Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Εύβοιας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας
Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας και στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία στο
Βαμβάκι», ενημερώνουν τους βαμβαπαραγωγούς της ΠΕ Εύβοιας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής
φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.

ΔΙΙΑΠΙΙΣΤΩΣΕΙΙΣ
1. Την εποχή αυτή οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο βλαστικό στάδιο της ανθοφορίας-καρποφορίας, με
σχηματισμένο το 60-70% των καρυδιών τους.
2. Από την περίοδο αυτή και έπειτα, η απώλεια καρποφόρων οργάνων θεωρείται ως ζημιά μη αναπληρώσιμη από τα
φυτά, γεγονός που οδηγεί σε άμεση απώλεια παραγωγής.
3. Μέχρι σήμερα, οι πληθυσμοί των ακμαίων του πράσινου σκουληκιού στο δίκτυο φερομονικών παγίδων είναι
χαμηλοί ως μηδενικοί. Επίσης, κατά τις επιτόπιες παρατηρήσεις δεν διαπιστώθηκαν προσβολές πράσινου σε
καρποφόρα όργανα (άνθη, καρύδια), ούτε η παρουσία ζωντανών προνυμφών του εντόμου.
4. Σύμφωνα με ενδείξεις, έχει αρχίσει η δεύτερη περίοδος προσβολής των καρποφόρων οργάνων του βαμβακιού από
τις προνύμφες του πράσινου σκουληκιού. Η περίοδος αυτή θεωρείται ως ιδιαίτερα καταστροφική και απαιτεί
ιδιαίτερη προσοχή διότι: 1) αφορά κυρίως την καταστροφή των αναπτυσσόμενων καρυδιών, 2) οι πληθυσμοί του
εντόμου παρουσιάζονται συνήθως αυξημένοι και 3) σταδιακά μειώνεται σημαντικά η δυνατότητα αναπλήρωσης των
ζημιών σε καρποφόρα όργανα.
5. Οι συλλήψεις ακμαίων του ρόδινου σκουληκιού στο δίκτυο φερομονικών παγίδων μέχρι τώρα δεν είναι σημαντικές,
με εξαίρεση την τοποθεσία Σταφίδα της Κοινότητας Ν. Πύργου, καθώς και την τοποθεσία Κρύα Βρύση της περιοχής
Μαντουδίου.
6. Δεν παρατηρήθηκαν άλλοι εντομολογικοί εχθροί καθώς και ακάρεα, σε πληθυσμούς που είναι δυνατό να
προκαλέσουν ζημιές στην καλλιέργεια.
7. Ορισμένες βαμβακοφυτείες εμφανίζουν υπερβολική βλάστηση, κατάσταση η οποία είναι αρνητική για την πορεία
της καλλιέργειας. Και αυτό διότι οδηγεί σε οψιμότητα της παραγωγής και δημιουργεί κατά πολύ αυξημένες
πιθανότητες απώλειας της παραγωγής από εντομολογικούς εχθρούς και κυρίως από τα σκουλήκια πράσινο και
ρόδινο.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΙΣ
Α. Πράσινο σκουλήκι.
Σύμφωνα με τις ανωτέρω διαπιστώσεις, συνιστάται στους βαμβακοκαλλιεργητές να ελέγχουν τις βαμβακοφυτείες
κάθε 3 μέρες και να επεμβαίνουν με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, μόνο όταν διαπιστώνουν πάνω από 4
μικρές προνύμφες (μήκους μέχρι 1 εκατοστό) σε 100 φυτά (διασχίζοντας όλη την έκταση διαγωνίως) ή εναλλακτικά
πάνω από μία (1) νεαρή προνύμφη στα φυτά ενάμισι (1,5) μέτρου επί της γραμμής.
Στην περίπτωση επανάληψης του ψεκασμού, καλό είναι να χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά προϊόντα
διαφορετικού τρόπου δράσης.
Οι ψεκασμοί καλό είναι να διενεργούνται βραδινές ώρες για την προστασία των μελισσών και διότι τα ακμαία του
πράσινου σκουληκιού είναι περισσότερο δραστήρια κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Ο ψεκασμός είναι περισσότερο αποτελεσματικός όταν γίνεται νωρίς, δηλαδή σε νεαρές προνύμφες μήκους μέχρι
ένα (1) εκατοστό. Συνεπώς, ο έγκαιρος ψεκασμός είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση
των πληθυσμών του πράσινου σκουληκιού και για την αποφυγή ζημιών οικονομικής σημασίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΠΟΙΟΤ. & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Λ. Χαϊνά 93- 341 00 Χαλκίδα
TELEFAX: 22210 36095
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Τζ ελάς
ΤΗΛ 22213 53920
e_mai l : t zelas . k@evia.ps te.gov.gr
Χαλκίδα 3 Αυγούστου 2012
Αρ. Πρωτ.: 10803
ΩΣ Π.Δ.
