Σε επίπεδο Περιφέρειας το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στη ∆υτική Μακεδονία µε 30,0% ενώ δεύτερη έρχεται η περιφέρεια  Στερεάς Ελλάδας µε 28,4%. Στον αντίποδα, το μικρότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στις Ιόνιους Νήσους µε 14,3%  και στο Νότιο Αιγαίο µε 15,3%.

Θλιβερή πρωτιά στην ποσοστιαία αύξηση των ανέργων κατέχει η περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας όπου οι άνεργοι το β’ τρίμηνο του 2012 αυξήθηκαν κατά 11,5 μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011!

Άννα Παππά, Υποψήφια Εύβοιας ΝΔ 2019 Ιούλιος

Περιοχή β’ 3μηνο 2011 β’ 3μηνο 2012 Διαφορά
Δυτική Μακεδονία 23,1 % 30 % 6,9
Στερεά Ελλάδα 16,9 % 28,4 % 11,5
Κεντρική Μακεδονία 18,8 % 25,1 % 6,3
Δυτική Ελλάδα 16,1 % 24,6 % 8,5
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 20,7 % 24 % 3,3
Αττική 15,6 % 23,8 % 8,2
Κρήτη 13,4 % 22,6 % 9,2
Ήπειρος 16,1 % 22,1 % 6
Θεσσαλία 15,4 % 21,9 % 6,5
Βόρειο Αιγαίο 14,1 % 21,7 % 7,6
Πελοπόννησος 13,1 % 19,9 % 6,8
Νότιο Αιγαίο 13,7 % 15,3 % 1,6
Ιόνιοι Νήσοι 14 % 14,3 % 0,3
Σύνολο Χώρας 16,3 % 23,6 % 7,3

Όσον αφορά την επικράτεια το β΄ τρίµηνο του 2012  ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147 άτοµα και των ανέργων σε 1.168.761.  Το ποσοστό ανεργίας ήταν 23,6%,  έναντι 22,6%  του προηγούµενου τριµήνου και 16,3%  του αντίστοιχου τριµήνου 2011.

Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (27,3%) είναι σηµαντικά υψηλότερο από των ανδρών (20,8%).

Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών (53,9%), το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 62,1%.

Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν µισθωτή απασχόληση, το 45,7% αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 47,6% αναζητά πλήρη αλλά στην ανάγκη είναι διατεθειµένο να εργαστεί και µε µερική απασχόληση. Τέλος, το 6,6% αναζητά µερική απασχόληση ή δεν ενδιαφέρεται αν θα βρει µερική ή πλήρη απασχόληση.

Ένα ποσοστό ανέργων (5,5%) απέρριψε, κατά τη διάρκεια του Β’ τριµήνου του 2012, κάποια πρόταση ανάληψης εργασίας για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή:
α) δεν ήταν ικανοποιητικές οι αποδοχές (29,5%),
β) δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (25,4%),
γ) δεν εξυπηρετούσε το ωράριο (18,0%).

Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση,  ανέρχεται στο 23,3% του συνόλου των ανέργων ενώ οι µακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν από 12  µήνες και άνω εργασία,  ανεξάρτητα αν είναι «νέοι»  ή «παλαιοί»  άνεργοι), αποτελούν αντίστοιχα το 59,0%.

Το ποσοστό ανεργίας των ατόµων µε ξένη υπηκοότητα,  είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων υπηκόων (32,5% έναντι 22,7%). Επίσης, το 71,1% των ξένων υπηκόων είναι οικονοµικά ενεργό,  ποσοστό σηµαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων το οποίο είναι 51,7%.