις βαμβακοφυτείες, σας γνωρίζουμε ότι:

1. Οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο ωρίμανσης και του ανοίγματος των καρυδιών της τάξης του 20 έως 60%.
2. Οι συλλήψεις των πεταλούδων του πράσινου σκουληκιού στις φερομονικές παγίδες είναι μηδενικές έως πολύ χαμηλές.
3. Οι συλλήψεις των πεταλούδων του ρόδινου σκουληκιού είναι μηδενικές σε όλες τις περιοχές, με εξαίρεση την περιοχή Ν. Πύργου.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
1. Να συνεχισθεί η παρακολούθηση των παγίδων και οι δειγματοληψίες, τουλάχιστον ως το τέλος Σεπτεμβρίου, όπως αυτό αναφέρεται και στο προηγούμενο τακτικό δελτίο.
2. Δε συνιστώνται επεμβάσεις φυτοπροστασίας, παρά μόνο στις πολύ όψιμες φυτείες και μόνο στην περίπτωση που διαπιστώνεται υπέρβαση του ορίου προσβολής για το ρόδινο σκουλήκι.
3. Συνιστάται αποφύλλωση με εγκεκριμένα φυτορρυθμιστικά σκευάσματα, όταν το ποσοστό ανοιγμένων καρυδιών είναι περίπου πάνω από 50% και σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής και προστασίας που αναφέρονται στην ετικέτα του σκευάσματος. Η περίοδος αυτή θεωρείται κατάλληλη για την αποτελεσματική εφαρμογή της αποφύλλωσης, διότι επισπεύδεται η ωρίμανση, διευκολύνεται η συγκομιδή, διασφαλίζεται η καθαρότητα του προϊόντος και περιορίζονται οι ζημιές από υγρασία
(χρωματισμός ινών). Τα χρησιμοποιούμενα αποφυλλωτικά δεν πρέπει να ξεραίνουν τα φύλλα, αλλά να προκαλούν την φυσιολογική τους πτώση. Φύλλα που ξεραίνονται, παραμένουν στο φυτό και τρίβονται κατά τη συγκομιδή, μειώνοντας έτσι την ποιότητα του προϊόντος.
4. Η μηχανική συγκομιδή του σύσπορου βαμβακιού να πραγματοποιείται όταν αυτό δεν είναι υγρό. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται συγκομιδή αμέσως μετά από βροχή ή κατά τη νύχτα ή ακόμη νωρίς το πρωί με δροσιά. Υγρά σύσπορα βαμβάκια με υγρασία μεγαλύτερη από 10% (ίνες ή σπόρους),
πρέπει να εκκοκίζονται αμέσως και να μην αποθηκεύονται.
5. Μετά τη συγκομιδή, συνιστάται απαραιτήτως στελεχοκοπή και ψιλοθρυμματισμός των υπολειμμάτων των βαμβακοφύτων και ακολούθως ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με βαθύ όργωμα. Το βαθύ φθινοπωρινό όργωμα, πέραν της ενσωμάτωσης των υπολειμμάτων (για την καλύτερη αποσύνθεση είναι επιθυμητές μερικές μονάδες αζώτου), βοηθά και στη σημαντική μείωση των πληθυσμών των διαχειμαζόντων μορφών του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού.

Αυτό επιτυγχάνεται με την μηχανική καταστροφή των διαχειμαζουσών μορφών, την έκθεσή τους στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες του χειμώνα και την έκθεσή τους στην πληθώρα των φυσικών εχθρών.

Όσοι παραγωγοί εντοπίζουν σημαντικό πρόβλημα στην καλλιέργειά τους, μπορούν να απευθύνονται
στο Τμήμα Φυτοϋγείας της Υπηρεσίας μας (Χαλκίδα, τηλ. 2221353920) ή στο Περιφερειακό Κέντρο
Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας (Βόλος, τηλ.24210-66525).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Α.Πανούσης