Ο Δημήτρης Αναγνωστάκης και ακόμη 2 βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς συνυπογράφουν και ερωτούν τον αρμόδιο Υπουργό για τα Πυρόπληκτα δάνεια των Επιχειρήσεων και την δυσμενή σημερινή κατάσταση αυτών.

ΔΑΝΕΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΝΟΜΩΝ

(ΕΥΒΟΙΑΣ – ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΗΛΕΙΑΣ – ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΛΑΚΩΝΙΑΣ – ΑΧΑΙΑΣ)

Με την υπ’ αριθμ.2/54310/0025/13-09-2007, (ΦΕΚ 1858B’/13-09-2007), απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών παρασχέθηκε η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς τα πιστωτικά ιδρύματα για την ρύθμιση οφειλών και την χορήγηση κεφαλαίων κίνησης σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν σε νομούς που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007.

Η πρώτη δόση ορίστηκε καταβλητέα την 30η Ιουνίου 2010. Εν συνεχεία με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του Νόμου 3816/2010, ορίστηκε ότι οι επιχειρήσεις και επαγγελματίες των πυρόπληκτων Νομών κατά τις πυρκαγιές του 2007, στους οποίους χορηγήθηκαν δάνεια σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση δικαιούνται να ζητήσουν αναστολή επί διετία και αναδρομικά από 01/01/2010 της χρεολυτικής αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου, με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου.

Κατόπιν αυτού εκδόθηκε η 2/16553/0025/17-03-2010 εγκύκλιος από το Υπουργείο με σχετικές οδηγίες εφαρμογής.

Σύμφωνα με αυτή η αποπληρωμή των συναφθέντων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου δανείων έγινε ως εξής:

1.Για τα δάνεια ρύθμισης οφειλών, η πρώτη δόση είναι καταβλητέα την 30/06/2012 και η τελευταία την 31/12/2019.

2.Για τα δάνεια χορήγησης νέων κεφαλαίων κίνησης, η πρώτη δόση είναι καταβλητέα την 30/06/2012 και η τελευταία την 31/12/2014.      
                                                                           
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από πιέσεις που ακολούθησαν από τα Επιμελητήρια των πυρόπληκτων Νομών εκδόθηκε η απόφαση του υπουργού οικονομικών κου Σαχινίδη για την αναστολή της πληρωμής των δανείων και των οφειλών των πυρόπληκτων Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών που ήταν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και προέβλεπε αναστολή των χρεολυτικών δόσεων της 30/06/2012 και 31/12/2012 για ένα έτος,  ΦΕΚ1346/25-04-2012.  

Η ανωτέρω εγκύκλιος από το Υπουργείο Οικονομικών έφθασε στις Τράπεζες με σχετική καθυστέρηση.

Κατόπιν αυτού θα πρέπει λογικά να δοθεί μία νέα εύλογη χρονική προθεσμία για την υποβολή των αιτημάτων παράτασης, με την προϋπόθεση προσκόμισης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημέρωσης και της καταβολής των τυχόν ληξιπρόθεσμων τόκων στα εγγυημένα.

Επίσης, με βάση τα παραπάνω  θα πρέπει να παραταθεί και η διάρκεια αποπληρωμής και των μη εγγυημένων δανείων από το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τη διάρκεια αποπληρωμής των εγγυημένων.

Τέλος, επειδή οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε πλήρη αδυναμία να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις – παρότι δόθηκε παράταση των δύο δόσεων- ευκταίο θα ήταν να δοθεί παράταση της περιόδου χάριτος για μια τετραετία.

Με βάση τα προαναφερόμενα, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός :

•Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το αρμόδιο υπουργείο Οικονομικών, ώστε να αντιμετωπιστεί με αποτελεσματικότητα το συγκεκριμένο ζήτημα, των «πυρόπληκτων δανείων», που ταλανίζει έναν πολύ μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας σε έξι νομούς της χώρας μας;


Οι ερωτώντες βουλευτές:

Αναγνωστάκης Δημήτρης (Εύβοιας)
Πανούσης Γιάννης (Α΄Αθηνών)
Γιαννακάκη Μαρία (Β΄Πειραιώς)