ΠΡΟΣ
Β. Ρόδινο σκουλήκι.
Την εποχή αυτή τα βαμβακόφυτα φέρουν άνθη και καρύδια διαφόρων ηλικιών Οι προνύμφες του ρόδινου
σκουληκιού προσβάλλουν τόσο τα άνθη, όσο και τα καρύδια. Η διαπίστωση της προσβολής στα άνθη είναι εύκολη, διότι
τα προσβεβλημένα άνθη δεν ανοίγουν και σχηματίζουν τις χαρακτηριστικές ροζέτες. Αντιθέτως οι προσβολές στα
καρύδια σπανίως μπορούν να διακριθούν μακροσκοπικά (με το μάτι), διότι η οπή εισόδου της προνύμφης είναι
μικροσκοπική και γρήγορα επουλώνεται.
Για τον αποτελεσματικό έλεγχο του ρόδινου σκουληκιού, συνιστάται απαραιτήτως να διενεργούνται σε κάθε
βαμβακοφυτεία προσεκτικοί επιτόπιοι έλεγχοι κάθε 3 μέρες και καλό είναι εκτός από τα καρύδια να ελέγχονται, ακόμη,
και τα λουλούδια.
Το όριο επέμβασης όσον αφορά την προσβολή στα άνθη είναι είκοσι (20) προσβεβλημένα άνθη (ροζέτες) σε δείγμα
100 ανθέων από τουλάχιστον πέντε (5) αντιπροσωπευτικά σημεία της φυτείας.
Το όριο επέμβασης στα νεαρά καρύδια είναι πέντε ως οκτώ (5─8) προνύμφες μέσα σε καρύδια ηλικίας περίπου
δύο ως τριών (2─3) εβδομάδων, σε τυχαίο δείγμα που λαμβάνεται κατά τη διαγώνιο της φυτείας. Επισημαίνεται ότι η
διαπίστωση της προσβολής στα καρύδια απαιτεί απαραίτητα δειγματοληψία και προσεκτική εξέταση του εσωτερικού
των καρυδιών με μεγεθυντικό φακό.
Ψεκασμοί εναντίον του ρόδινου σκουληκιού συνιστώνται μόνο στην περίπτωση που διαπιστώνεται υπέρβαση των
ανωτέρω ορίων.
Επίσης, οι επεμβάσεις είναι αποτελεσματικές μόνο όταν διενεργούνται έγκαιρα, δηλαδή πριν οι νεαρές προνύμφες
του ρόδινου εισχωρήσουν μέσα στο καρύδι. Η θανάτωση των προνυμφών που προλαβαίνουν να μπουν στο καρύδι είναι
πρακτικά αδύνατη και συνεπώς η καταστροφή του καρυδιού είναι βέβαιη.
Γ. Τετράνυχοι.
Για την αντιμετώπιση των τετρανύχων και στην περίπτωση που αυτό απαιτείται, συνιστάται η χρήση εκλεκτικών
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον τρόπο ψεκασμού, ώστε να διασφαλίζεται η
καλή διαβροχή των φυτών, διότι τα ακάρεα συνήθως δραστηριοποιούνται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων και
προστατεύονται επαρκώς. Επίσης, καλό είναι να γίνεται εναλλαγή ακαρεοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
Δ. Ρυθμιστές ανάπτυξη.
Συστήνεται η εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης των φυτών με εγκεκριμένα σκευάσματα που περιέχουν τη δραστική
ουσία mepiquat chloride, σε δύο (2) εφαρμογές και σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1.Κατά την εφαρμογή των ψεκασμών είναι απολύτως αναγκαίο να λαμβάνονται μέτρα ατομικής προστασίας και να
ειδοποιούνται έγκαιρα οι μελισσοκόμοι για την απομάκρυνση των κυψελών τους.
2.Οι αδικαιολόγητοι και οι άστοχοι ψεκασμοί έχουν ως αποτέλεσμα την καταστροφή των ωφέλιμων εντόμων (αρπακτικά
και παρασιτοειδή) και παράλληλα αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας των εντομολογικών εχθρών στα
εντομοκτόνα.
3.Σε κάθε περίπτωση, οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνοι υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλογής
της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης, στις συνθήκες της καλλιέργειάς των, των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του τρόπου και του χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και
για τους λοιπούς χειρισμούς που συμβάλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας.
4.Για οποιοδήποτε πρόβλημα της καλλιέργειας, οι βαμβακοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού
και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου στο τηλέφωνο 2221353920 καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών
και Ποιοτικού.

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019